Typ JP ID
Specializace 2213

Přadlák

Přadlák zabezpečuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu přízí a vykonává další související činnosti (např. manipulace s materiálem, evidence dat o průběhu a výsledcích výroby apod.).

Odborný směr: Textilní a oděvní výroba
Odborný podsměr: výroba látek
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Textile maker, Textile knitting and weaving machine operator
Nadřízené povolání: Výrobce textilií
Příbuzné specializace: Textilní mistr, Úpravář textilií, Krajkář, Tiskař textilií, Pracovník jakosti v textilní výrobě, Plsťař, Síťař, Pletař, Tkadlec, Provazník, Prýmkař, Barvíř textilií, Výrobce netkaných textilií
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příjem, třídění, vážení a příprava surovin pro výrobu.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu a výstupu ze strojů včetně kvality polotovarů a výrobků.
 • Zásobování strojů materiálem.
 • Obsluha strojů, linek a zařízení, odebírání či odsun zpracovaných polotovarů nebo výrobků.
 • Kontrola chodu strojů.
 • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů a pracovních pomůcek.
 • Evidence technických dat o průběhu práce a výsledcích.

CZ-ISCO

 • 81510 - Obsluha strojů na úpravu vláken, dopřádání a navíjení příze a nití
 • 8151 - Obsluha strojů na úpravu vláken, dopřádání a navíjení příze a nití

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Obsluha strojů na úpravu vláken, dopřádání a navíjení příze a nití (CZ-ISCO 8151)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 31 190 Kč 38 084 Kč 48 984 Kč - - -
Ústecký kraj 22 709 Kč 27 065 Kč 35 027 Kč - - -
Královéhradecký kraj 19 753 Kč 24 995 Kč 28 239 Kč - - -
Olomoucký kraj 27 595 Kč 32 847 Kč 40 086 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 16 365 Kč 23 090 Kč 29 858 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8151 Obsluha strojů na úpravu vláken, dopřádání a navíjení příze a nití 26 762 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Třídění vln pro česané a poločesané příze. 4
Řízení mísicích agregátů. 4
Řízení kontinuálních linek pro přípravu materiálu k předení. 4
Praménkové třídění lněných vláken vybíráním jednotlivých odlišných vláken z hrstí. 4
Obsluhování dopřádacích strojů na výrobu dvou- a vícekomponentních přízí s používáním technologie obtáčení nebo rotorového předení s obtáčením. 4
Kontrolování práce třídičů vln včetně klasifikace (repaseři). 4
Klasické vochlování s tříděním na dva a více druhů. 4
Řízení potěracích turbín a dalších zařízení linky na výrobu lněného a konopného vlákna s jeho kvalitativním tříděním včetně úpravy koudele před jejím dalším zpracováváním. 4
Sestavování násad ve lnářských přádelnách. 3
Praní potní vlny na leviathanu, příprava pracích lázní. 3
Rozvolňování textilních materiálů na strojích. 3
Ruční trhání potní vlny z komor a doprava k čechradlu v žocích. 3
Tvarování přízí vzduchem. 3
Sušení mokropředených lnářských přízí. 3
Trhání druhotných textilních surovin. 3
Třídění všech druhů tuzemských i zámořských vln pro mykané příze, velbloudí a angorské srsti. 3
Obsluhování vochlovacích, mykacích, česacích, posukovacích, předpřádacích a dopřádacích strojů (prstencových i bezvřetenových). 3
Vyčesávání mykacích povlaků kartáčem, čištění mykacích povlaků vzduchem včetně obsluhy strojovny pro podtlakové čištění. 3
Paření přízí v tlakových kotlích. 3
Obsluhování kontinuálních linek pro přípravu materiálu k předení včetně dopravy volných vloček k mykacímu stroji. 3
Obsluhování soukacích, skacích a sdružovacích strojů. 3
Obsluhování řezacích nebo trhacích strojů (konvertorů). 3
Obsluhování potěracích turbín (nakládání, rozprostírání, třídění vlákna), obsluhování koudelových zušlechťovacích strojů. 3
Mísení, lůžkování, maštění, čechrání a rozvlákňování textilních surovin včetně přípravy emulgačních prostředků. 3
Melanžování česanců a pramenů různých barev, různých druhů surovin. 3
Lisování vláken, koudelí a odpadů na vertikálních lisech s předlisem do balíků o hmotnosti 100 kg s transportem a uložením balíků. 3
Kvalitativní třídění lněného a konopného vlákna a koudele podle délky, barvy, čistoty, pevnosti, jemnosti a spřadatelnosti. 3
Kontinuální tepelné tvarování přízí z chemických vláken. 3
Klasifikace angorských srstí. 3
Karbonizování vlny na karbonizačních linkách včetně neutralizace. 3
Chemická úprava přástu a přízí vyráběních z přadného lnu (vyvářka a bělení). 3
Zušlechťování a vytřásání koudelí a mykaných odpadů. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž prachem x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž chladem x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru přadlák, přádelnické práce 3151E

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Výrobce textilií 31-57-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru tkadlec, tkalcovské práce, výroba koberců 3153E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru pletař, pletařské práce 3154E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru pletař, pletařské práce 3154H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba 3157E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru plsťař, plsťařské práce 3152H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba 3157H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Přadlák (31-021-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21.D.3915 Posuzování kvality vyráběných přízí 3 Nutné
e71.D.8030 Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce 3 Výhodné
e21.D.3262 Posuzování kvality a třídění vlákenných surovin 3 Nutné
e21.A.4004 Seřizování, čištění a běžná údržba strojů, zařízení a pracovních pomůcek pro výrobu přízí 3 Nutné
e21.B.1068 Obsluha strojů a linek pro přípravu a zušlechťování surovin ve výrobě přízí 3 Nutné
e21.B.1067 Obsluha dopřádacích strojů na výrobu přízí 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21._.0002 textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 3 Nutné
e21._.0013 technologie přádelnictví 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a12 Zvládání zátěže 2
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 2
a09 Plánování a organizování práce 2
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 2
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 2
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.