Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Pomocný pracovník v kultuře

Odborný směr:

Umění a kultura

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Základní vzdělání (NSP 1)

Detailní informace

Alternativní názvy

Zřízenec v kulturních zařízeních,  Asistent artisty,  Archeologický dělník,  Dělník - stavěč,  Lepič plakátů,  Pomocný dělník,  Pracovník techniky scény a orchestru,  Manipulační dělník

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

220

Datum zveřejnění

31. 8. 2012

Charakteristika

Pomocný pracovník v kultuře vykonává pomocné, manipulační a jednoduché montážní práce pod vedením odborného či zkušeného pracovníka v dané oblasti kultury.

Pracovní činnosti

 • Pomocné a manipulační práce při sestavování a rozebírání dekorací, mobilních podií a podobných scén.
 • Pomocné a manipulační práce při stavbě výstav a expozic.
 • Pomocné a manipulační práce na archeologickém výzkumu pod vedením archeologa.
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
 • Výkon jednoduchých montážních prací.
 • Manipulační práce spojené s přípravou sálů a kluboven.
 • Pochůzkové práce.
 • Podávání a doručování listovních zásilek a balíčků o hmotnosti do 5 kg.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Výkopové a manipulační práce na archeologickém výzkumu podle pokynů odborného pracovníka. 3
Sestavování fundusových prvků, praktikáblů, schodišť, oken, dveří, případně mříží včetně jejich spojování a zajišťování stability na vyznačených půdorysech členitých dekorací, stavby výstav a expozic. 3
Stavění cirkusových stanů s používáním speciálních kladkostrojů na vytahování a vypínání cirkusových stanů. 3
Manipulace se žárovkovými svítidly na osvětlovacích mostech, roštech, portálech a galeriích, jejich směrování, seřizování úhlu rozptylu, změkčování a tvarování světelného kužele pomocí klapek, komínů, žaluzií a ostatních příslušenství včetně údržby. 3
Obsluha různých mechanických strojů a zařízení. 3
Manipulační práce při sestavování a rozebírání dekorací, výstavního fundusu a jejich ukládání do skladu podle pořadí a druhu a skládání a přenášení dekoračních prvků, schodů, praktikáblů a ostatních prvků scénické výpravy. 2
Nákup květin, drobných rekvizit, jejich instalace na scéně, úklid. 2
Pochůzky ve vnitřním a vnějším styku firmy, doručování listovních zásilek firmy. 2
Příprava plakátů pro výlep, čištění plakátovacích ploch od nepotřebných plakátů a transparentů, výlep plakátů. 2

Příklady prací z veřejného sektoru

Příklady prací a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Obsluha jevištní mechanizace, například pevných točen, tahů na provazištích a propadel. 3
Rutinní práce při zajišťování divadelních představení, například nákup, příprava, úprava a udržování osobních a spotřebních divadelních či cirkusových rekvizit, jejich aranžování a instalace na scéně. 3
Pochůzky ve vnitřním a vnějším styku úřadů a organizací. 1

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list KKOV xxxxC vhodná
Střední vzdělání s výučním listem KKOV xxxxE vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Úklid scén po kulturních akcích
Příprava, montáž a demontáž scén, cirkusových stanů, manéží, dekorací apod.
Příprava, montáž a demontáž zvukových, světelných a hudebních aparatur s výjimkou odborného zapojení
Čištění plakátovacích ploch a úklid scény po kulturních akcích
Vylepování a instalace plakátů, vývěsek a upoutávek na kulturní akce na billboardech a plakátovacích plochách
Manipulace s předměty a materiály při provádění archeologických výzkumných prací, zajišťovacích a záchranných výzkumů a průzkumů
Zajišťování ochrany a záchrany archeologických nalezišť a výsledků archeologických výzkumů při stavebním a územním řízení
Příprava, montáž a demontáž sálů a kluboven podle typu produkovaných akcí
Obsluha jevištní mechanizace

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
provoz divadla, orchestru, baletu
techniky a postupy přípravy jeviště a kulis
provoz kulturního zařízení
provoz cirkusu
techniky a postupy přípravy manéže

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Celková fyzická zátěž
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž prachem
Zátěž hlukem
Zátěž chladem
Zátěž teplem
Duševní zátěž
Lokální zátěž jemné motoriky
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zraková zátěž
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž chemickými látkami
Zátěž vibracemi
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Kurýři, doručovatelé balíků a nosiči zavazadel (CZ-ISCO 9621)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 17 446 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 11 460 Kč do 24 461 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.