Typ JP ID
Povolání 220

Pomocný pracovník v kultuře

Pomocný pracovník v kultuře vykonává pomocné, manipulační a jednoduché montážní práce pod vedením odborného pracovníka z dané oblasti kultury.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté
Alternativní názvy: Zřízenec v kulturních zařízeních, Asistent artisty, Archeologický dělník, Dělník - stavěč, Lepič plakátů, Pomocný dělník, Pracovník techniky scény a orchestru, Manipulační dělník
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Pomocné a manipulační práce při sestavování a rozebírání dekorací, mobilních podií a podobných scén.
 • Pomocné a manipulační práce při stavbě výstav a expozic.
 • Pomocné a manipulační práce na archeologickém výzkumu pod vedením archeologa.
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
 • Výkon jednoduchých montážních prací.
 • Manipulační práce spojené s přípravou sálů a kluboven.
 • Pochůzkové práce.
 • Podávání a doručování listovních zásilek a balíčků o hmotnosti do 5 kg.

CZ-ISCO

 • 96299 - Ostatní pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách jinde neuvedení
 • 9629 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách jinde neuvedení

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Výkopové a manipulační práce na archeologickém výzkumu podle pokynů odborného pracovníka. 3
Sestavování fundusových prvků, praktikáblů, schodišť, oken, dveří, případně mříží včetně jejich spojování a zajišťování stability na vyznačených půdorysech členitých dekorací, stavby výstav a expozic. 3
Stavění cirkusových stanů s používáním speciálních kladkostrojů na vytahování a vypínání cirkusových stanů. 3
Manipulace se žárovkovými svítidly na osvětlovacích mostech, roštech, portálech a galeriích, jejich směrování, seřizování úhlu rozptylu, změkčování a tvarování světelného kužele pomocí klapek, komínů, žaluzií a ostatních příslušenství včetně údržby. 3
Obsluha různých mechanických strojů a zařízení. 3
Manipulační práce při sestavování a rozebírání dekorací, výstavního fundusu a jejich ukládání do skladu podle pořadí a druhu a skládání a přenášení dekoračních prvků, schodů, praktikáblů a ostatních prvků scénické výpravy. 2
Nákup květin, drobných rekvizit, jejich instalace na scéně, úklid. 2
Pochůzky ve vnitřním a vnějším styku firmy, doručování listovních zásilek firmy. 2
Příprava plakátů pro výlep, čištění plakátovacích ploch od nepotřebných plakátů a transparentů, výlep plakátů. 2
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Obsluha jevištní mechanizace, například pevných točen, tahů na provazištích a propadel. 3
Rutinní práce při zajišťování divadelních představení, například nákup, příprava, úprava a udržování osobních a spotřebních divadelních či cirkusových rekvizit, jejich aranžování a instalace na scéně. 3
Pochůzky ve vnitřním a vnějším styku úřadů a organizací. 1

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Práce ve výškách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Zátěž prachem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž teplem x x
Duševní zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž vibracemi x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Základní vzdělání v oboru základní škola 7901C
KKOV Střední vzdělání s výučním listem xxxxE
AKSO Základní škola 7901C01

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m14.A.5011 Úklid scén po kulturních akcích 2 Nutné
m14.A.3011 Příprava, montáž a demontáž scén, cirkusových stanů, manéží, dekorací apod. 2 Výhodné
m15.A.3012 Příprava, montáž a demontáž zvukových, světelných a hudebních aparatur s výjimkou odborného zapojení 2 Nutné
m14.A.5012 Čištění plakátovacích ploch a úklid scény po kulturních akcích 2 Nutné
m14.A.6011 Vylepování a instalace plakátů, vývěsek a upoutávek na kulturní akce na billboardech a plakátovacích plochách 2 Nutné
j34.A.6021 Manipulace s předměty a materiály při provádění archeologických výzkumných prací, zajišťovacích a záchranných výzkumů a průzkumů 2 Nutné
j34.E.2021 Zajišťování ochrany a záchrany archeologických nalezišť a výsledků archeologických výzkumů při stavebním a územním řízení 2 Výhodné
m14.A.3013 Příprava, montáž a demontáž sálů a kluboven podle typu produkovaných akcí 2 Nutné
m14.B.4521 Obsluha jevištní mechanizace 2 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m14._.0051 provoz divadla, orchestru, baletu 2 Výhodné
m14._.0052 techniky a postupy přípravy jeviště a kulis 2 Výhodné
m14._.0056 provoz kulturního zařízení 2 Nutné
m14._.0053 provoz cirkusu 2 Výhodné
m14._.0054 techniky a postupy přípravy manéže 2 Výhodné
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 2 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
1.3 Kompetence ke kreativitě 1
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf