Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Pomocný pracovník v dopravě

Odborný směr:

Doprava a logistika

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Základní vzdělání (NSP 1)

Platové rozmezí:

12 000 Kč - 29 000 Kč

Detailní informace

Alternativní nazvy

Balič , Dopravář důlní kolejové dopravy , Dělník v dopravě , Dělník zabezpečovacích sdělovacích zařízení , Dělník železničních překladišť , Obsluha výtahu , Manipulační dělník , Pomocný dělník , Převozník , Přístavní dělník - dokař , Traťový dělník , Závozník , Vazač břemene , Vážný , Železniční pomocník , Značkař silnic , Silniční dělník , Packer , General labourer

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

217

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Charakteristika

Pomocný pracovník v dopravě provádí pomocné, přípravné, obslužné, manipulační a jednoduché kontrolní práce v dopravě a ve skladovém hospodářství.

Pracovní činnosti

 • Obsluha jednoduchých strojů a dopravních zařízení.
 • Čištění strojů, zařízení a pracovních ploch.
 • Manipulační práce ve skladech.
 • Ukládání výrobků, zboží a předmětů různého druhu.
 • Pomocné práce při stavbě a údržbě dopravních tratí.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Kontroly a údržba kolejnicových mazníků. 3
Přeprava osob, tažných zvířat, silničních dopravních prostředků, pracovních strojů a předmětů na lodích a jiných plavidlech s motorovým pohonem nebo silou vodního proudu (kývavý nebo kladkový přívoz) včetněvybírání poplatků za přepravu, běžné údržby a opravy plavidel. 3
Balení výrobků velkých rozměrů a hmotností, např. strojírenských výrobků (turbín a těžkých motorů), dokončených kamenických výrobků (soch a pomníků) apod., a jejich ukládání na dopravní prostředky. 3
Příjem a překládání zboží (výrobků) v překladištích včetně kvalitativní přejímky (předávky) a zaskladňování (vyskladňování) palet na překladištích nebo z nich podle příkazů daných počítačem. Obsluha, údržba a opravy mechanizačních prostředků. Účast na soupisech zboží (výrobků) a vedení předepsaných evidencí. 3
Příprava, vázání a připoutávání břemen nepravidelných tvarů nebo větších rozměrů vyžadujících zvláštní způsob vázání a zajišťování (strojů, zařízení apod.) včetně běžné údržby vazáků. 3
Příprava, vázání a upoutávání břemen nepravidelných tvarů nebo větších rozměrů o hmotnosti do 16 t, vyžadujících zvláštní způsob vázání nebo zajišťování (strojů, zařízení apod.) včetně běžné údržby vázacích prostředků. Obsluha přístavních univerzálních jeřábů o nosnosti do 16 t. 3
Ruční čištění štěrkového lože na výhybkách, kolejových kříženích apod. 3
Ruční manipulace a přenášení těžkých strojů a zařízení. 3
Montáže a výměny přídržných kolejnic. 3
Posun železničních vozů ručně nebo pomocí kolejových vrátků. 3
Používání vysokozdvižných vozíků, elektrických vozíků a skladových robotů. 3
Průběžné strojní dotahování upevňovadel železničního svršku včetně protáčení. 3
Přečerpávání různých kapalných substrátů z cisternových vozů do skladovacích nádrží (nebo opačně) členitými rozvodnými systémy včetně nastavování dopravních cest a manipulace s dopravními prostředky. 3
Přesun objemných předmětů vyžadujících zvláštní pracovní postup, opatření a zajišťování (např. kotlů v celku, kvádrů kamene apod.). 3
Doprovod železničních kolejových vozidel do a ze železničních opraven a strojíren. 3
Úklidové práce na nástupištích, údržba a oprava propustů, pořez stromů kolem trati, odklizení sněhu a ledu z nástupišť, přejezdů a výhybek, úklid motorových vozů, natěračské práce, obsluha kotle. 3
Vykládka a dočišťování železničních vozů, ruční klopení, obsluha zatahovacího zařízení pro jednoduchý posun, dočišťování výklopného místa. 3
Vykládka paliva, nakládka popele do železničních vozů, vážení železničních vozů na kolejových vahách, obsluha shazovacího vozu, mostového kolesového nakládače, pásové dopravy, rozmrazovacího tunelu, tlakových nádob, provádění úklidu celého zauhlování. 3
Ruční přesun hmot, polotovarů a výrobků ve svazcích (např. betonářské oceli), v sudech (např. karbidu, asfaltu), v cívkách a bubnech (např. kabelů). 3
Řízení prací při umísťování a montáži dopravních značek a při značení povrchu vozovek k usměrnění silničního provozu podle předpisů o umísťování a údržbě silničních dopravních značek ve vymezeném prostoru včetně rozhodování o opatřeních přechodného omezení nebo usměrnění pohybu silničních vozidel. 3
Sanace železničního spodku nebo spodku tratě městské kolejové dopravy, kolejí a výhybek a odstraňování blátivých styků sanováním při rekonstrukcích tratí. 3
Součinnost při provádění zkoušek spolehlivosti rozvěšení návěstidel a jejich seřizování, při rozřezných zkouškách a nastavování přestavníků, závorníků a výkolejek, při západkových zkouškách a při odstraňování poruch mezi zařízeními v kolejišti a stavědly. 3
Součinnost při údržbě jednoramenných a dvouramenných návěstidel a seřaďovacích mechanických předvěstí a při regulování a úpravě drátovodů a elektromotorických přestavníků během provozu. 3
Strojní demontáže kolejí a výhybek. 3
Strojní regenerace dřevěných a betonových pražců. 3
Trvalá ruční manipulace a přenášení pytlů, pražců apod. o hmotnosti nad 50 kg včetně stohování nebo jiného ukládání. 3
Čištění a vymývání otevřených skladovacích nádrží, velkých tanků (podzemních nádrží) a mobilních cisteren od pohonných látek, olejů, chemikálií, asfaltu, dehtu apod. nebo integrálních palivových nádrží letadel. 3
Zřizování kabelových tras a pokládka kabelů při křížení a souběhu kolejí a inženýrských sítí a pro montáže vícekabelových vedení. 3
Odstraňování porostů motorovými pilami a křovinořezy. 3
Obsluha nakládacích a vykládacích mechanizmů na sypké substráty spojená s posunem železničních vozů, vedením předepsaných evidencí (prvotních dokladů) a s odpovědností za expedici. 3
Obsluha pneumatických vyklápěcích zařízení a výsypných zařízení speciálních vozů pro přepravu a dávkování štěrku. 3
Opravy a udržování železných a betonových žlabů a šachet včetně poklopů, pro drátovodná vedení zabezpečovacích zařízení v kolejišti. 3
Odborné ukládání výrobků, zboží a předmětů různého druhu a velikosti do kontejnerů pro námořní dopravu ve spediční službě. 3
Obsluha a údržba stabilních poloautomatických a automatických mycích rámů tramvají, železničních kolejových vozidel, trolejbusů a autobusů. 3
Práce při montážích, údržbě a opravách nadzemních i kabelových vedení (např. výkop jam pro stožáry a podpěry, kabelových kynet a jam pro spojky, rozdělovače apod.). 2
Práce při údržbě a regeneraci akumulátorových baterií. 2
Práce při úschově zavazadel a předmětů, plombování nákladních železničních vozů a cisteren, polepování a označování vozů, udržování koncových návěstních desek, svítilen a ostatních staničních osvětlovacích těles, dozor na nástupištích, vestibulech a noclehárnách jízdního personálu včetně prodeje jízdenek do stanic do okruhu 70 km. 2
Obsluha závěsných zdvihacích mechanizmů (koček). 2
Překládka zboží z železničních vozů, valníků, plavidel a ramp ručně nebo pomocí mechanizačních zařízení včetně zavěšování a upoutávání břemen. 2
Přečerpávání kapalných nebo pneumatická doprava sypkých substrátů čerpadly nebo exhaustory ze skladovacích nebo přepravních nádob (zásobníků). 2
Přečerpávání kapalných nebo pneumatická doprava sypkých substrátů z jednotlivých dopravních prostředků do skladovacích nebo přepravních nádob (zásobníků). 2
Obsluha stavebních výtahů. 2
Přejímání, skladování a připravování expedice zboží (výrobků) ve velkoobchodních skladech nebo výrobních skladech podle pokynů odpovědného pracovníka, popř. obsluha mechanizačních prostředků. Účast při soupisech zboží (výrobků) a inventarizacích. 2
Posun, svěšování a rozvěšování železničních souprav s přestavováním a zajišťováním výměn podnikových tratí o rozchodu menším než 900 mm. 2
Hrubý úklid nádvorních prostorů včetně ruční manipulace (např. nakládání, převoz a skládání nečistot, sypkých hmot a jiných předmětů). 2
Přejímání, skladování a vydávání výrobků, nástrojů, přípravků, měřidel, pracovních oděvů, ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků v dílenských skladech s vedením příslušné evidence 2
Obsluha výměn se světelnými návěstidly na vlečkách. 2
Přejímání, skladování a vydávání plynu v bombách o hmotnosti do 50 kg včetně ruční manipulace a případné kontroly tlaku a těsnosti. 2
Přeprava osob a předmětů na lodích přes řeku, jezero a jiné zdrže pomocí vesel, tyčí nebo vodního proudu u kladkových přívozů včetně inkasa a běžné údržby. 2
Přesuvné manipulace s točnicí nebo přesuvnou, zavádění hnacích vozidel na točnici a z točnice a mazání, ošetřování a čištění zařízení točnice nebo přesuvny. 2
Přihrabování sypkých substrátů k sacímu potrubí ručně nebo přihrnovačem. 2
Obsluha automatické programové váhy pro vážení substrátů různého skupenství nebo kusových zásilek na kolejových nebo kolových dopravních prostředcích v příjmu a expedici. Zakládání programů do paměťového systému, vyznačování potřebných údajů (váhových tříd, druhů vážení, druhů, tvarů a čísel vozů, údajů o zásilkách apod.) a vážení a kontroly výsledných údajů. 2
Řízení a obsluha mostových a kozových jeřábů o nosnosti do 10 t. 2
Uzavírání plných přepravních obalů o manipulační hmotnosti nad 15 kg a do 50 kg ocelovým páskem nebo ručně drátem nebo automatem a rovnání palet na stohování. 2
Ruční sbíjení beden z jehličnatých přířezů. 2
Ruční regenerace dřevěných pražců. 2
Obsluha nakládacího vagónového mechanizmu na sypké substráty včetně vážení a posunu železničních vozů a vedení předepsané evidence, popř. stanovování míst a odpovědností za expedici. 2
Ruční přesun hmot, polotovarů a výrobků v pytlích, bednách nebo volně ložených všemi druhy ručních dopravních prostředků. 2
Vytrhávání a odstraňování dlažebních kostek, živičných prefabrikátů a krytů z kolejí a jejich okolí. 2
Základní práce při opravách strojů a zařízení železničních tratí (např. demontáž jednodušších agregátů a částí strojů a zařízení těžké mechanizace, výměna čističů oleje a nafty, demontáž hydraulických hadic, jímek a armatur, demontáž vzduchového a výfukového potrubí dieselmotorů, demontáž přídavných zařízení apod., zhotovování zvláštních nesériových těsnění, odstraňování karbonu z hlav válců a výfuku apod.) a práce při stavbách, údržbě a opravách železničního svršku a spodku (např. demontáž součástí a dílů kolejiště a výhybek včetně jejich přípravy k montáži, dotahování upevňovadel apod.). 2
Základní řemeslné práce při údržbě a opravách lodních zařízení, např. demontáže snadno přístupných částí agregátů (např. čerpadel). 2
Zavěšování (odpoutávání) břemen na jeřáby různými způsoby (např. pomocí háků, kleští, ok, plošin apod.). 2
Zkracování (dělení) pilařského odpadu nebo jiného odpadového dřeva určeného pro palivové účely (např. kulatin, trámů, prken apod.) na okružních pilách. 2
Obsluha poloautomatických nebo automatických souprav na plnění sypkých materiálů (pytlování). 2
Ruční přesun hmot (např. uhlí, písku, štěrku, řepy, ocelových třísek a šrotu) lopatou, vidlemi nebo mechanickou lopatou. 2
Ruční přesun hmot lopatami (i mechanickými) nebo vidlemi (např. uhlí, písku, štěrku, řepy, ocelových třísek, šrotu apod.). 2
Nakládání, vykládání, přikládání a překládání zásilek ve vlaku podle pokynů vlakvedoucího nebo vlakového manipulanta. 2
Expedice a kontrola naloženého množství a sortimentu sypkých materiálů včetně jejich vážení na dopravních prostředcích (autech, vagonech apod.) a vydávání expedičních bloků, popř. nákladních listů. 2
Zřizování a úprava sypaných nástupišť. 2
Značení povrchu vozovek stříkací pistolí nebo nátěry, např. dělicí čáry a značky pro vymezení jízdních pruhů, křižovatky, přechody pro chodce apod. včetně vyměřování a čištění povrchu a nástřiku nebo nátěru emulzí s uplatňováním opatření omezujících nebo vylučujících silniční provoz. 2
Demontáže pražců, kolejí a výhybek. 2
Údržba skříní kabelových rozváděčů a jejich povrchové nátěry, čerpání vody z kabelových komor, úprava kabelového lože, manipulace s kabely a kabelovými bubny, vkládání kabelů do kynet a jejich zacihlovávání a korýtkování během železničního provozu. 2
Údržba neveřejných cest (vyrovnávání výmolů, zpevňování apod.) pro nákladní dopravu. 2
Čištění příkopů železniční tratě včetně úpravy svahu a spádu. 2
Jednoduché pracovní činnosti v kolejišti, prohlídky, čištění a mazání výhybek, odstraňování porostu v rozhledovém poli přejezdů v kolejích a ve stezkách mezi kolejemi. 2
Třídění, rozbíjení a odvoz kovového odpadu. 2
Třídění a lisování odpadového papíru nebo jiných materiálů na malém paketovacím lisu o hmotnosti balíku do 100 kg. 2
Trvalé vykládání a nakládání zboží různého druhu z železničních vozů, valníků a plavidel nebo z ramp a překladišť pomocí mechanizačních zařízení včetně zavěšování a upoutávání na jeřáb a signalizace strojníkům zvedacích zařízení. 2
Balení větších výrobků s vyšší náročností na jejich ukládání a zajišťování proti poškození do krabic nebo beden. 2
Balení těžko složitelných výrobků a předmětů (jízdních kol, motocyklů, elektromotorů, chladniček apod.) do laťových beden. 2
Obsluha a údržba mobilních myček stěn a oken železničních vozů. 2
Balení předmětů vyžadujících zvláštní opatrnost a péči (kyselin, jedů, vysílacích elektronek, obrazovek apod.). 2
Trvalá ruční manipulace (přenášení) břemen o hmotnosti do 50 kg, popř. ukládání a zajišťování před pádem nebo poškozením. 2
Osazování, výměna nebo oprava nosných sloupků silničních dopravních značek, montáž a demontáž značek na sloupy veřejného osvětlení nebo jiné účelové konstrukce podél vozovek i nad nimi včetně úprav nosných konzolí apod. pro jejich uchycení. 2
Ruční průběžné utahování a protáčení upevňovadel železničního svršku. 2
Ruční odstraňování porostů včetně jejich likvidace. 2
Nakládka a vykládka zboží různého druhu z vagonů, ramp nebo překladišť pomocí mechanizačních zařízení včetně zavěšování a upoutávání břemen na jeřáb různými způsoby (např. pomocí háků, kleští, ok, plošin apod.) a dávání signalizace strojníkům zvedacích zařízení. 2
Odstraňování sněhu a ledu z provozovaných kolejí a výhybek. 2
Ruční dočerpávání tankových plavidel. 2
Ruční čištění štěrkového lože včetně opravy pražcového podloží, postranních stezek, výkopů, doplňování a úprava kolejového lože do profilu. 2
Oprava obalů (beden), výměna přířezů apod. 2
Rozrušování štěrkového lože špičákem na potřebnou hloubku, odstraňování plevele i s kořeny a urovnávání štěrkového lože do profilu. 2
Kontrola stavu oleje, popř. jeho doplňování nebo výměna v převodových skříních trakčních motorů, tlapových ložiskách a kompresorech. 2
Příjem, skladování a příprava expedice zboží v překladištích podle pokynů odpovědných pracovníků včetně obsluhy mechanizačních prostředků a účasti při soupisech zboží (výrobků). 2
Kompletace a ruční ukládání exportních zakázek spotřebního zboží (např. textilií apod.) do různých druhů obalů včetně předepsané ochranné izolace, vizuální kontroly zboží a uzavírání obalů, popř. speciální fixace (např. kovovými pásy apod.). 2
Sbíjení den a vík škopků a den lehkých sudů. 1
Ruční sestavování skládaček (lepenkových krabic). 1
Obsluha jednotlivých dopravníků a násypek. 1
Ukládání a rovnání drobných kusových výrobků v sáčcích nebo krabicích do skládaček, kartonů nebo beden. 1
Nalepování štítků a etiket na lahve a jiné výrobky včetně jejich rovnání do krabic. 1
Sbírání a odklízení odpadků, odpadového dřeva, papíru apod. 1
Jednoduché práce v železničních stanicích (např. přebírání zavazadel od cestujících, přenášení předmětů apod.). 1
Vytahování hřebíků z prken a trámů, ruční řezání, štípání a uklízení odpadového dřeva. 1
Ruční odstraňování nečistot z provozních ploch. 1
Drobná údržba komunikací a prostranství v areálu závodu (odklízení sněhu, bílení stromů a patníků, osvětlování výkopů a překážek na komunikacích, úklid a čištění ramp a manipulačních prostorů apod.). 1
Jednoduché práce ve skladech nebo v manipulačních prostorech (např. třídění a odebírání pytlů, počítání a balení tiskopisů a cenin) a výpomoc při příjmu, uskladňování nebo odesílání zásilek, donášení drobných a lehkých součástí a nástrojů ze skladu. 1
Doplňování nebo výměna oleje ve vaně, uložení skříně podvozku včetně promazávání čepů podle mazacích plánů. 1
Čištění železničních vozů, popř. hnacích kolejových vozidel, po opravách, případně po údržbě. Čištění demontovaných součástí při periodické údržbě nebo opravě kolejových vozidel. 1
Čištění spalovacích komor PG 500 a čištění a profoukávání topných hadů. 1
Čištění a mazání strojů a mechanizmů (např. dopravních pásů, lan, řetězů, vrátků apod.). 1
Čištění a mazání otočných a kluzných částí výměn mimo provoz a doplňování mazníků železničních vozů. 1
Klížení plstě nebo pryže do speciálních beden. 1
Balení drobných výrobků (např. žárovek, zapalovacích svíček, příslušenství motorových vozidel apod.) do papíru a krabic včetně jejich konzervace. 1
Avizování provozních pracovníků a zásilek. 1
Ruční plnění sypkých hmot do sáčků, krabic nebo plechovek včetně jejich vážení a uzavírání. 1
Obsluha osobních a nákladních výtahů. 1
Ošetřování, plnění a nastavování návěstních svítidel na vozech a návěstidlech vleček. 1
Označování (signování) dopravních beden pro expedici. 1
Pomocné práce při stavbě a údržbě železničních tratí nebo tratí kolejové městské dopravy (např. čištění svahů, příkopů a propustí, vytrhávání trávy a plevele v kolejišti a na banketech, ořezávání větví zasahujících do průjezdného průřezu, odstraňování sněhu a ledu, stavění zásněžek, čištění, konzervování, třídění, ruční přesun a uskladňování drobného kolejiva, příprava a rozmisťování potřebného nářadí apod.). 1
Přejímání, skladování a vydávání drobných strojních nebo elektrotechnických součástí, pracovních oděvů, ochranných pomůcek, nářadí (např. lopat a krumpáčů) nebo jiných drobných předmětů úzkého sortimentu pod vedením odpovědného pracovníka. 1
Ruční přesun (nakládání, překládání, skládání, nošení, převážení apod.) hmot, polotovarů a výrobků přepravovaných v plechovkách (barev, laků, olejů apod.) v krabicích nebo volně o hmotnosti do 15 kg (např. nástrojů, instalačního materiálu, kování, hřebů, elektrod apod.). 1
Ukládání drobného zboží do palet (paletizování). 1
Obsluha osobních výtahů a poskytování informací a služeb v hotelových nebo obchodních zařízeních. 1
Úprava, čištění a třídění vratných obalů (pytlů, lahví, beden, klecí, krabic apod.) podle druhů a dodavatelů. 1
Uzavírání PVC sáčků svařováním elektrickým odporem nebo vysokofrekvenčně nebo strojní uzavírání síťových sáčků páskem. 1
Vážení zásilek na mostových vahách a vedení požadované evidence. 1
Páskování tyčové oceli páskovacím strojem. 1

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list KKOV xxxxC nejvhodnější
Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list KKOV xxxxC vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru železničář, práce v dopravě KKOV 3752E vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Jednoduchá výměna olejů, maziv apod.
Provádění posunu
Provádění posunu v dopravním obvodu s ručně ovládanými výhybkami a výkolejkami
Úklid zařízení, mytí a dezinfekce
Manipulace s materiálem, převážení a přenášení
Obsluha jednoduchých dopravních strojů a zařízení
Obsluha zařízení na dopravu a vykládku surovin a materiálu
Ukládání, skladování a ošetřování zboží a materiálu ve skladu

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
předpisy železniční dopravy a přepravy, pravidla signalizace
bezpečnost práce
železniční posun
pravidla řízení motorových vozíků
logistika ve skladovém hospodářství a řízení zásob
pravidla řízení mechanizačních prostředků

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Celková fyzická zátěž
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Pracovní doba, směnnost
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Klaustrofobie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Raynaudův syndrom.
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Figuranti, dělníci výkopových prací a dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl (CZ-ISCO 9312)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 24 742 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 792 Kč do 34 429 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 20 988 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 11 638 Kč do 27 218 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby) (CZ-ISCO 9333)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 21 177 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 13 922 Kč do 30 751 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 18 261 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 13 615 Kč do 23 895 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Ruční baliči, plniči a etiketovači (CZ-ISCO 9321)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 20 284 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 14 361 Kč do 28 829 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl (CZ-ISCO 93123)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 22 791 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 262 Kč do 28 981 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Pomocní skladníci (CZ-ISCO 93331)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 21 534 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 14 452 Kč do 31 404 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 19 868 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 15 433 Kč do 24 543 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Pomocní manipulační pracovníci v dopravě (CZ-ISCO 93332)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 21 103 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 14 357 Kč do 32 071 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 17 184 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 12 866 Kč do 23 219 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.