Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Odborník na porušování integrity lidské kůže

Odborný směr:

Služby provozní a osobní

Odborný podsměr:

péče o tělo

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Platové rozmezí:

20 000 Kč - 40 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Odborník na aplikaci náušnic a ostatních ozdob,  Piercer,  Tatér,  Odborník na permanentní make-up,  Odborník na mezoterapii

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101028

Datum zveřejnění

31. 1. 2012

Datum poslední aktualizace

3. 6. 2020

Charakteristika

Odborník na porušování integrity lidské kůže pomocí pigmentace lidské kůže provádí korekční zásahy a vytváří ozdobné prvky na těle nebo obličeji, pomocí účinných látek omezuje projevy stárnutí a zlepšuje stav pokožky a aplikuje náušnice a ostatní ozdoby do lidské kůže.

Pracovní činnosti

 • Poskytování odborné poradenské činnosti klientovi v oblasti porušování integrity lidské kůže.
 • Samostatné zpracování výtvarného záměru pro zhotovování ozdobných motivů na tělo.
 • Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů při porušování integrity lidské kůže.
 • Dezinfekce pokožky, pracovních nástrojů a ozdob.
 • Aplikace náušnic a ostatních ozdob.
 • Aplikace permanentního make-upu na jednotlivé části obličeje.
 • Aplikace ozdobných motivů tetováním.
 • Korekce vrozených i získaných vad pokožky.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.
 • Poučení klienta o následné domácí péči při porušení integrity lidské kůže.
 • Aplikace invazivní a neinvazivní mezoterapie.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Provedení pigmentace oční linky, kontury rtů, podstínování, obočí, vzhledová korekce vad pokožky. 7
Provedení vpichu a aplikace náušnic a ostatních ozdob. 7
Aplikace živin do kůže mikrojehličkami, kanylkou nebo speciální mezopistolí. 7
Vytvoření návrhu tetování a jeho překreslení na kůži. 6
Provádění pigmentace za účelem vytvoření trvalého obrázku na kůži. 6
Vzhledová korekce vad pokožky. 6
Poučení a konzultace postupu. 5
Desinfekce pokožky. 2
Desinfekce pracovních nástrojů. 2
Desinfekce ozdob. 2

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru osobní služby KKOV 6941L nejvhodnější
Kosmetička AKVO/AKSO 6941L004 nejvhodnější
Kosmetické služby RVP 69-41-L/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů osobní a provozní služby KKOV 69xxM vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů zdravotnictví KKOV 53xxM vhodná
Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů zdravotnictví KKOV 53xxN vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
povinné - Činnosti odborníka na porušování integrity lidské kůže – odborná způsobilost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání ve znění pozdějších předpisů

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Rozpoznávání chorobného stavu pokožky včetně prokázání znalosti teoretických základů dermatologie a somatologie
Zjištění a vyhodnocení zdravotního stavu klienta
Aplikování ozdob do kůže bez ohrožení zdraví klienta
Aplikování ozdobných obrazců do kůže klienta bez ohrožení jeho zdraví
Aplikování permanentního make-upu bez ohrožení zdraví klienta
Poskytování odborné poradenské činnosti klientovi v oblasti porušování integrity lidské kůže – piercing
Poskytování odborné poradenské činnosti klientům v oblasti porušování integrity lidské kůže – tetování
Aplikování účinných látek proti projevům stárnutí pleti a tvorbě vrásek
Aplikování účinných látek pro zlepšení stavu vlasové pokožky a celulitidy
Poskytování první pomoci klientům při péči o tělo
Provádění běžné údržby nástrojů, přístrojů a aplikátorů včetně dekontaminace těchto nástrojů a přístrojů
Provedení tetování a trvalého líčení
Posuzování a úprava obočí

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
anatomie
první pomoc
vizážistika
dermatologie
kosmetika
dezinfekce a sterilizace
tetování
provozní řád a bezpečnostní předpisy provozního zařízení
související právní předpisy
mezoterapie

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Právní povědomí

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kreativita
Uspokojování zákaznických potřeb
Samostatnost
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Lokální zátěž jemné motoriky
Zraková zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Ostatní odborní pracovníci v oblasti umění a kultury (CZ-ISCO 3435)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 27 146 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 480 Kč do 40 158 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.