Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Obráběč kovů

Odborný směr:

Strojírenství a automobilový průmysl

Odborný podsměr:

obrábění kovů, výroba nástrojů

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Podřízené specializace

Soustružník kovů , Pomocný pracovník obrábění kovů , Frézař , Vrtař , Brusič kovů , Seřizovač konvenčních obráběcích strojů , Operátor NC strojů

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102903

Datum zveřejnění

15. 8. 2016

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Obráběč kovů seřizuje a obsluhuje klasické i CNC obráběcí stroje např. frézky, brusky, vrtačky, soustruhy, vyvrtávačky apod.

Pracovní činnosti

 • Ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů a provádění jednoduchých opravářských prací.
 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Určení parametrů řezu a sestavení nástrojů a materiálů pro pracovní proces.
 • Příprava pracovního procesu, seřízení funkcí stroje, upnutí a vyrovnání obrobků a nástrojů.
 • Seřízení obráběcích strojů a výrobního procesu na požadované tolerance.
 • Kontrola nástrojů a nastavení a seřízení stroje pomocí příslušných obsluhovacích prvků.
 • Výroba součástí z kovových materiálů, popř. plastů.
 • Odzkoušení vyrobených předmětů za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Frézování tvaru zápustek nebo vstřikovacích forem hotově pro tvary s více než 10 na sebe navazujícími plochami. 7
Obrábění součástí na svislých soustruzích s číslicovým řízením v přesnosti IT 6 a vyšší. 6
Soustružení na konvenčních vícevřetenových automatických nebo poloautomatických soustruzích v přesnosti IT 9 a vyšší. 6
Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 11 - 9 při používání dělicího zařízení nebo otočného stolu s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh (rovinností, rovnoběžností, kolmostí, úhlů apod.) obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 6
Broušení nebo ostření nástrojů měřených pod mikroskopem nebo jiným podobným zařízením v přesnosti 0,02 mm a vyšší v závislosti na jiném úhlu nebo rádiusu. 6
Broušení ozubení ozubených kol ve stupni přesnosti IT 7. 5
Obrábění složitých součástí na vodorovných vyvrtávačkách s číslicovým řízením a na obráběcích centrech v přesnosti IT 8. 5
Frézování šnekových kol odvalovací frézou ve stupni přesnosti 6 - 5. 5
Obrábění na konvenčních soustruzích a svislých, revolverových a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 6. 5
Broušení čtyř a více ploch na rovinných bruskách v přesnosti podle výkresového požadavku při dodržování rovinnosti, rovnoběžnosti nebo úhlové přesnosti obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 5
Protahování nebo protlačování v přesnosti IT 12 - 11 při dvou a více polohách nebo postupné protahování nebo protlačování dvěma a více trny obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 4
Obrážení v přesnosti IT 10 - 9. 4
Frézování přímých nebo šikmých ozubení ozubených kol o průměrech do 700 mm ve stupni přesnosti 6. 4
Obrábění složitých součástí vrtáním, zahlubováním, vystružováním a řezáním závitů závitníkem na vodorovných vyvrtávačkách s číslicovým řízením nebo obráběcích centrech v přesnosti do IT 8. 4
Obrábění na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 9 - 7. 4
Broušení na rovinných bruskách, hrotových bruskách nebo bruskách na díry v přesnosti IT 6. 4
Frézování drážek, vybrání, osazení nebo úkosů na konvenčních frézkách v přesnosti IT 12 bez dělicího zařízení. 3
Ostření komunálních nástrojů. 3
Frézování na konvenčních frézkách v přesnosti IT 11 - 9. 3
Broušení na bruskách na díry v přesnosti podle výkresového požadavku při dodržování roztečí nebo úhlů, kruhovitosti nebo kolmosti. 3
Obrábění na vrtačkách s číslicovým řízením v přesnosti IT 12 a nižší. 3
Obrábění na konvenčních soustruzích a svislých a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 - 9. 3
Obrábění na číslicově řízených soustruzích ve volných mírách nebo s jedním rozměrem v přesnosti IT 12 - 11. 3
Obrábění na konvenčních vrtačkách v přesnosti IT 11 - 9. 3
Broušení a leštění kovových součástek v dílenské toleranci. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru obráběč kovů, obráběčské práce KKOV 2356H nejvhodnější
Nástrojař RVP 23-52-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru obráběč kovů, obráběčské práce KKOV 2356E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce KKOV 2352H vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Výroba součástí na obráběcích strojích
Obsluha číslicově řízených strojů
Obsluha konvenčních soustruhů, vrtaček a vyvrtávaček
Obsluha frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček
Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací
Modifikace programů pro CNC stroje
Určování výchozích technologických základen polotovarů před jejich obráběním
Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
Ošetřování a údržba různých druhů brusek, honovaček a ševingovacích strojů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)
nástroje, přípravky a měřidla ve strojírenství
technologie obrábění kovů

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Netiketa
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Tvorba digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Tvorba digitálního obsahu
Bezpečnost
Ochrana životního prostředí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zařízení
Řešení problémů
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Řešení technických problémů
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Kooperace (spolupráce)
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž hlukem
Zátěž prachem
Zátěž vibracemi
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.