Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Pletař

Odborný směr:

Textilní a oděvní výroba

Odborný podsměr:

výroba látek

Nadřazené povolání:

Výrobce textilií

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Obsluha pletacích strojů,  Knitter,  Textile knitting machine operator

Příbuzná povolání

Přadlák , Textilní mistr , Úpravář textilií , Krajkář , Tiskař textilií , Pracovník jakosti v textilní výrobě , Plsťař , Síťař , Tkadlec , Provazník , Prýmkař , Barvíř textilií , Výrobce netkaných textilií

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

2042

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Pletař zajišťuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu běžných druhů pleteného zboží.

Pracovní činnosti

 • Odstraňování přetrhů nití.
 • Navazování přetrhaných a došlých nití popř. přízí.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu i výstupu z pletařských strojů, odstraňování přetrhů nití.
 • Odebírání a odvádění pleteného zboží.
 • Ošetřování a běžná údržba příslušných zařízení, strojů a pracovních pomůcek.
 • Kontrola strojů, zařízení a příslušenství, evidence dat o seřízení a výrobě.
 • Zásobování strojů přízí, nitěmi a dalším materiálem.
 • Obsluha pletařských strojů a zařízení.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Pletení barevně i vazebně vzorovaných úpletů na okrouhlých pletacích strojích s pevným začátkem. 4
Pletení rukavic na automatických strojích plochých. 4
Pletení vzorovaných úpletů na strojích motorových elektromagnetických. 4
Pletení vzorovaných úpletů na motorových strojích rub-rub. 4
Pletení vzorovaných pletenin na francouzském stávku, vzorovaný plyš, složité lisované vzory, proužkování. 4
Pletení na okrouhlých pletacích strojích s číslicovým řízením, pletení vzorovaných pletenin na okrouhlých pletacích strojích (lisované vzory), proužkování včetně seřizování stroje. 4
Pletení vrchního ošacení na kotonových žakárových strojích. 4
Pletení na osnovním a rašlovém chytovém stroji jedno i dvoulůžkovém s používáním tří a více přístrojů. 4
Pletení vrchního a svrchního ošacení na jedno- a dvoulůžkových kotonových strojích. 4
Pletení plastických vzorovaných úpletů na poloautomatech s pevným začátkem a s odparováním. 4
Pletení vlasových úpletů na speciálních strojích. 4
Pletení vzorovaných úpletů na motorových plochých strojích dvoulůžkových, poloautomatických, plnoautomatických žakárových a ujímacích. 3
Pletení vzorovaných úpletů na francouzských stávcích, např. výplňků, hladkých plyšů, jednoduchých vzorů lisovaných. 3
Pletení úpletů na okrouhlých nebo plochých pletacích strojích. 3
Pletení plyšových úpletů na okrouhlých pletacích strojích. 3
Pletení punčoch, ponožek a punčochových kalhot na strojích jedno a dvoulůžkových, pletení ortopedických punčoch. 3
Pletení celých rukavic na plochých strojích. 3
Pletení na pletacích strojích. 3
Pletení na osnovních a rašlových chytových stávcích jednolůžkových, úplety hladké i vzorované včetně pletených tylů. 3
Pletení na okrouhlých jemnožebrových pletacích strojích. 3
Pletení na motorových strojích, poloautomatech a na strojích rub-rub. 3
Pletení lemů s odparovací řadou. 3
Pletení krytých hladkých úpletů na okrouhlých strojích. 3
Pletení čepic na okrouhlých pletacích strojích hladkých a vzorovaných. 3
Pletení vzorovaných úpletů na žakárových strojích baretových. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru pletař, pletařské práce KKOV 3154H nejvhodnější
Textilní a oděvní výroba RVP 31-57-E/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba KKOV 3157H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru prýmkař, prýmkařské práce KKOV 3155H vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce KKOV 8251L vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru přadlák, přádelnické práce KKOV 3151H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru pletař, pletařské práce KKOV 3154E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba KKOV 3157E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce KKOV 8251H vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Řízení ovládacích panelů automatických pletacích strojů a pletacích strojů s číslicovým řízením pro pletení vzorovaných pletenin, lisovaných vzorů, úpletů a rukavic
Pletení plyše, složitých lisovaných vzorů a proužkování na francouzských stávcích
Obsluha pletacích strojů (jednolůžkových, dvoulůžkových, plochých, okrouhlých aj.)
Seřizování, ošetřování a údržba pletařských strojů
Pletení plastických vzorovaných úpletů na pletacích strojích velkoprůměrových, žakárských, na strojích rub-rub aj.
Pletení hladkých i vzorovaných úpletů včetně pletených tylů na osnovních a rašlových chytových stávcích
Posuzování jakosti a klasifikování pletenin a materiálů pro pleteniny
Dodávání nití a přízí do pletacích strojů, navazování přetrhaných a došlých nití a přízí, odvádění pleteného zboží od pletařských strojů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení v textilu, oděvnictví nebo zpracování kožešin
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
technologie strojního pletařství

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zraková zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Duševní poruchy.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Poruchy prokrvení končetin.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Obsluha tkacích a pletacích strojů (CZ-ISCO 8152)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 27 766 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 596 Kč do 38 038 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Obsluha pletacích strojů (CZ-ISCO 81522)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 28 616 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 611 Kč do 38 238 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.