Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Pracovník výroby a opravář hudebních nástrojů

Odborný směr:

Dřevařská výroba a nábytkářství

Odborný podsměr:

výroba a opravy hudebních nástrojů

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Alternativní názvy

Pracovník výroby hudebních nástrojů ,  Opravář hudebních nástrojů ,  Konstruktér hudebních nástrojů ,  Mechanik hudebních nástrojů

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

103477

Datum zveřejnění

22. 11. 2017

Datum poslední aktualizace

2. 10. 2018

Charakteristika

Výrobce a opravář dechových dřevěných hudebních nástrojů zhotovuje všechny druhy dechových dřevěných hudebních nástrojů, rekonstruuje a opravuje dechové dřevěné hudební nástroje soudobé i historické.

Pracovní činnosti

 • Příprava a manipulace s materiály používanými při výrobě součástí hudebních nástrojů.
 • Volba postupu práce, způsobu zpracování, pomůcek a materiálů pro výrobu a opravy hudebních nástrojů.
 • Ruční a strojní opracování částí hudebních nástrojů.
 • Diagnostika závad hudebních nástrojů.
 • Dělení, obrábění, tváření, spojování materiálů při výrobě a opravách hudebních nástrojů.
 • Montážní a demontážní práce při výrobě a opravách hudebních nástrojů.
 • Povrchová úprava hudebních nástrojů.
 • Uměleckořemeslné práce při stavbě jednotlivých druhů hudebních nástrojů.
 • Základní restaurování historických nástrojů.
 • Kompletace, přesné seřízení chodů mechanismů a ladění hudebních nástrojů.
 • Kontrola kvality výrobku.
 • Provádění běžné údržby strojů, nástrojů a vybavení.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výroba hudebních nástrojů KKOV 3343L nejvhodnější
Výroba hudebních nástrojů RVP 33-43-M/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik hudebních nástrojů KKOV 3354H vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výroba hudebních nástrojů KKOV 3343M vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů KKOV 33xxM vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů KKOV 33xxL vhodná
Mechanik dech. a bicích. hudebních nástrojů RVP 33-54-H/02 vhodná
Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů RVP 82-51-L/06 vhodná
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů RVP 33-xx-M/xx vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka dechových žesťových hudebních nástrojů ( 33-049-M )
 • Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka dechových dřevěných hudebních nástrojů ( 33-048-M )
 • Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka smyčcových hudebních nástrojů ( 33-038-M )
 • Výrobce/výrobkyně součástek strunných hudebních nástrojů ( 33-041-M )
 • Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka trsacích a drnkacích hudebních nástrojů ( 33-040-M )
 • Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka smyčců ( 33-039-M )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha strojů a zařízení na výrobu součástí hudebních nástrojů
Strojní obrábění kovových materiálů při výrobě hudebních nástrojů
Běžná údržba strojů a nástrojů na výrobu hudebních nástrojů
Diagnostikování závad hudebních nástrojů
Výstupní kontrola, zkouška ladění žesťových dechových hudebních nástrojů
Vedení provozní dokumentace výroby hudebních nástrojů
Vedení technické dokumentace výroby hudebních nástrojů
Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů při restaurování a obnově původního stavu hudebních nástrojů
Povrchové a dekorativní úpravy žesťových dechových hudebních nástrojů
Zhotovování a tvarování součástí hudebních nástrojů
Sestavování součástí hudebních nástrojů a jejich montáž
Opravy hudebních nástrojů
Odborné ošetřování hudebních nástrojů
Restaurování hudebních nástrojů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technologie výroby a oprav hudebních nástrojů
normy a technické podklady pro výrobu hudebních nástrojů
zásady a postupy konzervátorských a restaurátorských prací
uměleckořemeslné zpracování kovů (kromě zlata a drahých kovů)
uměleckořemeslné zpracování dřeva
systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti hudebních nástrojů

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Kompetence k flexibilitě
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb
Kompetence ke kooperaci
Výkonové kompetence
Kompetence k aktivnímu přístupu
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k výkonnosti

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákoníku práce a k nim prováděcích předpisů).
Nastavené zátěže a rizika jsou pouze orientační a vždy je nutno přihlédnout k podmínkám, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž prachem
Zátěž invazivními alergeny
Zraková zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž chemickými látkami
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání je upraveno zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Vyhláška upravuje organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti, s výjimkou posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu a tělesné výchově a stanovuje rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání nebo specializace povolání je vždy závislá na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií výkonu povolání nebo specializace povolání. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Podmínky zdravotní způsobilosti pro vstup a samotný výkon povolání či oboru nebo skupiny povolání, které podléhá oborové legislativní regulaci (např. lékař, veterinář, učitel, advokát, policista, voják apod.) jsou upraveny specifickou legislativou a nesplnění požadavků definovaných touto legislativou je důvodem k vyloučení nebo k následnému pozbytí pravomoci tuto činnost/povolání vykonávat.

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je pouze orientační.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Výrobci a opraváři hudebních nástrojů, ladiči (CZ-ISCO 7312)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 27 953 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 409 Kč do 33 465 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Výrobci a opraváři hudebních nástrojů (CZ-ISCO 73121)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 27 953 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 425 Kč do 33 465 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

ESCO

Klasifikace ESCO (European Skills, Competences, and Occupations) popisuje a třídí dovednosti, kompetence, kvalifikace a povolání relevantní pro trh práce Evropské unie a pro vzdělávání a odbornou přípravu. ESCO je k dispozici ve 27 jazycích, což uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům umožňuje lépe komunikovat o dovednostech, kompetencích, kvalifikaci a pracovních místech v jakémkoli evropském jazyce. Cílem klasifikace ESCO je podporovat pracovní mobilitu v celé Evropě a vytvořit tak integrovanější a účinnější trh práce. Nabízí totiž „společný jazyk“ v oblasti povolání a dovedností, který mohou různé zúčastněné strany používat v otázkách zaměstnanosti, vzdělávání a odborné přípravy. Klasifikaci vytvořila Evropská komise – Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, ve spolupráci se zúčastněnými stranami a s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop). Iniciativa ESCO je součástí strategie Evropa 2020.

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7312 Výrobci a opraváři hudebních nástrojů, ladiči http://data.europa.eu/esco/isco/C7312