Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Ředitel malé organizace

Odborný směr:

Management

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

14 000 Kč - 127 000 Kč

Detailní informace

Alternativní nazvy

Director , Ředitel společnosti

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30659

Datum zveřejnění

31. 3. 2017

Charakteristika

Ředitel malé organizace řídí a koordinuje veškeré činnosti uvnitř organizace, zodpovídá za tvorbu a implementaci celkové strategie směřující k naplnění cílů organizace a udržuje vztahy s klíčovými partnery.

Pracovní činnosti

 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Plánování, koordinace a kontrola všech procesů organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů.
 • Řízení finančních operací organizace s ohledem na stanovený plán.
 • Operativní řízení organizace.
 • Rozhodování o portfoliu výrobků a služeb.
 • Tvorba a implementace obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Tvorba a implementace personální strategie.
 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu pracovníků.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Sledování ukazatelů výkonnosti organizace. 99
Stanovení obchodního plánu pro dosahování vytyčených cílů a dohled nad jeho plněním. 99
Kontrola nákladů a efektivního využívání prostředků. 99
Analyzování příčin provozních problémů. 99
Dohled nad realizací nejdůležitějších obchodních projektů. 99
Sledování vývoje trhu a vyhledávání nových obchodních příležitostí. 99
Zavádění nástrojů neustálého zlepšování procesů v organizaci (Lean Management, Six Sigma, SMED, 5S atd.). 99
Uzavírání různých forem partnerství s jinými organizacemi a institucemi. 99
Reprezentování organizace v médiích a na veřejnosti. 99
Výběr zaměstnanců, jejich hodnocení, odměňování a realizace některých dalších personálních procesů. 99

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management KKOV 6208T nejvhodnější
Magisterský studijní program KKOV xxxxT vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie KKOV 62xxT vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Koordinování a řízení činností menší organizace, provádění strategických rozhodnutí
Zpracovávání dlouhodobých a krátkodobých plánů činnosti menší organizace
Řízení a koordinování finančních operací menší organizace
Zpracovávání obchodní a marketingové koncepce a strategie menší organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů
Koordinování fungování menší organizace z personálního a odborného hlediska
Uplatňování základů managementu kvality
Reprezentace organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty v rámci celkového řízení organizace
Organizace práce, řízení a motivace zaměstnanců
Kontrola a hodnocení kvality a výsledků práce podřízených pracovníků

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
management malého a středního podniku
procesní řízení
management kvality
management rizik
krizový management
projektový management
environmentální management
systém řízení BOZP ve firmě
pracovní právo, pracovně právní vztahy, sociální zabezpečení, zákon o zaměstnanosti
komerční právo, smluvně-závazkové vztahy, obchodní společnosti, obchodní zákoník
personální management
finanční plánování
strategické řízení organizace

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací) (CZ-ISCO 1120)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 60 114 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 043 Kč do 251 565 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 56 681 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 32 821 Kč do 99 941 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb) (CZ-ISCO 1211)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 72 131 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 956 Kč do 177 928 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 48 880 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 33 381 Kč do 82 675 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů (CZ-ISCO 1212)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 73 946 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 33 428 Kč do 166 832 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 42 725 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 35 198 Kč do 73 501 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Ostatní řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností (CZ-ISCO 1219)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 54 957 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 448 Kč do 127 437 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 50 738 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 33 464 Kč do 81 815 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech (CZ-ISCO 1221)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 64 068 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 811 Kč do 164 089 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 49 239 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 727 Kč do 81 771 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti reklamy a styku s veřejností (CZ-ISCO 1222)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 60 192 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 261 Kč do 203 253 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 49 829 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 522 Kč do 90 439 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje (CZ-ISCO 1223)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 71 410 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 37 446 Kč do 165 502 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 61 919 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 35 421 Kč do 98 332 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví, myslivosti a v oblasti životního prostředí (CZ-ISCO 1311)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 37 167 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 060 Kč do 67 661 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 52 364 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 37 295 Kč do 88 742 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v průmyslové výrobě (CZ-ISCO 1321)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 55 568 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 085 Kč do 123 001 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 43 464 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 31 311 Kč do 65 273 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v těžbě a geologii (CZ-ISCO 1322)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 59 548 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 31 093 Kč do 118 774 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví (CZ-ISCO 1323)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 39 392 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 18 022 Kč do 85 285 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 42 805 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 265 Kč do 61 104 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech (CZ-ISCO 1324)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 49 404 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 863 Kč do 111 394 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 45 634 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 116 Kč do 84 088 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií (CZ-ISCO 1330)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 67 786 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 15 042 Kč do 168 465 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 56 803 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 36 325 Kč do 87 547 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti péče o děti (CZ-ISCO 1341)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 38 499 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 810 Kč do 46 998 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví (CZ-ISCO 1342)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 64 384 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 33 862 Kč do 136 749 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 63 906 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 38 992 Kč do 126 983 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti péče o seniory (CZ-ISCO 1343)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 35 546 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 993 Kč do 129 990 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 39 199 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 29 066 Kč do 56 351 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v sociální oblasti (kromě péče o seniory) (CZ-ISCO 1344)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 46 972 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 35 803 Kč do 81 125 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání (CZ-ISCO 1345)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 40 607 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 784 Kč do 92 431 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 48 696 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 38 170 Kč do 63 019 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti finančních a pojišťovacích služeb (CZ-ISCO 1346)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 79 590 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 33 046 Kč do 220 321 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci knihoven, muzeí, v oblasti práva a bezpečnosti a v dalších oblastech (CZ-ISCO 1349)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 34 853 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 881 Kč do 86 474 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 61 290 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 37 889 Kč do 88 010 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb (CZ-ISCO 1411)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 32 387 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 12 800 Kč do 77 775 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 42 869 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 856 Kč do 57 464 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb (CZ-ISCO 1412)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 27 070 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 12 051 Kč do 48 852 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 30 881 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 171 Kč do 43 143 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě (CZ-ISCO 1420)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 30 616 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 13 587 Kč do 74 527 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v oblasti kultury, vydavatelství, sportu a zábavy (CZ-ISCO 1431)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 38 600 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 162 Kč do 64 128 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v ostatních službách (cestovní kanceláře, nemovitosti, opravárenské služby, osobní služby a jiné) (CZ-ISCO 1439)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 30 732 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 12 917 Kč do 67 161 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 50 126 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 29 937 Kč do 72 937 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Nejvyšší představitelé malých společností a institucí (CZ-ISCO 11203)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 39 811 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 044 Kč do 98 818 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 50 660 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 33 228 Kč do 64 855 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti ekonomiky a financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb) (CZ-ISCO 12112)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 59 558 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 29 845 Kč do 154 945 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 46 239 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 31 797 Kč do 75 689 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti účetnictví a kontrolingu (CZ-ISCO 12113)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 73 050 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 35 257 Kč do 160 004 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 54 347 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 33 366 Kč do 83 891 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti personální (CZ-ISCO 12122)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 73 104 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 36 613 Kč do 159 791 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 53 989 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 38 070 Kč do 85 007 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti zaměstnanosti (CZ-ISCO 12123)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 35 171 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 827 Kč do 68 772 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 40 036 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 34 839 Kč do 51 668 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti úklidu (CZ-ISCO 12193)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 29 477 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 14 247 Kč do 39 792 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti racionalizace výroby a investic (CZ-ISCO 12194)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 63 601 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 40 251 Kč do 132 176 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 56 414 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 38 034 Kč do 82 941 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti obchodu (CZ-ISCO 12212)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 64 362 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 811 Kč do 156 743 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 49 791 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 790 Kč do 74 195 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti marketingu (CZ-ISCO 12213)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 49 371 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 032 Kč do 136 142 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci servisních služeb a reklamací (CZ-ISCO 12214)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 59 080 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 35 414 Kč do 122 381 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v oblasti technického rozvoje (CZ-ISCO 12232)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 69 618 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 37 446 Kč do 134 942 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 61 919 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 36 755 Kč do 100 890 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Ostatní řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje (CZ-ISCO 12239)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 67 401 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 39 955 Kč do 124 250 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v zemědělství a zahradnictví (CZ-ISCO 13112)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 50 070 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 39 848 Kč do 73 520 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v lesnictví a myslivosti (CZ-ISCO 13113)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 38 188 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 32 195 Kč do 57 553 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti životního prostředí (CZ-ISCO 13115)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 58 127 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 39 357 Kč do 91 289 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci ve zpracovatelském průmyslu (CZ-ISCO 13212)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 48 778 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 085 Kč do 95 253 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v energetice (CZ-ISCO 13213)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 69 576 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 42 621 Kč do 139 738 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v oblasti úpravy a rozvodu vody (CZ-ISCO 13214)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 53 354 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 37 771 Kč do 89 343 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v těžbě (CZ-ISCO 13222)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 56 264 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 23 366 Kč do 101 127 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci stavebního provozu (CZ-ISCO 13233)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 33 860 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 18 022 Kč do 76 234 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 32 418 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 420 Kč do 51 785 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v zeměměřictví (CZ-ISCO 13234)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 45 126 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 36 262 Kč do 58 354 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti zásobování a nákupu (CZ-ISCO 13241)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 62 064 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 34 267 Kč do 135 776 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 34 450 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 23 785 Kč do 87 316 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti skladování (CZ-ISCO 13242)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 42 217 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 863 Kč do 78 250 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v oblasti dopravy (CZ-ISCO 13243)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 47 498 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 858 Kč do 97 701 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 48 466 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 33 892 Kč do 86 723 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti poštovních a doručovatelských služeb (CZ-ISCO 13244)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 59 475 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 36 854 Kč do 87 687 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v oblasti logistiky (CZ-ISCO 13245)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 57 984 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 083 Kč do 126 451 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v oblasti informačních technologií a činností (CZ-ISCO 13302)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 78 088 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 29 080 Kč do 175 130 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 53 549 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 36 317 Kč do 87 478 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti telekomunikačních činností (CZ-ISCO 13303)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 61 646 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 44 310 Kč do 83 319 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti předškolní výchovy (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) (CZ-ISCO 13411)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 37 618 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 526 Kč do 45 851 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti mimoškolní výchovy (CZ-ISCO 13413)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 42 084 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 588 Kč do 54 526 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Ostatní řídící pracovníci v oblasti péče o seniory (CZ-ISCO 13439)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 34 015 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 993 Kč do 51 067 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v oblasti pobytových sociálních služeb (kromě péče o seniory) (CZ-ISCO 13442)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 51 585 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 34 808 Kč do 62 646 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti ambulantních a terénních sociálních služeb (kromě péče o seniory) (CZ-ISCO 13443)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 44 498 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 32 559 Kč do 58 430 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci na základních školách (CZ-ISCO 13451)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 48 186 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 38 354 Kč do 60 902 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci na středních školách (CZ-ISCO 13452)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 51 993 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 38 411 Kč do 68 413 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci na vysokých školách (CZ-ISCO 13455)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 54 736 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 31 690 Kč do 107 230 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 47 716 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 38 998 Kč do 67 139 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti finančních služeb (CZ-ISCO 13461)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 83 995 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 38 376 Kč do 220 722 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v oblasti pojišťovacích služeb (CZ-ISCO 13462)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 74 585 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 39 260 Kč do 181 695 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci knihoven, muzeí a v příbuzných oblastech (CZ-ISCO 13491)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 41 500 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 27 828 Kč do 62 799 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v právní oblasti (CZ-ISCO 13494)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 69 272 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 50 770 Kč do 98 732 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v církevní oblasti (CZ-ISCO 13495)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 25 777 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 815 Kč do 74 647 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v restauracích (CZ-ISCO 14121)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 20 773 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 12 876 Kč do 50 074 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v jídelnách (kromě školních) (CZ-ISCO 14122)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 27 541 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 893 Kč do 37 138 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci ve školních jídelnách (CZ-ISCO 14125)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 32 669 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 740 Kč do 43 602 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v maloobchodě (CZ-ISCO 14201)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 30 037 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 18 622 Kč do 72 382 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci ve velkoobchodě (CZ-ISCO 14202)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 34 158 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 12 649 Kč do 101 744 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v divadlech, kinech, rozhlasu a televizi (CZ-ISCO 14312)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 53 438 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 403 Kč do 125 479 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 37 926 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 032 Kč do 71 671 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti sportu (CZ-ISCO 14313)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 41 933 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 104 Kč do 67 557 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti opravárenských služeb (CZ-ISCO 14393)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 32 845 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 153 Kč do 77 131 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v oblasti nemovitostí (CZ-ISCO 14394)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 29 594 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 12 888 Kč do 50 651 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.