Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Rada justiční stráže

Odborný směr:

Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

Odborný podsměr:

Vězeňská služba ČR

Nadřazené povolání:

Rada vězeňské služby

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

25 000 Kč - 45 000 Kč

Detailní informace

Příbuzná povolání

Rada vězeňské stráže

Regulované povolání

Ano

ID jednotky práce

30109

Datum zveřejnění

31. 3. 2017

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2017 – 2018. Rada justiční stráže v souladu se zákonnými normami a předpisy komplexně řídí fungování systému justiční stráže, ostrahu objektů a ochranu pořádku a bezpečnosti soudů, státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost KKOV 68xxT nejvhodnější
Magisterský studijní program KKOV xxxxT vhodná

Další vhodná kvalifikace k výkonu povolání

Požadavky na kvalifikační způsobilost, které jsou výhodné pro výkon povolání nebo činností např. dle oborových zvyklostí, ale jejich požadavek není upraven žádnou legislativou.

povinné - Vzdělávání a výcvik v rámci příslušných složek Ministerstva spravedlnosti

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání koncepce služební odborné přípravy příslušníků justiční stráže, jejich výcviku a provádění hodnocení výsledků výkonu služby
Stanovování koncepce systému kontroly vstupu osob do střežených prostor v objektech soudů a státních zastupitelství, a to včetně využití technických prostředků
Vypracovávání metod a opatření ke komplexnímu řešení systému pro zajišťování pořádku a bezpečnosti v budovách soudů a státních zastupitelství, a to včetně využití technických prostředků
Vedení příslušné dokumentace v oblasti rady justiční stráže
Řízení systému střežení objektů soudů, státních zastupitelství nebo Ministerstva spravedlnosti
Řízení systému zajišťování bezpečnosti výkonu pravomocí orgánů justice a státních zastupitelství

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
činnost justiční stráže

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Pracovníci vězeňské služby (CZ-ISCO 5413)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 33 333 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 415 Kč do 45 410 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.