Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Přadlák

Odborný směr:

Textilní a oděvní výroba

Odborný podsměr:

výroba látek

Nadřazené povolání:

Výrobce textilií

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Textile maker,  Textile knitting and weaving machine operator

Příbuzná povolání

Textilní mistr , Úpravář textilií , Krajkář , Tiskař textilií , Pracovník jakosti v textilní výrobě , Plsťař , Síťař , Pletař , Tkadlec , Provazník , Prýmkař , Barvíř textilií , Výrobce netkaných textilií

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

2213

Datum zveřejnění

5. 10. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Přadlák zabezpečuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu přízí a vykonává další související činnosti (např. manipulace s materiálem, evidence dat o průběhu a výsledcích výroby apod.).

Pracovní činnosti

 • Příjem, třídění, vážení a příprava surovin pro výrobu.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu a výstupu ze strojů včetně kvality polotovarů a výrobků.
 • Zásobování strojů materiálem.
 • Obsluha strojů, linek a zařízení, odebírání či odsun zpracovaných polotovarů nebo výrobků.
 • Kontrola chodu strojů.
 • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů a pracovních pomůcek.
 • Evidence technických dat o průběhu práce a výsledcích.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Třídění vln pro česané a poločesané příze. 4
Řízení potěracích turbín a dalších zařízení linky na výrobu lněného a konopného vlákna s jeho kvalitativním tříděním včetně úpravy koudele před jejím dalším zpracováváním. 4
Řízení mísicích agregátů. 4
Řízení kontinuálních linek pro přípravu materiálu k předení. 4
Praménkové třídění lněných vláken vybíráním jednotlivých odlišných vláken z hrstí. 4
Obsluhování dopřádacích strojů na výrobu dvou- a vícekomponentních přízí s používáním technologie obtáčení nebo rotorového předení s obtáčením. 4
Kontrolování práce třídičů vln včetně klasifikace (repaseři). 4
Klasické vochlování s tříděním na dva a více druhů. 4
Chemická úprava přástu a přízí vyráběních z přadného lnu (vyvářka a bělení). 3
Karbonizování vlny na karbonizačních linkách včetně neutralizace. 3
Klasifikace angorských srstí. 3
Kontinuální tepelné tvarování přízí z chemických vláken. 3
Kvalitativní třídění lněného a konopného vlákna a koudele podle délky, barvy, čistoty, pevnosti, jemnosti a spřadatelnosti. 3
Lisování vláken, koudelí a odpadů na vertikálních lisech s předlisem do balíků o hmotnosti 100 kg s transportem a uložením balíků. 3
Melanžování česanců a pramenů různých barev, různých druhů surovin. 3
Mísení, lůžkování, maštění, čechrání a rozvlákňování textilních surovin včetně přípravy emulgačních prostředků. 3
Obsluhování kontinuálních linek pro přípravu materiálu k předení včetně dopravy volných vloček k mykacímu stroji. 3
Obsluhování potěracích turbín (nakládání, rozprostírání, třídění vlákna), obsluhování koudelových zušlechťovacích strojů. 3
Obsluhování řezacích nebo trhacích strojů (konvertorů). 3
Obsluhování soukacích, skacích a sdružovacích strojů. 3
Obsluhování vochlovacích, mykacích, česacích, posukovacích, předpřádacích a dopřádacích strojů (prstencových i bezvřetenových). 3
Paření přízí v tlakových kotlích. 3
Praní potní vlny na leviathanu, příprava pracích lázní. 3
Rozvolňování textilních materiálů na strojích. 3
Ruční trhání potní vlny z komor a doprava k čechradlu v žocích. 3
Sestavování násad ve lnářských přádelnách. 3
Sušení mokropředených lnářských přízí. 3
Trhání druhotných textilních surovin. 3
Třídění všech druhů tuzemských i zámořských vln pro mykané příze, velbloudí a angorské srsti. 3
Tvarování přízí vzduchem. 3
Vyčesávání mykacích povlaků kartáčem, čištění mykacích povlaků vzduchem včetně obsluhy strojovny pro podtlakové čištění. 3
Zušlechťování a vytřásání koudelí a mykaných odpadů. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru přadlák, přádelnické práce KKOV 3151E nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru tkadlec, tkalcovské práce, výroba koberců KKOV 3153E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru pletař, pletařské práce KKOV 3154E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru pletař, pletařské práce KKOV 3154H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba KKOV 3157E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru plsťař, plsťařské práce KKOV 3152H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba KKOV 3157H vhodná
Výrobce textilií RVP 31-57-H/01 vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Posuzování kvality vyráběných přízí
Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce
Posuzování kvality a třídění vlákenných surovin
Seřizování, čištění a běžná údržba strojů, zařízení a pracovních pomůcek pro výrobu přízí
Obsluha strojů a linek pro přípravu a zušlechťování surovin ve výrobě přízí
Obsluha dopřádacích strojů na výrobu přízí

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
technologie přádelnictví

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Kompetence k flexibilitě
Kompetence ke kreativitě
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence ke kooperaci
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k aktivnímu přístupu
Kompetence k plánování a organizování práce
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k výkonnosti

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž hlukem
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Pracovní doba, směnnost
Lokální zátěž jemné motoriky
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Celková fyzická zátěž
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž prachem
Zátěž vibracemi
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zraková zátěž
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž chemickými látkami
Zátěž chladem
Zátěž teplem
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Obsluha strojů na úpravu vláken, dopřádání a navíjení příze a nití (CZ-ISCO 8151)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 26 762 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 399 Kč do 35 451 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.