Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Specialista pro mezinárodní vztahy v oblasti elektronických komunikací

Odborný směr:

Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost

Odborný podsměr:

státní správa

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

27 000 Kč - 48 000 Kč

Detailní informace

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30551

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Charakteristika

Specialista pro mezinárodní vztahy v oblasti elektronických komunikací se podílí na tvorbě koncepce a strategie elektronických komunikací včetně její koordinace s mezinárodními systémy.

Pracovní činnosti

 • Zpracování koncepce využití číslovacího prostoru a vypracování číslovacích plánů.
 • Tvorba koncepce a strategie elektronických komunikací v oblasti užití a správy regulace trhů elektronických komunikací, čísel a rádiového spektra včetně její koordinace s mezinárodními systémy.
 • Zpracování a posuzování návrhů dlouhodobé koncepce využívání rádiového spektra a geostacionární oběžné dráhy, včetně jejich harmonizace se závazky vyplývajícími z mezinárodních smluv.
 • Zpracování podkladů pro návrh plánu přidělení kmitočtových pásem a návrh plánu využití rádiového spektra, včetně jejich harmonizace se závazky vyplývajícími z mezinárodních smluv.
 • Zpracování návrhů opatření k zajištění realizace dlouhodobé strategie využívání rádiového spektra a její návaznosti na mezinárodní dohody, směrnice a doporučení.
 • Zpracování a posuzování materiálů EU a členských států EU týkajících se projektů elektronických komunikací zaměřených na rozvojové programy EU.
 • Zastupování ve výborech a institucích Evropské komise, ITU, NATO, CEPT.
 • Tvorba návrhů nových právních předpisů s celostátní působností včetně zpracování zásadních komplexních stanovisek k předpisům vzhledem k právu ES a jednotným principům regulace dohodnutým na úrovni regulačních orgánů členských států EU.

Příklady prací z veřejného sektoru

Příklady prací a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Koordinace správy v jednotlivých oblastech elektronických komunikací, včetně přidělování čísel, rozhodování sporů, přidělování a využívání rádiového spektra. 0
Stanovování směrů rozvoje elektronických komunikací. 0
Stanovování zásad státní správy a regulace elektronických komunikací. 0
Tvorba koncepce koordinovaného využívání rádiového spektra v návaznosti na celostátní systémy a programy elektronických komunikací a jejich harmonizace s mezinárodními dohodami a dokumenty mezinárodních orgánů. 0
Tvorba koncepce uznávání a posuzování shody rádiových a telekomunikačních koncových zařízení v návaznosti na požadavky mezinárodních standardů a dalších mezinárodních předpisů. 0

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika KKOV 26xxT nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management KKOV 6208T vhodná
Magisterský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika KKOV 6209T vhodná
Magisterský studijní program v oboru mezinárodní ekonomické vztahy KKOV 6210T vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost KKOV 68xxT vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání koncepce a zásad státní správy a regulace elektronických komunikací, včetně směrů jejich rozvoje
Zpracovávání koncepce uznávání a posuzování shody rádiových a telekomunikačních koncových zařízení v návaznosti na požadavky mezinárodních standardů a dalších mezinárodních předpisů
Zpracovávání koncepce koordinovaného využívání rádiového spektra v návaznosti na celostátní systémy a programy elektronických komunikací a jejich harmonizaci s mezinárodnímu dohodami a dokumenty
Zpracovávání koncepce využití číslovacího prostoru a vypracování číslovacích plánů v oblasti elektronických komunikací
Zpracovávání podkladů pro návrh plánu přidělení kmitočtových pásem v oblasti elektronických komunikací a návrh plánu využití rádiového spektra, včetně harmonizace se závazky vyplývajícími z mezinárodních smluv
Posuzování materiálů Evropské unie a členských států EU, týkajících se projektů elektronických komunikací, zaměřených na rozvojové programy EU
Posuzování návrhů dlouhodobé koncepce využívání rádiového spektra a geostacionární oběžné dráhy, včetně jejich harmonizace se závazky vyplývajícími z mezinárodních smluv
Zpracovávání návrhů opatření k zajištění realizace dlouhodobé strategie využívání rádiového spektra v oblasti elektronických komunikací a její návaznosti na mezinárodní dohody, směrnice a doporučení
Zpracovávání návrhů nových právních předpisů v oblasti elektronických komunikací, včetně zpracovávání stanovisek k předpisům vzhledem k právu Evropského společenství
Zastupování zájmů Českého telekomunikačního úřadu v oblasti elektronických komunikací ve výborech a institucích Evropské komise, Mezinárodní telekomunikační unie, NATO a CEPT
Koordinování správy v jednotlivých oblastech elektronických komunikací, včetně přidělování čísel, rozhodování sporů a přidělování a využívání rádiového spektra

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
státní odborný dozor v oblasti elektronických komunikací

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Inženýři v oblasti elektronických komunikací (včetně radiokomunikací) (CZ-ISCO 2153)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 46 746 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 31 821 Kč do 116 602 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 36 194 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 763 Kč do 47 501 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.