Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Producent v audiovizi

Odborný směr:

Umění a kultura

Odborný podsměr:

dramatická, filmová, televizní, rozhlasová tvorba

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Detailní informace

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102452

Datum zveřejnění

31. 8. 2012

Datum poslední aktualizace

27. 2. 2019

Charakteristika

Producent v audiovizi nese odpovědnost za proces vývoje, výroby, dokončení a uvedení audiovizuálního díla. Koordinuje a zajišťuje tvorbu filmového díla nebo televizního programu po stránce dramaturgické, obchodně-ekonomické, umělecké, materiálně-technické, organizační a provozní.

Pracovní činnosti

  • Posuzování a výběr námětů z ekonomického a obsahového hlediska a určení nebo podílení se na vzniku základní koncepce díla.
  • Řízení a kontrola zpracování námětů.
  • Zajišťování obchodně-právních vztahů pro realizaci díla.
  • Schvalování plánu výroby a rozpočtu.
  • Výběr, smluvní zavázání a koordinace klíčových tvůrčích pracovníků pro realizaci díla.
  • Průběžný dohled nad prací štábu v místě natáčení a nad prací celého výrobního štábu.
  • Dohled nad dokončovacími pracemi (postprodukcí).
  • Příprava a realizace programového zařazení televizního audiovizuálního díla do vysílání nebo filmového audiovizuálního díla do distribuce.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Multimediální tvorba RVP 82-43-N/xx nejvhodnější

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

  • Producent/producentka animovaného audiovizuálního díla ( 82-050-T )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.