Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Samostatný elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů

Odborný směr:

Elektrotechnika

Odborný podsměr:

výroba a opravy elektrotechnických zařízení

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Detailní informace

Alternativní názvy

Zkušební technik,  Samostatný zkušební technik,  Zkušební technik specialista

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

103445

Datum zveřejnění

31. 3. 2017

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Samostatný elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů stanovuje, navrhuje, řídí, kontroluje a případně provádí na elektrických strojích, přístrojích a zařízeních mechanická a elektrická měření, jejich vyhodnocení a následné vypracování protokolu o zkouškách.

Pracovní činnosti

 • Stanovení druhu a rozsahu zkoušek a řízení jejich realizace.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Stanovení nákladů na zkoušky.
 • Vytvoření harmonogramu zkoušek včetně termínů jejich plnění a konzultace s příslušným vývojovým konstruktérem.
 • Vytipování příslušných zkušebních zařízení, přípravků a měřidel, kontrola platnosti jejich kalibrací.
 • Identifikace vzorků, případně jejich označení dle interního předpisu.
 • Zajištění přípravy pracoviště a jeho kontrola, včetně zapojení přístrojů, případně označení pracoviště nebo jeho zajištění tak, aby byly dodrženy bezpečnostní předpisy pro příslušnou činnost.
 • Řízení podřízených pracovníků při realizaci zkoušek.
 • Monitorování průběhu zkoušek, evidence naměřených hodnot.
 • Prohlídka vzorku po zkouškách, vyhodnocení zkoušek.
 • Rozhodnutí o dalším postupu podle výsledku zkoušek.
 • Vystavení příslušného dokumentu-protokolu o zkouškách.
 • Vystavení a případně příprava podkladů pro certifikaci elektrických strojů, přístrojů a zařízení v souladu s platnými předpisy.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Posouzení shody zkoušeného přístroje s příslušnými normami. 9
Posouzení shody zkoušeného přístroje s technickými požadavky. 9
Vyhodnocení výsledků zkoušek a vystavení zkušebního protokolu. 9
Provádění speciálních elektrických a mechanických měření. 9
Zajištění podkladů pro případnou certifikaci (např. u EZÚ – elektrotechnikcý zkušební ústav, VDE – testovací a certifikační institut apod.). 9
Řízení zkoušek a podřízených pracovníků při zkouškách elektrických strojů, přístrojů a zařízení. 9
Kontrola a monitorování příprav, průběhu a ukončení zkoušek elektrických strojů, přístrojů a zařízení. 9
Zajištění zkoušek u externího dodavatele, v případě nutnosti. 8
Zajištění podkladů pro vystavení prohlášení o shodě podle platné legislativy. 8
Provedení zkoušek dle aktuálního test plánu. 7
Zajištění provádění kontroly platnosti kalibrací u použitých měřících přístrojů. 7

Příklady činností ze veřejného sektoru

Příklady činností a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, popřípadě podle nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Zkoušení, ověřování a porovnání parametrů prototypů nebo nových výrobků včetně navrhování zkušebních metod. 9
Provádění funkčních zkoušek, ověřování a vyhodnocování předepsaných parametrů u výrobků, hodnocení jejich způsobilosti, vypracování zkušebních protokolů. 8

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Bakalářský studijní program v oboru silnoproudá elektrotechnika KKOV 2642R nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru slaboproudá elektrotechnika KKOV 2601R nejvhodnější
Elektrotechnika RVP 26-41-N/xx nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechnika KKOV 2641L vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektrotechnika KKOV 2641M vhodná
Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnická specializace KKOV 2609R vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot
Testování laboratorních a funkčních vzorků, prototypů podle stanovených postupů
Testování elektrických nebo elektronických výrobků
Orientace v předpisech a normách k elektromagnetické kompatibilitě
Vyhodnocení naměřených veličin a vyhotovení záznamu
Zpracování dat v tabulkovém procesoru
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana před úrazem elektrickým proudem
Provádění zkoušek elektrických strojů a přístrojů
Používání technické dokumentace a elektrotechnických norem
Orientace v principech činnosti elektrických strojů a přístrojů
Orientace v metrologii v oblasti elektrotechniky
Měření základních elektrotechnických a elektronických veličin
Řízení skupiny pracovníků zkušebny elektrických strojů a přístrojů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
elektrotechnika
elektronické měřicí přístroje a systémy
metrologie fyzikálních veličin
zásady vedení pracovního kolektivu
koordinace a kalibrace přístrojů
základy elektromagnetické kompatibility (EMC), pojmy a vztahy

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence k flexibilitě
Interpersonální kompetence
Kompetence ke kooperaci
Kompetence k vedení lidí
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k výkonnosti
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k řešení problémů

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Pracovní doba, směnnost
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření.
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Osoby s kardiostimulátorem.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.