Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Starožitník

Odborný směr:

Obchod a marketing

Odborný podsměr:

nákup a prodej zboží

Nadřazené povolání:

Obchodník

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Alternativní názvy

Prodavač starožitností,  Antik,  Antique,  Galerista

Příbuzná povolání

Knihkupec , Obchodní zástupce , Pracovník internetového obchodu , Realitní makléř , Aukcionář, dražebník , Zastavárník

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

103350

Datum zveřejnění

31. 3. 2017

Charakteristika

Starožitník nakupuje, připravuje k prodeji a prodává starožitnosti a předměty užitého umění jako jsou nábytek, sklo, porcelán, keramika, zbroj, zbraně, hodiny, klenoty, šperky, bižuterie, umělecké předměty, výtvarná díla a další.

Pracovní činnosti

 • Manipulace se zbožím historické hodnoty, včetně kulturních památek, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů.
 • Realizace prodeje předmětů kulturní památky a kulturní hodnoty dle příslušných směrnic ČR.
 • Výkup zboží a jeho určení z hlediska materiálu, technik a časového zařazení.
 • Záchrana uměleckých děl, získávání finančních prostředků pro jejich koupi, záchranu a prezentaci.
 • Kontrola, inventarizace, ošetřování a skladování vykoupeného zboží.
 • Příprava zboží k prodeji a jeho předvádění zákazníkům.
 • Realizace komisního a aukčního prodeje, zpracování příslušné dokumentace.
 • Schvalování finančního záměru na obnovu původního stavu předmětů.
 • Vedení a zpracování prodejní dokumentace.
 • Vedení prodejny a řízení pracovního kolektivu, určování směn a čerpání dovolených.
 • Poradenská činnost zákazníkovi.
 • Uplatnění znalosti Živnostenského zákona a Obchodního zákona v praxi.
 • Komunikace s experty a znalci v oboru o pravosti, ceně a původu zboží.
 • Zajištění vývozního povolení včetně příslušné administrativy.
 • Evidence pokladny včetně hotovostních a bezhotovostních operací.
 • Komunikace s nadřízenými orgány, kontrolními orgány a orgány státní správy.
 • Dodržování zásad BOZP a PO včetně čistoty na pracovišti a v okolí provozovny.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Posouzení kvality zboží a kalkulace ceny zboží při výkupu. 7
Nabídka a samostatný prodej zboží. 6
Předvádění zboží a poskytování rad a informací. 6
Aktivní vyhledávání a nakupování starožitností, příprava k jejich prodeji. 6
Vyhodnocení stavu předmětů k restaurátorskému zásahu, způsobu konzervace a celkové obnovy. 5
Vedení prodejní dokumentace. 5
Vystavování prodejních dokladů pro zákazníka a pokladnu, přijímání hotovosti a práce s elektronickými kartami. 5
Spolupráce se soudními znalci, práce s jejich posudky, zkoumání pravosti předmětů, eliminace kopií, falz a replik. 5
Úprava a příprava prodejny k prodeji včetně zajištění bezpečnosti provozu. 4
Zpracování prodejní dokumentace v přímém, komisním i aukčním prodeji. 4
Aktivní účast na prodejních výstavách, veletrzích a aukcích. 4
Vyřizování požadavků kontrolních orgánů a orgánů státní správy. 4

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru oceňování, uložení a prodej uměleckých předmětů KKOV 8248L nejvhodnější
Starožitník RVP 82-48-L/01 nejvhodnější

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Předvedení starožitného zboží před zákazníkem, určení doby vzniku, materiálového a technologického zpracování, užití
Jednání se zákazníkem v českém i cizím jazyce
Komunikace s úřady, práce s legislativou a obecně platnými předpisy, uplatňování pravidel vývozu a dovozu zboží v rámci EU a mimo ni
Navrhování oprav a restaurování předmětů
Orientace v komisním a aukčním prodeji
Využití výpočetní techniky a internetu k prodeji v kamenných obchodech a e-shopech
Vedení obchodní a prodejní dokumentace
Přijímání hotovostních a bezhotovostních plateb a obsluha pokladny
Kvalitativní a kvantitativní posouzení zboží při výkupu
Ošetřování a uložení zboží z hlediska různého starožitného sortimentu
Balení a expedice zboží s ohledem na jedinečnost sortimentu v provozovně starožitnictví
Balení a expedice zboží s ohledem na jedinečnost různého starožitného sortimentu

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
marketing vystavování na veletrzích a komerčních výstavách
předváděcí techniky
bezpečnost práce
zdraví a hygiena při práci
provoz maloobchodu
zásady vedení prodejny
inventarizace
postupy při evidování a účtování pokladních operací
postupy při reklamacích, práva spotřebitele
skladování a ochrana zboží
balení zboží
zbožíznalství uměleckých předmětů
trh, jeho subjekty a chování
zbožíznalství obecně
způsoby plateb v obchodním styku
zbožíznalství starožitností
psychologie prodeje

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Uspokojování zákaznických potřeb 
Plánování a organizování práce
Aktivní přístup
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž prachem
Zátěž invazivními alergeny
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

 • Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen (CZ-ISCO 52210)