Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Operátor turbíny

Odborný směr:

Energetika

Odborný podsměr:

výroba elektrické energie

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102876

Datum zveřejnění

1. 6. 2015

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Operátor turbín zodpovídá za obsluhované zařízení s důrazem na bezpečný, bezporuchový a hospodárný provoz včetně najíždění, provozování a odstavování příslušných technologických celků.

Pracovní činnosti

 • Obsluha, monitorování a kontrola provozu (parní) turbíny.
 • Kontrola a údržba pomocných zařízení (čerpadla, ventilátory, kompresory, kondenzátory, napaječe vody, ohřívače a filtry vody).
 • Záznam a shromažďování provozních dat do protokolů a provozních zpráv.
 • Úprava a drobné opravy, čištění a údržba zařízení.
 • Regulace provozu turbíny na základě údajů z přístrojů a řídícího centra.
 • Řízení náběhu a odstávky turbíny, řízení přepínacích operací.
 • Komunikace s operátory systémů s cílem regulovat a koordinovat výstupní parametry turbíny a generátorů.
 • Odečet údajů z grafů, měřidel a kalibrů ve stanovených intervalech, řešení problémů a přijímání nápravných kroků podle potřeby.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Kontrola provozu turbíny a pomocných zařízení jako jsou čerpadla, ventilátory, kompresory, kondenzátory, ohřívače napájecí vody, filtry , zásobování vodou, pohonné hmoty, mazadla, vzduch, nebo pomocné síly. 7
Řízení činností obsluh turbíny a navazujících technologických úseků. 7
Řízení činností při likvidaci poruch a mimořádných stavů turbíny. 7
Vedení technické a provozní dokumentace o provozu, údržbě a opravách turbíny a navazujících technologických úseků. 7
Zajišťování provozu turbíny v souladu s operativními dispečerskými plány. 7
Nastavení ovládacích prvků pro generování zadané elektrické energie nebo k regulaci průtoku energie mezi výrobou a rozvodem. 7
Sběr vzorků (olej, voda) pro laboratorní analýzy. 7

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba KKOV 23xxM nejvhodnější
Strojírenství a strojírenská výroba RVP 23-xx-M/xx nejvhodnější
Mechanik strojů a zařízení RVP 23-44-L/01 vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
První pomoc při úrazu elektrickou energií
Nakládání s odpady
Dodržování předpisů BOZP a požární ochrany v elektroenergetických projektech
Orientace v turbosoustrojí a jeho konstrukční části
Orientace v principech nízkotlaké a vysokotlaké regenerace
Orientace v principech a druzích tepelných výměníků
Orientace v principech olejového systému
Orientace v principech provozu turbosoustrojí
Orientace v technologii strojovny elektrárny a teplárny
Kontrola měřidel, displejů a jiných ukazatelů pro zajištění správného chodu turbíny
Řízení, obsluha turboústrojí, tepelných výměníků v souladu se stanovenými dispečerskými plány
Provádění běžné údržby turboústrojí, tepelných výměníků a pomocných zařízení
Zkoušení a kontroly funkce turboústrojí, tepelných výměníků a pomocných zařízení

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
nakládání s odpady
měření elektrických veličin
termomechanika
energetické stroje
předpisy a technické normy požární ochrany
termodynamika
principy turboústrojí a tepelných výměníků
normy a předpisy strojovny turboústrojí
provoz tlakových nádob stabilních

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Kooperace (spolupráce)
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Duševní zátěž
Zátěž chladem
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Osoby s kardiostimulátorem.