Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Samostatný knihovník

Odborný směr:

Média, publicistika a knihovnictví

Odborný podsměr:

knihovnictví, archivnictví

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Detailní informace

Podřízené specializace

Samostatný referenční knihovník , Samostatný knihovník katalogizátor , Samostatný knihovník akvizitér

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102197

Datum zveřejnění

15. 6. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Samostatný knihovník zajišťuje chod knihovny se specializovaným fondem, vykonává specializované knihovnicko-bibliografické a informační práce, provádí odbornou poradenskou činnost.

Pracovní činnosti

  • Samostatné zajišťování chodu knihovny se specializovaným fondem.
  • Profilování fondu v knihovnách s lokální a regionální působností.
  • Knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby v knihovnách s regionální působností.
  • Organizace knihovního fondu v knihovnách s krajskou působností.
  • Aktualizace knihovního fondu v knihovnách s regionální a celostátní působnosti.
  • Zajišťování vnitrostátních meziknihovních služeb v knihovnách s regionální působností.
  • Samostatná katalogizace podle stanovených metodik.
  • Správa a organizace specializovaných samostatných studoven v knihovnách s regionální působností.
  • Koordinace ochrany a revizí knihovního fondu.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Informační služby a knihovnictví RVP 72-41-N/xx nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.