Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Specialista životního prostředí státní správy

Odborný směr:

Životní prostředí a nakládání s odpady

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Nadřazené povolání:

Ekolog specialista

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

31 000 Kč - 53 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Expert životního prostředí státní správy,  Environmentalist

Příbuzná povolání

Ekolog specialista v těžbě a úpravě nerostných surovin , Ekolog specialista pro chemické látky

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30120

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Specialista životního prostředí státní správy koordinuje oblast ochrany životního prostředí a ekologické stability, provádí kontrolu a státní dozor nad plněním povinností daných zákony o životním prostředí.

Pracovní činnosti

 • Komplexní výkon inspekce v jednotlivých složkách životního prostředí.
 • Příprava a zpracovávání plánů, bilancí přírodních zdrojů, programů, expertiz a posudků.
 • Tvorba metodiky informačního systému o životním prostředí.
 • Celostátní usměrňování výkonu státní správy v životním prostředí.
 • Koordinace postupu ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy v oblasti životního prostředí.
 • Tvorba celostátní koncepce inspekce a dozoru v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Tvorba celostátní koncepce ochrany přírody a krajiny.
 • Tvorba celostátní koncepce technické ochrany životního prostředí.
 • Celostátní koordinace ochrany a péče o zvláště chráněná území národního významu.
 • Posuzování a schvalování nových technologií a analytických rozborů směsí látek sloužících k ochraně životního prostředí.
 • Celostátní koordinace a metodické usměrňování inspekce v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Metodické vedení regionálních pracovišť ochrany složek životního prostředí.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Příklady činností ze veřejného sektoru

Příklady činností a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, popřípadě podle nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Stanovování obsahových směrů a programů vrchního státního dozoru v životním prostředí včetně sjednocení rozhodovací praxe správních orgánů a případných změn a doplňků platného právního stavu životního prostředí. 0
Stanovování systémových přístupů a východisek pro posuzování vlivů na životní prostředí. 0
Tvorba celostátní koncepce integrované prevence a omezování znečištění životního prostředí. 0
Stanovování obecných zásad a principů vymezování území se zvláštní geologickou stavbou, území se starými ekologickými zátěžemi a území zaplavovaných. 0
Stanovování obecných zásad a principů řešení důsledků starých ekologických zátěží v životním prostředí, havarijního zajišťování a likvidace starých důlních děl, kontaminovaných půd a odstraňování následků přírodních katastrof. 0
Stanovování obecných zásad a principů pro hodnocení kvality ovzduší, pro stanovování zón, plánů, programů a imisních limitů. 0
Stanovování celostátních obecných zásad a realizačních struktur ochrany životního prostředí, tvorby a ochrany přírody a krajiny, ovzduší, vod, půdy, odpadového hospodářství a ochrany před povodněmi a vyhodnocování účinnosti celostátní koncepce ochrany životního prostředí. 0
Stanovení obecných postupů likvidace opuštěných průzkumných důlních děl a starých důlních děl. 0
Řešení závažných ekologických havárií. 0
Příprava a zpracovávání státní politiky jednotlivých složek životního prostředí v regionálních aspektech a souvislostech z celostátních hledisek. 0
Příprava a zpracovávání plánů, bilancí přírodních zdrojů, programů, expertiz, posudků a obdobných celostátních metodických dokumentů pro problematiku jednotlivých složek životního prostředí a dalších oborů. 0
Posuzování účinnosti státní politiky životního prostředí z hlediska priorit a hlavních směrů. 0
Koordinace postupu všech ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy ve věcech životního prostředí, koordinace regionálních systémů ochrany životního prostředí. 0
Dokumentace přírodních zdrojů a jednotlivých složek životního prostředí pro účely územního plánování z celostátních hledisek včetně posuzování souladu hledisek životního prostředí a územně plánovací dokumentace. 0
Celostátní usměrňování výkonu státní správy v životním prostředí. 0
Celostátní metodické usměrňování výkonu správy životního prostředí nebo geologie a koordinace postupu při uplatňování práva životního prostředí. 0
Celostátní koordinace zpracovávání svodných plánů nakládání s odpady. 0
Celostátní koordinace systému prevence škod v oblasti enviromentálních rizik (chemické látky a přípravky, geneticky modifikované organizmy, biocidy, závažné havárie). 0
Celostátní koordinace řešení důsledků starých ekologických zátěží. 0
Celostátní koordinace jednotlivých složek systému protipovodňové činnosti. 0
Celostátní koordinace a usměrňování zpracovávání expertních stanovisek a posudků ve věcech ochrany životního prostředí. 0
Celostátní koordinace a usměrňování systému protipovodňové činnosti. 0
Celostátní koordinace a usměrňování rozhodovacích procesů u zdrojů znečištění životního prostředí. 0
Celostátní koordinace a usměrňování kontroly dodržování právních předpisů pro geologické práce. 0
Celostátní koordinace a kontrola pohybu odpadů na základě mezinárodních úmluv (výkon funkce ohniskového bodu). 0
Analýza, posuzování a vyhodnocování přírodních zdrojů včetně osvědčování podle příslušných (zvláštních) předpisů. 0
Analytické, vyhodnocovací a jiné systémové činnosti aspektů jednotlivých složek životního prostředí z celostátního hlediska. 0
Tvorba celostátní koncepce ochrany přírody a krajiny, ovzduší, vod, půdy, odpadového hospodářství a ochrany před povodněmi. 0
Tvorba celostátní koncepce ochrany přírody a krajiny. 0
Tvorba celostátní koncepce prevence škod v oblasti environmentálních rizik (chemické látky a přípravky, geneticky modifikované organizmy, biocidy). 0
Tvorba celostátní koncepce technické ochrany životního prostředí. 0
Tvorba koncepce obecného uplatňování principů ochrany životního prostředí - vrchního státního dozoru v životním prostředí. 0
Tvorba koncepce politiky vývoje geologie a zpracování celostátních způsobů a principů ochrany a využitelnosti obnovitelných a neobnovitelných přírodních zdrojů. 0
Tvorba koncepce veřejné správy v životním prostředí, koncepce práva životního prostředí a systémová koordinace práva životního prostředí s právem komunitárním včetně zpracovávání programových dokumentů. 0
Tvorba koncepcí posuzování vlivů na životní prostředí u jednotlivých oborů (složek) životního prostředí a na horninové prostředí. 0
Tvorba metodiky informačního systému o životním prostředí. 0
Vymezování souboru látek znečišťujících životní prostředí jako součást celostátního systému prevence ochrany životního prostředí. 0
Zpracování koncepcí ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a využívání přírodních zdrojů v daném území. Posuzování úplnosti a správnosti řešení ve vztahu k platné právní úpravě u nejsložitějších řízení v ucelených oblastech ochrany životního prostředí. 0
Zpracovávání celostátních koncepčních zásad ochrany životního prostředí v oblasti energetiky, dopravy, zemědělství, těžby a zpracování nerostů, směrného vodohospodářského plánu, dokumentace ve věcech územních a stavebních včetně posuzování a ověřování jejich souladu se zásadami státní politiky životního prostředí. 0
Zpracovávání koncepce politiky životního prostředí v daném území. 0

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru ekologie KKOV 1603T nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů KKOV 28xxT vhodná
Magisterský studijní program v oboru ochrana prostředí KKOV 1604T vhodná
Magisterský studijní program v oboru chemie a technologie paliv KKOV 2811T vhodná
Magisterský studijní program v oboru chemie a technologie ochrany životního prostředí KKOV 2805T vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání celostátní koncepce ochrany životního prostředí a prevence škod v oblasti rizik při aplikaci chemických látek, geneticky modifikovaných organizmů a biocidů
Zpracovávání celostátních koncepčních zásad ochrany životního prostředí v oblasti energetiky, dopravy, zemědělství, těžby a zpracování nerostů
Zpracovávání koncepce politiky vývoje geologie a celostátních způsobů a principů ochrany a využitelnosti přírodních zdrojů, v souladu s koncepcemi ochrany životního prostředí
Zpracovávání koncepcí posuzování vlivů na životní prostředí u jednotlivých složek životního prostředí
Zpracovávání obecných postupů ochrany životního prostředí při likvidaci opuštěných průzkumných a starých důlních děl
Posuzování a kontrola účinnosti státní politiky ochrany životního prostředí z hlediska priorit a hlavních směrů
Posuzování správnosti a úplnosti řešení u nejsložitějších řízení v ucelených oblastech ochrany životního prostředí
Posuzování vodohospodářského plánu a dokumentace ve věcech územních a stavebních, ověřování jejich souladu se zásadami státní politiky ochrany životního prostředí
Vedení dokumentace o koordinaci ochrany životního prostředí, o provádění kontrol a státního dozoru nad plněním povinností daných zákony o ochraně životního prostředí
Provádění kontrolní činnosti a státního dozoru nad plněním povinností daných zákony o ochraně životního prostředí
Koordinace postupu všech ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy v oblasti ochrany životního prostředí s ohledem na platné právní předpisy
Koordinace zpracovávání svodných plánů nakládání s odpady a expertních stanovisek a posudků ve věcech ochrany životního prostředí

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
základy ekologie
ochrana přírody
zachování a tvorba krajiny
hospodaření s přírodními zdroji, trvale udržitelný rozvoj
ochrana půdy a vod
metody monitorování a analýz životního prostředí
hygienické normy a směrnice v oblasti životního prostředí
limity pro látky znečišťující ovzduší
příčiny a řešení havarijních situací ohrožujících životní prostředí
posuzování vlivů staveb, činností a technologií na životní prostředí

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie) (CZ-ISCO 2133)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 39 988 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 509 Kč do 53 011 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.