Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

specializace

Sklář dutého skla

Odborný směr:

Sklářská, keramická výroba

Odborný podsměr:

výroba a zušlechťování skla

Nadřazené povolání:

Sklář

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Foukač,  Glass-blower

Příbuzná povolání

Sklář lisovaného skla , Sklář technického skla

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

2057

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Sklář dutého skla zhotovuje výrobky dutého z skla.

Pracovní činnosti

 • Tvarování výrobků ze skloviny rozfukováním a foukáním z volné ruky nebo do forem.
 • Tvarování výrobků ze skloviny roztáčením.
 • Tvarování výrobků ze skloviny nalepováním, vrstvením skel.
 • Tvarování výrobků z různých druhů skloviny vícenásobným přejímáním a podjímáním.
 • Přilepování a leštění výrobků ohněm včetně seřizování ohně.
 • Tvarování sklářských výrobků uměleckého charakteru ve spolupráci s výtvarníkem a podle přání zákazníka.
 • Ošetřování, údržba a drobné opravy sklářských zařízení.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Tvarování různých druhů uměleckých výrobků ze skla z volné ruky. 7
Foukání a tvarování výtvarně velmi náročných výrobků (např. lahví s abnormálně dlouhými tvarovanými hrdly, vystřihovaných džbánů apod.). 7
Foukání a tvarování roztáčených stínítek s páskem a rubínovým okrajem. 7
Foukání slabostěnných i silnostěnných kalíšků podjímaných s podkládáním na stonek. 6
Foukání a tvarování obtížných výrobků (např. perských lahví, svícnů s dýnky apod.). 6
Tvarování hutních figurek. 6
Nabírání, foukání a tvarování výrobků včetně jejich optického zdobení podjímáním a přejímáním a přejímání popraskáním povrchu - krakle a opaliny (barevné), např. mís, toaletních souprav, kalíšků apod. 6
Vícenásobné nabírání, foukání a tvarování silnostěnných výrobků (např. váz, mís apod.) o výšce nad 200 mm. 6
Navíjení a foukání obtížných druhů figurek z více druhů barev individuálního charakteru (např. postav a nejsložitějších zvířat). 6
Foukání a tvarování osvětlovacího skla o průměru nad 250 mm. 6
Foukání kalíšků s masivní nohou najednou. 5
Lepení obtížných nálepů tvarovaných pinzetou nebo stříhaných nůžkami. 5
Foukání výrobků o velikosti do 250 mm na hranování. 5
Roztáčení horního okraje lahví pelikánem. 5
Tahání stonků u kalíšků různých velikostí a tvarů. 5
Nabírání skloviny přes jádro a tvarování výrobků o velikosti do 200 mm z hutního skla. 5
Nabírání, foukání a tvarování silnostěnných a slabostěnných výrobků (např. váz, mís a džbánů) o objemu do 1 l a podobných druhů o velikosti do 200 mm při přesném rozdělení síly stěn a hladkosti výrobků kulového tvaru. 5
Tvarování předních tvarů a dofukování výrobků na poloautomatickém stroji (např. váz o výšce nad 250 mm a osvětlovacího skla s dezénem o hloubce nad 10 mm). 5
Vícenásobné nabírání skloviny, foukání a tvarování výrobků (např. mís, váz apod.) o velikosti do 200 mm. 5
Nabírání, foukání a tvarování výrobků osvětlovacího skla (např. koulí na závit, 3/4 koulí, stropních mís, vlámských misek, vrchních dílů, nurgláz, tulipánků, závěsných těles apod.). 5
Nabírání skloviny na píšťalu a zhotovování běžných druhů výrobků z barevek foukáním (např. kalíšků, lahví, džbánů, mís, váz apod.). 4
Foukání a tvarování slabostěnných odlivek a zvonků všech velikostí a tvarů. 4
Foukání baněk pro výrobky podjímané a zdobené obalováním. 4
Tvarování předních tvarů a dofukování na poloautomatickém stroji (např. lahví o objemu nad 0,3 l, osvětlovacího skla a váz o velikosti do 250 mm apod.). 4
Nabírání skloviny a sválení na železné tyči na ucha džbánků, stonky kalíšků, nožky kompotových misek apod. 4
Vícenásobné nabírání skloviny na píšťalu a svalování ve svaláku včetně barevek a opálů při foukání baněk. 4
Foukání vánočních ozdob z volné ruky. 4
Nabírání skloviny na píšťalu a foukání baněk. 3
Navíjení a tvarování obtížných druhů perlí zdobených barevnými nitěmi, broky apod. na kahanu. 3
Nabírání a podávání skla na stonek nebo dýnko (hutně zdobené sklo) u kalíšků apod. 3
Navíjení jednodušších zvířátek o velikosti do 4 cm v širokém sortimentu kompletně s více detaily. Navíjení jednodušších skleněných květinek (např. květin s květináčem, pomněnek, vlčích máků apod.). 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru sklář, sklářské práce KKOV 2858H nejvhodnější
Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla RVP 28-58-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce KKOV 8251H vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce KKOV 8251L vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru sklář, sklářské práce KKOV 2858E vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Nabírání skloviny na píšťalu
Foukání výrobků ze skloviny z volné ruky
Foukání výrobků ze skloviny do forem
Roztáčení, lepení výrobků a protahování tvaru ze skloviny
Příprava směsí pro výrobu skloviny
Ošetřování, údržba a obsluha zařízení a pomůcek pro výrobu dutého skla
Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla
Posuzování kvality surovin a vytvářeného výrobku při výrobě dutého skla
Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě dutého skla

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
sklářské suroviny, jejich vlastnosti
technologie tavby skloviny
technologie výroby a zpracování dutého skla

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Kompetence k flexibilitě
Kompetence ke kreativitě
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence ke kooperaci
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k aktivnímu přístupu
Kompetence k plánování a organizování práce
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k výkonnosti

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž hlukem
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Pracovní doba, směnnost
Zátěž chladem
Zátěž vibracemi
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Skláři, brusiči skla, výrobci bižuterie a skleněných ozdob (CZ-ISCO 7315)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 24 504 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 358 Kč do 36 169 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Skláři dutého, lisovaného a technického skla (CZ-ISCO 73152)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 24 923 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 923 Kč do 34 873 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.