Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

specializace

Specialista životního prostředí státní správy

Odborný směr:

Životní prostředí a nakládání s odpady

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

31 000 Kč - 53 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Expert životního prostředí státní správy,  Environmentalist

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30120

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Specialista životního prostředí státní správy koordinuje oblast ochrany životního prostředí a ekologické stability, provádí kontrolu a státní dozor nad plněním povinností daných zákony o životním prostředí.

Pracovní činnosti

 • Komplexní výkon inspekce v jednotlivých složkách životního prostředí.
 • Příprava a zpracovávání plánů, bilancí přírodních zdrojů, programů, expertiz a posudků.
 • Tvorba metodiky informačního systému o životním prostředí.
 • Celostátní usměrňování výkonu státní správy v životním prostředí.
 • Koordinace postupu ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy v oblasti životního prostředí.
 • Tvorba celostátní koncepce inspekce a dozoru v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Tvorba celostátní koncepce ochrany přírody a krajiny.
 • Tvorba celostátní koncepce technické ochrany životního prostředí.
 • Celostátní koordinace ochrany a péče o zvláště chráněná území národního významu.
 • Posuzování a schvalování nových technologií a analytických rozborů směsí látek sloužících k ochraně životního prostředí.
 • Celostátní koordinace a metodické usměrňování inspekce v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Metodické vedení regionálních pracovišť ochrany složek životního prostředí.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru ekologie KKOV 1603T nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů KKOV 28xxT vhodná
Magisterský studijní program v oboru ochrana prostředí KKOV 1604T vhodná
Magisterský studijní program v oboru chemie a technologie paliv KKOV 2811T vhodná
Magisterský studijní program v oboru chemie a technologie ochrany životního prostředí KKOV 2805T vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání celostátní koncepce ochrany životního prostředí a prevence škod v oblasti rizik při aplikaci chemických látek, geneticky modifikovaných organizmů a biocidů
Zpracovávání celostátních koncepčních zásad ochrany životního prostředí v oblasti energetiky, dopravy, zemědělství, těžby a zpracování nerostů
Zpracovávání koncepce politiky vývoje geologie a celostátních způsobů a principů ochrany a využitelnosti přírodních zdrojů, v souladu s koncepcemi ochrany životního prostředí
Zpracovávání koncepcí posuzování vlivů na životní prostředí u jednotlivých složek životního prostředí
Zpracovávání obecných postupů ochrany životního prostředí při likvidaci opuštěných průzkumných a starých důlních děl
Posuzování a kontrola účinnosti státní politiky ochrany životního prostředí z hlediska priorit a hlavních směrů
Posuzování správnosti a úplnosti řešení u nejsložitějších řízení v ucelených oblastech ochrany životního prostředí
Posuzování vodohospodářského plánu a dokumentace ve věcech územních a stavebních, ověřování jejich souladu se zásadami státní politiky ochrany životního prostředí
Vedení dokumentace o koordinaci ochrany životního prostředí, o provádění kontrol a státního dozoru nad plněním povinností daných zákony o ochraně životního prostředí
Provádění kontrolní činnosti a státního dozoru nad plněním povinností daných zákony o ochraně životního prostředí
Koordinace postupu všech ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy v oblasti ochrany životního prostředí s ohledem na platné právní předpisy
Koordinace zpracovávání svodných plánů nakládání s odpady a expertních stanovisek a posudků ve věcech ochrany životního prostředí

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
základy ekologie
ochrana přírody
zachování a tvorba krajiny
hospodaření s přírodními zdroji, trvale udržitelný rozvoj
ochrana půdy a vod
metody monitorování a analýz životního prostředí
hygienické normy a směrnice v oblasti životního prostředí
limity pro látky znečišťující ovzduší
příčiny a řešení havarijních situací ohrožujících životní prostředí
posuzování vlivů staveb, činností a technologií na životní prostředí

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákoníku práce a k nim prováděcích předpisů).
Nastavené zátěže a rizika jsou pouze orientační a vždy je nutno přihlédnout k podmínkám, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání je upraveno zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Vyhláška upravuje organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti, s výjimkou posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu a tělesné výchově a stanovuje rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání nebo specializace povolání je vždy závislá na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií výkonu povolání nebo specializace povolání. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Podmínky zdravotní způsobilosti pro vstup a samotný výkon povolání či oboru nebo skupiny povolání, které podléhá oborové legislativní regulaci (např. lékař, veterinář, učitel, advokát, policista, voják apod.) jsou upraveny specifickou legislativou a nesplnění požadavků definovaných touto legislativou je důvodem k vyloučení nebo k následnému pozbytí pravomoci tuto činnost/povolání vykonávat.

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je pouze orientační.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie) (CZ-ISCO 2133)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 39 988 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 509 Kč do 53 011 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

ESCO

Klasifikace ESCO (European Skills, Competences, and Occupations) popisuje a třídí dovednosti, kompetence, kvalifikace a povolání relevantní pro trh práce Evropské unie a pro vzdělávání a odbornou přípravu. ESCO je k dispozici ve 27 jazycích, což uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům umožňuje lépe komunikovat o dovednostech, kompetencích, kvalifikaci a pracovních místech v jakémkoli evropském jazyce. Cílem klasifikace ESCO je podporovat pracovní mobilitu v celé Evropě a vytvořit tak integrovanější a účinnější trh práce. Nabízí totiž „společný jazyk“ v oblasti povolání a dovedností, který mohou různé zúčastněné strany používat v otázkách zaměstnanosti, vzdělávání a odborné přípravy. Klasifikaci vytvořila Evropská komise – Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, ve spolupráci se zúčastněnými stranami a s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop). Iniciativa ESCO je součástí strategie Evropa 2020.

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2133 Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie) http://data.europa.eu/esco/isco/C2133