Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103477

Pracovník výroby a opravář hudebních nástrojů

Výrobce a opravář dechových dřevěných hudebních nástrojů zhotovuje všechny druhy dechových dřevěných hudebních nástrojů, rekonstruuje a opravuje dechové dřevěné hudební nástroje soudobé i historické.

Odborný směr: Dřevařská výroba a nábytkářství
Odborný podsměr: výroba a opravy hudebních nástrojů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Pracovník výroby hudebních nástrojů , Opravář hudebních nástrojů , Konstruktér hudebních nástrojů , Mechanik hudebních nástrojů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava a manipulace s materiály používanými při výrobě součástí hudebních nástrojů.
 • Volba postupu práce, způsobu zpracování, pomůcek a materiálů pro výrobu a opravy hudebních nástrojů.
 • Ruční a strojní opracování částí hudebních nástrojů.
 • Diagnostika závad hudebních nástrojů.
 • Dělení, obrábění, tváření, spojování materiálů při výrobě a opravách hudebních nástrojů.
 • Montážní a demontážní práce při výrobě a opravách hudebních nástrojů.
 • Povrchová úprava hudebních nástrojů.
 • Uměleckořemeslné práce při stavbě jednotlivých druhů hudebních nástrojů.
 • Základní restaurování historických nástrojů.
 • Kompletace, přesné seřízení chodů mechanismů a ladění hudebních nástrojů.
 • Kontrola kvality výrobku.
 • Provádění běžné údržby strojů, nástrojů a vybavení.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

CZ-ISCO

 • 73121 - Výrobci a opraváři hudebních nástrojů
 • 7312 - Výrobci a opraváři hudebních nástrojů, ladiči

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7312 Výrobci a opraváři hudebních nástrojů, ladiči http://data.europa.eu/esco/isco/C7312

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Výroba hudebních nástrojů 33-43-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výroba hudebních nástrojů 3343L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Mechanik dech. a bicích. hudebních nástrojů 33-54-H/02
RVP Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů 82-51-L/06
RVP Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 33-xx-M/xx
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik hudebních nástrojů 3354H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výroba hudebních nástrojů 3343M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 33xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 33xxL

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka dechových žesťových hudebních nástrojů (33-049-M)
 • Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka dechových dřevěných hudebních nástrojů (33-048-M)
 • Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka smyčcových hudebních nástrojů (33-038-M)
 • Výrobce/výrobkyně součástek strunných hudebních nástrojů (33-041-M)
 • Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka trsacích a drnkacích hudebních nástrojů (33-040-M)
 • Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka smyčců (33-039-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e33.B.1010 Obsluha strojů a zařízení na výrobu součástí hudebních nástrojů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e33.B.4032 Strojní obrábění kovových materiálů při výrobě hudebních nástrojů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e33.D.6510 Diagnostikování závad hudebních nástrojů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e33.A.2031 Povrchové a dekorativní úpravy žesťových dechových hudebních nástrojů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e33.A.1024 Zhotovování a tvarování součástí hudebních nástrojů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e33.A.1025 Sestavování součástí hudebních nástrojů a jejich montáž 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e33.A.1026 Opravy hudebních nástrojů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e33.B.1009 Běžná údržba strojů a nástrojů na výrobu hudebních nástrojů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.1122 Odborné ošetřování hudebních nástrojů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e33.D.3511 Výstupní kontrola, zkouška ladění žesťových dechových hudebních nástrojů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e33.D.8110 Vedení provozní dokumentace výroby hudebních nástrojů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e33.D.8210 Vedení technické dokumentace výroby hudebních nástrojů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.D.2122 Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů při restaurování a obnově původního stavu hudebních nástrojů 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
m13.A.1222 Restaurování hudebních nástrojů 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e33._.0080 technologie výroby a oprav hudebních nástrojů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e33._.0085 normy a technické podklady pro výrobu hudebních nástrojů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13._.0013 zásady a postupy konzervátorských a restaurátorských prací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13._.0001 uměleckořemeslné zpracování kovů (kromě zlata a drahých kovů) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13._.0005 uměleckořemeslné zpracování dřeva 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e33._.0091 systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti hudebních nástrojů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 1
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 1
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 1
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 1
2.2 Kompetence ke kooperaci 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.