Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Ošetřovatel

Odborný směr:

Zdravotnictví a farmacie

Odborný podsměr:

nelékařská povolání

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Platové rozmezí:

19 000 Kč - 30 000 Kč

Detailní informace

Alternativní nazvy

Nurse auxiliary

Příbuzná povolání

Desátník ozbrojených sil ČR

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

7718

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Ošetřovatel se pod odborným dohledem sestry nebo lékaře podílí na poskytování léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a ošetřovatelské péče.

Pracovní činnosti

 • Komplexní hygienická péče o pacienty, včetně základní prevence dekubitů a úpravy lůžka.
 • Podílí se na poskytování ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského procesu zejména na uspokojování základní biologických potřeb pacienta.
 • Pomoc při rozdělování stravy pacientům, při jídle ležícím nebo nepohyblivým pacientům, popř. krmení.
 • Pečování o vyprazdňování pacientů.
 • Asistování při určených ošetřovatelských výkonech, popř. provádění jednoduchých a neinvazivních ošetřovatelských výkonů.
 • Výpomoc při ošetřování a výchově dětí.
 • Péče o čistotu prostředí, hraček a ostatních předmětů.
 • Zajišťování doprovodu nemocných na různá odborná vyšetření.
 • Příprava pacientů k jednoduchým diagnostickým a terapeutickým výkonům, asistování při nich a poskytování ošetřovatelské péče při těchto výkonech a po nich.
 • Sledování fyziologických funkcí a projevů dětí a nemocných pacientů, informování o jejich změnách nejbližšímu nadřízenému.
 • Odebírání biologického materiálu kromě invazivních způsobů odběru.
 • Provádění úpravy těla zemřelého.
 • Asistování při podávání léčivých přípravků neinvazivní cestou, zejména při podávání kůží.
 • Asistování při činnostech spojených s přijetím, propuštěním a přeložením pacienta.

Příklady prací z veřejného sektoru

Příklady prací a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Jednoduché ošetřovatelské výkony a komplexní hygienická péče o nemocné nebo klienty sociální péče s omezenou pohyblivostí nebo nepohyblivé, inkontinentní, případně s těžkým zdravotním postižením vykonávaná pod vedením pracovníka s vyšší odbornou kvalifikací, pomoc při provádění léčebných a ošetřovatelských úkonů a zajišťování výchovné části denního programu v zařízeních pro děti a mládež.
Výkon některých dílčích činností vysoce specializované ošetřovatelské péče pod přímým vedením, například podávání očistného klyzmatu, asistence při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech.
Základní ošetřovatelská péče vykonávaná pod vedením pracovníka s vyšší odbornou kvalifikací. Pomocné práce spojené s přijímáním nebo propouštěním pacientů, péče o umírající a tělo zemřelého.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ošetřovatelství KKOV 5341M nejvhodnější
Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru ošetřovatelství KKOV 5341J vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru pečovatelské služby KKOV 6943M vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Kontrola a sledování základních fyziologických funkcí a projevů dětí a nemocných pacientů
Vypomáhání při výchově dětí v zařízeních pro děti a mládež
Poskytování pomoci pacientům ležícím nebo nepohyblivým při jídle, popř. i krmení těchto pacientů
Provádění jednoduchých a neinvazivních ošetřovatelských výkonů, jako např. odebírání biologického materiálu,asistování při podávání léčivých přípravků nebo při přípravě pacienta k zákroku či po jeho provedení
Poskytování péče umírajícím, popř. péče o tělo zemřelého
Poskytování komplexní hygienické péče o nemocné nebo klienty sociální péče s omezenou pohyblivostí nebo nepohyblivé, případně s těžkým zdravotním postižením
Péče o čistotu prostředí a o čistotu předmětů používaných pacienty
Přepravování pacientů na různá odborná vyšetření, popř. asistence při jejich přijímání, přeložení či propuštění

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
ošetřovatelská péče
měření a sledování zdravotního stavu a životních funkcí
odebírání krve a dalších biologických vzorků
ošetřovatelská péče o staré lidi (gerontologické služby)
ošetřovatelská péče o postižené
pečovatelství o děti

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Pracovní doba, směnnost
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Kožní prekancerozy.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách v oblasti pobytové péče (CZ-ISCO 5321)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 20 904 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 599 Kč do 26 015 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 23 265 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 18 996 Kč do 28 387 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Ošetřovatelé v oblasti pobytové péče (CZ-ISCO 53211)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 20 131 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 15 161 Kč do 25 258 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 23 528 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 074 Kč do 29 641 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.