Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

specializace

Památkář krajinář

Odborný směr:

Umění a kultura

Odborný podsměr:

péče o památky, muzejnictví

Nadřazené povolání:

Památkář

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

29 000 Kč - 47 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Landscape Historian

Příbuzná povolání

Památkář architektury , Památkář historik ,

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102426

Datum zveřejnění

31. 8. 2012

Datum poslední aktualizace

1. 2. 2018

Charakteristika

Památkář krajinář odborně zabezpečuje komplexní péči o památky zahradního umění. Zjišťuje, shromažďuje, třídí a vyhodnocuje poznatky o konkrétním historickém objektu, souboru nebo areálu památky zahradního umění nebo o vegetačních prvcích památkově chráněných a historicky cenných území. Provádí dokumentaci památek zahradního umění, zahradních staveb a areálů. Formuluje zjištěné poznatky a názor na budoucí zacházení s památkou zahradního umění.

Pracovní činnosti

 • Dokumentace památek zahradního umění, zahradních staveb a areálů, souborů staveb a jejich částí.
 • Dokumentace vegetačních prvků územních celků, chráněných území a jejich částí.
 • Tvorba vysoce specializovaných elaborátů.
 • Odborná a metodická pomoc spolupracujícím institucím.
 • Průběžné doplňování odborných znalostí.
 • Zapojení do mezinárodních organizací a projektů v oblasti ochrany a poznávání památek zahradního umění.
 • Koordinace odborných průzkumů památek zahradního umění a jejich souborů.
 • Vyhodnocení výsledků průzkumných prací.
 • Ochrana památkového fondu a příprava podkladů pro regeneraci památek zahradního umění.
 • Prezentace památkového fondu a výsledků památkové péče v oboru památek zahradního umění.
 • Uplatňování požadavků památkové péče ve stavebním a územním řízení.
 • Poradenská činnost a zpracování expertiz.
 • Evidence a dokumentace fondu památek zahradního umění.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Zajišťování zájmů památkové péče v určené oblasti regionu a ve smyslu platného zákona o státní památkové péči a zákonů s ním souvisejících. 11
Zpracování odborných vyjádření k údržbě, obnově, rekonstrukci, restauraci historických parků a zahrad, areálů a souborů, vegetace zájmových území, význačných památek, historických krajinných celků jako krajinných památkových zón a dalších vytypovaných území jako podklad pro vydání závazného stanoviska příslušných obecních úřadů s rozšířenou působností. 11
Zodpovědnost a podíl na přípravě podkladů a zásad pro územně plánovací dokumentaci všech stupňů. 11
Zpracování návrhů krajinných památkových zón, ochranných pásem chráněných území a příprava jejich vyhlášení. 11
Garance kompletního vyřízení přidělených žádostí v rámci spisové agendy ve všech oborech působnosti památkové péče v součinnosti s ostatními odbornými útvary NPÚ. 11
Zpracování odborných doporučení k žádostem o příspěvek z programů Ministerstva kultury ČR, krajských grantů a dalších fondů a programů pro obnovu a záchranu památek. 11
Spolupráce s obecními úřady s rozšířenou působností při řešení problematiky historických parků a zahrad, krajinných památkových zón, ochranných pásem nem. kult. památek, městských a vesnických památkových rezervací a zón. 11
Spolupráce se všemi odděleními NPÚ na propagaci, popularizaci a osvětě celého oboru i jednotlivých kulturních památek. 11
Účast na zahraničních odborných výstavách, konferencích a dalších akcí. Spolupráce na zapojení se do evropských a mezinárodních finančních programů na záchranu památek. 11
Poskytování odborné a metodické pomoci vlastníkům kulturních památek zahradního umění a správcům a majitelům památkově chráněných území, podílení se na vypracování posudků, průzkumů, expertiz, rozborů, studií a dalších podkladových materiálů rozhodovacího a správního řízení dle platného zákona o státní památkové péči a dle stavebního zákona. 10
Spolupráce se správními orgány a dalšími partnery při kontrole dodržování povinností vlastníků a uživatelů v péči o kulturní památky, zpracovává podklady nápravných opatření a podklady pro případná rozhodnutí o postihu při porušení zákonných ustanovení. 10
Spolupráce s pracovníky oddělení dokumentace na kompletaci příloh Ústředního seznamu kulturních památek, zodpovědnost za průběžné předávání poznatků z terénu a aktualizaci stavebně technického stavu památkových objektů, areálů apod. 10
Spolupráce s oddělením údržby a obnovy a s vedoucími památkových objektů při sestavování plánů obnovy a údržby historických parků a zahrad, při zajišťování speciálních dodavatelských prací, při vlastních realizacích údržby, obnovy a rekonstrukcích historických parků a zahrad památkových areálů spravovaných NPÚ. 10
Provádění průběžné fotodokumentace v terénu nebo zajišťování jejího provedení pracovníky oddělení dokumentace. Zodpovědnost za průběžné popisování zhotovené fotodokumentace a za její předání k archivaci pracovníkům odd. dokumentace. 9

Příklady činností ze veřejného sektoru

Příklady činností a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, popřípadě podle nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Samostatné provádění specializovaných průzkumů památkového fondu a vyhodnocování jejich výsledků včetně vytváření specializovaných informačních a dokumentačních fondů v systému památkové péče. 12
Koordinace systémově náročných odborných prací v několika disciplinách humanitních, přírodních a technických věd v oboru památkové péče. 12
Zpracovávání expertních vyjádření a odborných metodik pro specializované činnosti v památkové péči. 12
Samostatné provádění systémově náročných odborných prací v jednotlivých disciplinách památkové péče s úplnou orientací v problematice památkové péče, například posuzování návrhů na památkovou ochranu movitých a nemovitých věcí kulturní hodnoty včetně provádění šetření a zpracovávání odborných vyjádření a odborných metodik. 11
Souhrnné zpracovávání výsledků průzkumů a vytváření oborových informačních a dokumentačních fondů. 11

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru zahradní a krajinářská architektura KKOV 4109T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru zahradní a krajinářská architektura KKOV 4109T vhodná
Magisterský studijní program v oboru zahradnické inženýrství KKOV 4108T vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v sadovnickém projektu
Orientace v základním sortimentu rostlin, technickém a dekoračním materiálu
Řešení problémů souvisejících s péčí o památkové objekty
Poznávání taxonů okrasných rostlin používaných pro venkovní výsadby
Posuzování půdy a prostředí pro pěstování různých druhů okrasných rostlin, keřů a stromů
Výběr vhodných druhů dřevin pro daná stanoviště
Základní orientace v morfologii, anatomii, fyziologii a fytopatologii stromů
Zhotovování fotodokumentace nemovitých a movitých památek

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
krajinná architektura a plánování
zahradně architektonická tvorba
historický vývoj zahradní a krajinářské tvorby
metody a techniky údržby parku
dendrologie
postupy a techniky údržby vegetačních prvků
zachování a tvorba krajiny
péče o památkové objekty
realizace a údržba zeleně
sadovnické a krajinářské úpravy
dějiny umění

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Kompetence k flexibilitě
Kompetence ke kreativitě
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence k vedení lidí
Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb
Kompetence ke kooperaci
Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k aktivnímu přístupu
Kompetence k plánování a organizování práce
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k výkonnosti

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž prachem
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž chemickými látkami
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Filozofové, historici a politologové (CZ-ISCO 2633)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 41 474 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 441 Kč do 63 402 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 36 526 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 672 Kč do 47 007 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.