Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Samostatný pracovník celního pátrání

Odborný směr:

Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

Odborný podsměr:

Celní správa ČR

Nadřazené povolání:

Samostatný celní pracovník

Kvalifikační úroveň:

Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (NSP 6)

Detailní informace

Alternativní názvy

Celník,  Customs Officer

Příbuzná povolání

Kriminalistický celní technik , Kynolog , Samostatný pracovník celního dohledu

Regulované povolání

Ano

ID jednotky práce

30573

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Charakteristika

Samostatný pracovník celního pátrání pátrá po zboží uniklém celnímu dohledu, provádí a plní úkoly celního orgánu v oblasti trestního řízení. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti. Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2019 – 2020.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Bakalářský studijní program v oboru bezpečnostně právní studia KKOV 6806R nejvhodnější
Obecně právní činnost RVP 68-41-N/xx nejvhodnější
Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie KKOV 62xxR vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru veřejnosprávní činnost KKOV 6843N vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Navrhování opatření ke zvýšení účinnosti pátrání a k zabránění porušování celních předpisů v rozsahu vymezené působnosti
Kontrola a vyhodnocování údajů v evidenčních informačních systémech
Provádění kontrolní činnosti a plnění dalších úkolů za účelem odhalování a zdokumentování celních a daňových deliktů či trestných činů
Provádění kontrolní činnosti v oblasti porušování celních a daňových předpisů
Příprava podkladů a dokladů pro trestní řízení
Vedení požadovaných evidencí v oblasti celního pátrání
Provádění trestního řízení popř. úkonů s ním souvisejících
Provádění specializovaných odborných operativně pátracích činností po zboží uniklém nebo odňatém dohledu celních orgánů včetně odhalování trestných činů
Zajišťování spolupráce se zahraničím na základě mezinárodních smluv při odhalování trestných činů apod.
Obsluha technických zařízení a přístrojů při zajišťování důkazního materiálu trestných činů, přestupků a jiných deliktů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
metody a postupy pátrání a vyšetřování, práce s informacemi
činnost cizinecké policie
celní kontrola, vybírání cla a souvisejících poplatků

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.