Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Ředitel malé organizace

Odborný směr:

Management

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

22 000 Kč - 158 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Director,  Ředitel společnosti

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30659

Datum zveřejnění

31. 3. 2017

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Ředitel malé organizace řídí a koordinuje veškeré činnosti uvnitř organizace, zodpovídá za tvorbu a implementaci celkové strategie směřující k naplnění cílů organizace a udržuje vztahy s klíčovými partnery.

Pracovní činnosti

 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Plánování, koordinace a kontrola všech procesů organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů.
 • Řízení finančních operací organizace s ohledem na stanovený plán.
 • Operativní řízení organizace.
 • Rozhodování o portfoliu výrobků a služeb.
 • Tvorba a implementace obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Tvorba a implementace personální strategie.
 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu pracovníků.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management KKOV 6208T nejvhodnější
Magisterský studijní program KKOV xxxxT vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie KKOV 62xxT vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Koordinování a řízení činností menší organizace, provádění strategických rozhodnutí
Řízení a koordinování finančních operací menší organizace
Koordinování fungování menší organizace z personálního a odborného hlediska
Uplatňování základů managementu kvality
Organizace práce, řízení a motivace zaměstnanců
Zpracovávání dlouhodobých a krátkodobých plánů činnosti menší organizace
Zpracovávání obchodní a marketingové koncepce a strategie menší organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů
Kontrola a hodnocení kvality a výsledků práce podřízených pracovníků
Reprezentace organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty v rámci celkového řízení organizace

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
management malého a středního podniku
procesní řízení
management kvality
management rizik
krizový management
projektový management
environmentální management
systém řízení BOZP ve firmě
pracovní právo, pracovně právní vztahy, sociální zabezpečení, zákon o zaměstnanosti
komerční právo, smluvně-závazkové vztahy, obchodní společnosti, obchodní zákoník
personální management
finanční plánování
strategické řízení organizace

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Kompetence k flexibilitě
Kompetence ke kreativitě
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence k vedení lidí
Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb
Kompetence ke kooperaci
Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních
Výkonové kompetence
Kompetence k aktivnímu přístupu
Kompetence k plánování a organizování práce
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k výkonnosti

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákoníku práce a k nim prováděcích předpisů).
Nastavené zátěže a rizika jsou pouze orientační a vždy je nutno přihlédnout k podmínkám, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání je upraveno zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Vyhláška upravuje organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti, s výjimkou posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu a tělesné výchově a stanovuje rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání nebo specializace povolání je vždy závislá na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií výkonu povolání nebo specializace povolání. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Podmínky zdravotní způsobilosti pro vstup a samotný výkon povolání či oboru nebo skupiny povolání, které podléhá oborové legislativní regulaci (např. lékař, veterinář, učitel, advokát, policista, voják apod.) jsou upraveny specifickou legislativou a nesplnění požadavků definovaných touto legislativou je důvodem k vyloučení nebo k následnému pozbytí pravomoci tuto činnost/povolání vykonávat.

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je pouze orientační.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací) (CZ-ISCO 1120)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 95 983 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 34 728 Kč do 312 795 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 74 474 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 43 352 Kč do 115 955 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb) (CZ-ISCO 1211)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 83 112 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 36 143 Kč do 188 571 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 61 295 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 43 038 Kč do 100 643 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů (CZ-ISCO 1212)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 84 085 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 35 981 Kč do 194 030 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 52 529 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 44 111 Kč do 88 425 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Ostatní řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností (CZ-ISCO 1219)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 67 237 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 33 956 Kč do 151 429 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 61 389 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 42 010 Kč do 95 170 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech (CZ-ISCO 1221)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 74 546 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 33 509 Kč do 186 003 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 58 351 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 34 696 Kč do 92 015 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti reklamy a styku s veřejností (CZ-ISCO 1222)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 64 794 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 35 873 Kč do 107 384 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje (CZ-ISCO 1223)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 85 298 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 43 491 Kč do 170 912 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 69 640 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 44 432 Kč do 105 458 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví, myslivosti a v oblasti životního prostředí (CZ-ISCO 1311)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 45 598 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 273 Kč do 88 672 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 62 986 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 43 017 Kč do 97 922 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v průmyslové výrobě (CZ-ISCO 1321)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 74 140 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 35 627 Kč do 150 569 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 54 089 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 34 556 Kč do 86 752 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v těžbě a geologii (CZ-ISCO 1322)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 63 714 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 31 098 Kč do 124 277 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví (CZ-ISCO 1323)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 57 182 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 878 Kč do 127 763 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 51 733 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 34 936 Kč do 75 707 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech (CZ-ISCO 1324)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 58 567 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 32 135 Kč do 129 475 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 54 826 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 36 436 Kč do 92 341 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií (CZ-ISCO 1330)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 97 680 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 43 042 Kč do 208 101 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 68 226 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 43 744 Kč do 103 440 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti péče o děti (CZ-ISCO 1341)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 53 179 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 42 801 Kč do 64 842 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví (CZ-ISCO 1342)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 82 378 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 43 306 Kč do 183 668 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 85 545 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 55 033 Kč do 158 055 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti péče o seniory (CZ-ISCO 1343)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 47 612 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 33 030 Kč do 69 103 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 52 660 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 41 443 Kč do 77 530 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v sociální oblasti (kromě péče o seniory) (CZ-ISCO 1344)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 44 978 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 33 209 Kč do 71 399 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 58 939 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 44 226 Kč do 89 334 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání (CZ-ISCO 1345)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 58 447 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 29 851 Kč do 97 027 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 67 452 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 53 559 Kč do 84 913 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti finančních a pojišťovacích služeb (CZ-ISCO 1346)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 94 237 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 53 109 Kč do 232 483 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci knihoven, muzeí, v oblasti práva a bezpečnosti a v dalších oblastech (CZ-ISCO 1349)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 44 426 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 088 Kč do 116 239 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 67 943 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 49 187 Kč do 94 420 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb (CZ-ISCO 1411)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 42 942 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 034 Kč do 87 202 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 46 220 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 626 Kč do 76 718 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb (CZ-ISCO 1412)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 30 239 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 931 Kč do 59 131 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 38 613 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 150 Kč do 55 388 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě (CZ-ISCO 1420)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 41 530 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 441 Kč do 100 235 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v oblasti kultury, vydavatelství, sportu a zábavy (CZ-ISCO 1431)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 50 441 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 215 Kč do 110 822 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 47 627 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 32 252 Kč do 75 249 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v ostatních službách (cestovní kanceláře, nemovitosti, opravárenské služby, osobní služby a jiné) (CZ-ISCO 1439)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 42 025 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 559 Kč do 93 934 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 58 309 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 36 299 Kč do 81 978 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Nejvyšší představitelé malých společností a institucí (CZ-ISCO 11203)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 52 544 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 806 Kč do 147 411 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 66 089 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 42 544 Kč do 87 585 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti ekonomiky a financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb) (CZ-ISCO 12112)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 71 296 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 36 143 Kč do 165 022 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 58 672 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 41 925 Kč do 97 561 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti účetnictví a kontrolingu (CZ-ISCO 12113)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 83 508 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 41 781 Kč do 179 531 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 63 360 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 44 257 Kč do 97 262 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti personální (CZ-ISCO 12122)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 80 380 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 39 189 Kč do 181 584 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 65 519 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 46 658 Kč do 94 312 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti zaměstnanosti (CZ-ISCO 12123)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 49 649 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 43 646 Kč do 64 966 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti úklidu (CZ-ISCO 12193)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 36 134 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 370 Kč do 69 537 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 36 014 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 935 Kč do 48 939 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti racionalizace výroby a investic (CZ-ISCO 12194)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 82 625 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 34 633 Kč do 164 367 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 60 893 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 48 555 Kč do 89 919 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti obchodu (CZ-ISCO 12212)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 74 416 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 35 614 Kč do 171 914 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 56 664 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 33 466 Kč do 81 795 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti marketingu (CZ-ISCO 12213)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 74 920 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 147 Kč do 186 894 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci servisních služeb a reklamací (CZ-ISCO 12214)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 61 032 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 39 332 Kč do 142 392 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v oblasti technického rozvoje (CZ-ISCO 12232)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 80 676 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 43 491 Kč do 145 664 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 62 073 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 47 622 Kč do 93 497 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Ostatní řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje (CZ-ISCO 12239)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 82 063 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 42 499 Kč do 150 041 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v zemědělství a zahradnictví (CZ-ISCO 13112)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 39 720 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 273 Kč do 70 455 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 61 797 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 50 155 Kč do 84 585 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v lesnictví a myslivosti (CZ-ISCO 13113)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 62 560 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 42 217 Kč do 96 967 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 47 760 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 37 479 Kč do 65 595 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci ve vodním hospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) (CZ-ISCO 13114)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 63 751 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 45 053 Kč do 109 577 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v oblasti životního prostředí (CZ-ISCO 13115)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 67 529 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 45 954 Kč do 100 592 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci ve zpracovatelském průmyslu (CZ-ISCO 13212)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 64 733 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 31 273 Kč do 112 615 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v energetice (CZ-ISCO 13213)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 86 723 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 49 594 Kč do 156 850 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v oblasti úpravy a rozvodu vody (CZ-ISCO 13214)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 71 268 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 46 281 Kč do 132 524 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v oblasti odpadů a sanací (CZ-ISCO 13215)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 52 235 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 39 208 Kč do 114 944 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v těžbě (CZ-ISCO 13222)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 63 714 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 31 098 Kč do 100 060 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci stavebního provozu (CZ-ISCO 13233)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 48 825 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 992 Kč do 102 966 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 39 796 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 731 Kč do 65 729 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v zeměměřictví a kartografii (CZ-ISCO 13234)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 55 064 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 46 011 Kč do 68 303 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti zásobování a nákupu (CZ-ISCO 13241)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 70 033 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 35 022 Kč do 157 587 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 45 841 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 32 501 Kč do 107 289 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti skladování (CZ-ISCO 13242)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 43 159 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 29 194 Kč do 80 933 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v oblasti dopravy (CZ-ISCO 13243)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 61 507 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 34 186 Kč do 120 775 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 57 174 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 38 609 Kč do 96 429 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti poštovních a doručovatelských služeb (CZ-ISCO 13244)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 66 101 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 45 662 Kč do 84 688 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v oblasti logistiky (CZ-ISCO 13245)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 65 206 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 34 085 Kč do 143 078 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v oblasti informačních technologií a činností (CZ-ISCO 13302)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 97 255 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 42 459 Kč do 204 130 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 66 213 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 45 007 Kč do 101 369 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti telekomunikačních činností (CZ-ISCO 13303)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 73 248 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 53 119 Kč do 97 663 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti předškolní výchovy (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) (CZ-ISCO 13411)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 52 241 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 42 536 Kč do 63 767 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti mimoškolní výchovy (CZ-ISCO 13413)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 56 637 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 41 779 Kč do 69 971 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Ostatní řídící pracovníci v oblasti péče o seniory (CZ-ISCO 13439)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 44 628 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 31 871 Kč do 69 103 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v oblasti pobytových sociálních služeb (kromě péče o seniory) (CZ-ISCO 13442)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 44 601 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 33 119 Kč do 75 497 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 71 094 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 47 301 Kč do 86 404 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti ambulantních a terénních sociálních služeb (kromě péče o seniory) (CZ-ISCO 13443)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 48 260 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 31 840 Kč do 71 399 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 59 868 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 45 152 Kč do 79 799 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci na základních školách (CZ-ISCO 13451)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 66 794 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 54 301 Kč do 82 586 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci na středních školách (CZ-ISCO 13452)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 72 985 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 55 565 Kč do 91 385 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci na vysokých školách (CZ-ISCO 13455)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 68 757 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 39 449 Kč do 131 982 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 55 994 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 47 857 Kč do 78 063 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti finančních služeb (CZ-ISCO 13461)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 96 089 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 55 206 Kč do 230 673 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v oblasti pojišťovacích služeb (CZ-ISCO 13462)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 89 218 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 46 358 Kč do 221 899 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci knihoven, muzeí a v příbuzných oblastech (CZ-ISCO 13491)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 52 288 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 35 960 Kč do 82 595 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci vnitřní bezpečnosti a ochrany organizací a detektivních agentur (CZ-ISCO 13493)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 35 255 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 088 Kč do 69 847 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v právní oblasti (CZ-ISCO 13494)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 95 530 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 33 769 Kč do 249 846 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 79 730 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 62 634 Kč do 114 100 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v restauracích (CZ-ISCO 14121)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 34 836 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 753 Kč do 80 508 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v jídelnách (kromě školních) (CZ-ISCO 14122)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 38 382 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 29 936 Kč do 51 272 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci ve školních jídelnách (CZ-ISCO 14125)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 39 114 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 637 Kč do 56 193 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v maloobchodě (CZ-ISCO 14201)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 38 789 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 23 905 Kč do 82 554 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci ve velkoobchodě (CZ-ISCO 14202)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 53 447 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 910 Kč do 123 624 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v hernách, kasinech a sázkových kancelářích (CZ-ISCO 14311)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 59 522 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 35 538 Kč do 110 822 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v divadlech, kinech, rozhlasu a televizi (CZ-ISCO 14312)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 45 122 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 32 945 Kč do 76 076 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti sportu (CZ-ISCO 14313)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 49 488 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 32 402 Kč do 74 715 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti opravárenských služeb (CZ-ISCO 14393)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 46 356 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 350 Kč do 88 639 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v oblasti nemovitostí (CZ-ISCO 14394)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 54 420 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 952 Kč do 128 378 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v oblasti veterinárních činností (CZ-ISCO 14395)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 68 139 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 56 225 Kč do 89 037 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

ESCO

Klasifikace ESCO (European Skills, Competences, and Occupations) popisuje a třídí dovednosti, kompetence, kvalifikace a povolání relevantní pro trh práce Evropské unie a pro vzdělávání a odbornou přípravu. ESCO je k dispozici ve 27 jazycích, což uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům umožňuje lépe komunikovat o dovednostech, kompetencích, kvalifikaci a pracovních místech v jakémkoli evropském jazyce. Cílem klasifikace ESCO je podporovat pracovní mobilitu v celé Evropě a vytvořit tak integrovanější a účinnější trh práce. Nabízí totiž „společný jazyk“ v oblasti povolání a dovedností, který mohou různé zúčastněné strany používat v otázkách zaměstnanosti, vzdělávání a odborné přípravy. Klasifikaci vytvořila Evropská komise – Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, ve spolupráci se zúčastněnými stranami a s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop). Iniciativa ESCO je součástí strategie Evropa 2020.

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
1120 Nejvyšší představitelé společností a generální ředitelé http://data.europa.eu/esco/isco/C1120