Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Operátor strojů a zařízení pro bezvýkopové technologie

Odborný směr:

Stavebnictví a zeměměřictví

Odborný podsměr:

obsluha stavebních strojů

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Alternativní názvy

Pracovník pro bezvýkopové technologie

Příbuzná povolání

Rotný ozbrojených sil ČR

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102737

Datum zveřejnění

1. 6. 2015

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Operátor strojů a zařízení pro bezvýkopové technologie ovládá a udržuje zařízení k realizaci obnovy či kompletaci inženýrských sítí.

Pracovní činnosti

 • Realizace terénních průzkumů a přípravy s využitím databází (např. i databází Facility Managementu/ inženýrských sítí).
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků, nástrojů a metod.
 • Určení parametrů aplikace bezvýkopové technologie, sestavení nástrojů a materiálů pro pracovní procesy.
 • Příprava pracovních procesů, seřízení funkcí nástrojů bezvýkopové technologie pro jejich instalaci na staveništi včetně zohlednění zpřesněných požadavků tolerancí konkrétního zadání.
 • Kontrola funkcí nástrojů bezvýkopové technologie.
 • Nastavení a řízení nástrojů bezvýkopové technologie pomocí příslušných ovládacích prvků.
 • Čtení údajů různých měřicích a kontrolních přístrojů k průběžnému přezkoušení průběhu korektních pracovních procesů během výrobních/stavebních činností.
 • Obsluha nástrojů bezvýkopové technologie při provádění pracovních operací příslušné varianty (podvarianty) bezvýkopové technologie.
 • Provedení předepsaných zkoušek (př. zkoušky vodotěsnosti, tlakové zkoušky apod.) včetně odběru vzorků apod.
 • Ošetřování, údržba či i jednoduchá oprava bezvýkopové technologie a nástrojů včetně příslušenství.
 • Vedení technických a technologických dat z průběhu pracovních procesů a pracovních výsledků.
 • Spolupráce na zpracování dokumentace skutečného stavu provedení.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Provedení vlastní obnovy či kompletace inženýrské sítě včetně příslušných finálních operací dle projektové dokumentace a dalších podkladů přípravy realizace stavby včetně příslušných finálních procesů a operací (př. uvedení povrchů veřejného prostoru do stavu dle projektové dokumentace apod.). 7
Provedení příslušných předepsaných zkoušek (např. zkoušky těsnosti, zkoušky tlakové, odebrání vzorků apod.). 7
Zpracování podkladů pro dokumentaci skutečného stavu provedení apod. 7
Provedení přípravy na základě projektové dokumentace a dalších podkladů (podkladů Facility Managementu majitelů a provozovatelů inženýrských sítí) a výsledků i specifických průzkumů staveniště. 6
Převzetí staveniště včetně jeho rekognoskace a zabezpečení. 5
Instalace zařízení staveniště včetně prověření jeho funkce. 5

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavební provoz KKOV 3644L nejvhodnější
Stavebnictví RVP 36-47-M/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů KKOV 2365H vhodná
Strojník RVP 23-65-H/01 vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách a v technických podkladech pro inženýrské sítě a bezvýkopové technologie
Provedení terénních průzkumů a přípravy s využitím databází
Určování výchozích technologických parametrů bezvýkopové technologie
Vyhodnocení údajů měřících a kontrolních přístrojů během výrobních, stavebních činností
Příprava podkladů pro zpracování dokumentace skutečného stavu provedení bezvýkopové technologie
Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce
Sestavení nástrojů a materiálů pro pracovní procesy bezvýkopové technologie
Seřízení, nastavení funkcí nástrojů bezvýkopové technologie na staveništi včetně kontroly funkcí a příslušných ovládacích prvků
Ošetřování a údržba různých druhů technologických zařízení, strojů a příslušenství k aplikacím bezvýkopové technologie
Realizace předepsaných zkoušek včetně odběru vzorků v oblasti stavebnictví
Obsluha různých druhů technologických zařízení, strojů a příslušenství k aplikacím bezvýkopové technologie

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení ve stavebnictví
bezpečnost ve stavebnictví
podzemní stavby
strojní mechanismy
technologie stavebních prací
stavební technologie
druhy staveb
stavební materiály a jejich vlastnosti
bezpečný provoz technických zařízení

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Interpersonální kompetence
Kompetence ke kooperaci
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k výkonnosti
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k plánování a organizování práce

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Duševní zátěž
Práce ve výškách
Lokální zátěž jemné motoriky
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Celková fyzická zátěž
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž chemickými látkami
Zátěž prachem
Zátěž vibracemi
Zátěž hlukem
Zátěž chladem
Zátěž teplem
Zraková zátěž
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž ionizujícím zářením
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.