Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102876

Operátor turbíny

Operátor turbín zodpovídá za obsluhované zařízení s důrazem na bezpečný, bezporuchový a hospodárný provoz včetně najíždění, provozování a odstavování příslušných technologických celků.

Odborný směr: Energetika
Odborný podsměr: výroba elektrické energie
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Obsluha, monitorování a kontrola provozu (parní) turbíny.
 • Kontrola a údržba pomocných zařízení (čerpadla, ventilátory, kompresory, kondenzátory, napaječe vody, ohřívače a filtry vody).
 • Záznam a shromažďování provozních dat do protokolů a provozních zpráv.
 • Úprava a drobné opravy, čištění a údržba zařízení.
 • Regulace provozu turbíny na základě údajů z přístrojů a řídícího centra.
 • Řízení náběhu a odstávky turbíny, řízení přepínacích operací.
 • Komunikace s operátory systémů s cílem regulovat a koordinovat výstupní parametry turbíny a generátorů.
 • Odečet údajů z grafů, měřidel a kalibrů ve stanovených intervalech, řešení problémů a přijímání nápravných kroků podle potřeby.

CZ-ISCO

 • 31312 - Operátoři velínů na výrobu a rozvod tepla
 • 3131 - Operátoři velínů na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3131 Operátoři velínů a zařízení na výrobu a rozvod elektrické energie http://data.europa.eu/esco/isco/C3131

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x x
Zátěž chladem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojírenství a strojírenská výroba 23-xx-M/xx
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxM

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.C.7002 První pomoc při úrazu elektrickou energií 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.A.6008 Nakládání s odpady 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.9055 Dodržování předpisů BOZP a požární ochrany v elektroenergetických projektech 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.1153 Orientace v turbosoustrojí a jeho konstrukční části 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.1150 Orientace v principech nízkotlaké a vysokotlaké regenerace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.1149 Orientace v principech a druzích tepelných výměníků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.1151 Orientace v principech olejového systému 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.1152 Orientace v principech provozu turbosoustrojí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f12.D.0001 Orientace v technologii strojovny elektrárny a teplárny 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.1148 Kontrola měřidel, displejů a jiných ukazatelů pro zajištění správného chodu turbíny 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f12.B.0001 Řízení, obsluha turboústrojí, tepelných výměníků v souladu se stanovenými dispečerskými plány 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.B.1002 Provádění běžné údržby turboústrojí, tepelných výměníků a pomocných zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f12.B.0002 Zkoušení a kontroly funkce turboústrojí, tepelných výměníků a pomocných zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0001 bezpečnost práce 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f22._.0002 nakládání s odpady 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0004 měření elektrických veličin 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13._.0012 termomechanika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82._.0007 energetické stroje 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l22._.0099 předpisy a technické normy požární ochrany 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f12._.0002 termodynamika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f12._.0003 principy turboústrojí a tepelných výměníků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f12._.0004 normy a předpisy strojovny turboústrojí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f12._.0005 provoz tlakových nádob stabilních 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Osoby s kardiostimulátorem

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.