Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Nákupčí

Odborný směr:

Obchod a marketing

Odborný podsměr:

nákup a prodej zboží

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Alternativní názvy

Pracovník oddělení nákupu,  Referent zásobování,  Zásobovač

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102791

Datum zveřejnění

1. 6. 2015

Charakteristika

Nákupčí zajišťuje prostřednictvím různých komunikačních toků, včetně manipulace s elektronickými objednávkovými a skladovými systémy kompletní organizaci, časové plánování a realizaci nákupu zboží pro optimální zajištění skladových zásob v obchodu v souladu s podporovanou obchodní strategií.

Pracovní činnosti

 • Realizace nákupů v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů.
 • Vedení evidence smluvních dodavatelů, včetně kontroly dodržování uzavřených obchodních podmínek.
 • Realizace a komunikace s dodavateli při řešení reklamačních řízení.
 • Orientace v příslušné oborové legislativě.
 • Delegace úkolů na podřízené pracovníky a odpovědnost za dosažené výsledky.
 • Manipulace s interním systémem firmy, např. s elektronickým skladovým systémem, elektronickým objednávkovým systémem a využití dalších komunikačních kanálů sloužících pro objednávání zboží.
 • Vytváření statistik výše objemu objednávek za dané období včetně kvantitativního a kvalitativního hodnocení jednotlivých dodávek
 • Vedení účetních podkladů z realizovaných dodávek zboží.
 • Poskytování kompletní poradenské činnosti a účast na pravidelných jednáních s vedením firmy.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Realizace nákupů u smluvních dodavatelů na základě výše skladových zásob s cílem zajistit dostatečné množství zboží 7
Zajištění nákupů u dodavatelů za využití elektronického objednávkového systému, e-mailové a telefonické komunikace 7
Sestavení objednávky dle charakteru zboží – např. dle trvanlivosti, nutných skladovacích podmínek a dle počtu a charakteristiky zboží 7
Kontrola dodržování obchodní strategie firmy a hodnocení kvality jednotlivých dodávek 7
Řízení reklamace a vedení komunikace s dodavatelem při zajištění náhradních dodávek zboží 7
Pravidelné vyhodnocení objemu nákupů dle daného časového období za využití tištěných a elektronických dodacích listů či elektronického skladového systému 6
Vedení evidence příslušných dokladů od dodavatelů, reklamačních listů, seznamu smluvních dodavatelů a sjednaných obchodních podmínek na základě obchodních smluv 6
Účast na kontraktačních dnech pořádaných dodavateli a možnost stanovení návrhu vedení firmy na podporu nových dodavatelů a zalistování nových položek do objednávkového systému firmy 6

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání KKOV 6341M nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz obchodu KKOV 6641M nejvhodnější
Průmyslová ekologie RVP 16-02-M/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru skladové hospodářství KKOV 6644L vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa KKOV 63xxM vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika odvětví (oborů) KKOV 6443M vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Evidence dodavatelů zboží
Příprava podkladů pro uzavírání obchodních smluv, popř. objednávek s obchodními partnery
Vedení požadovaných evidencí v rámci obchodního styku s obchodními partnery
Projednávání běžných záležitostí s obchodními partnery včetně reklamačního řízení
Orientace v příslušné oborové legislativě
Zpracování příslušné dokumentace a evidence ve skladovém hospodářství
Posuzování a porovnávání ekonomické výhodnosti pořizovaných produktů a služeb
Vyhodnocování a rozbor obchodní činnosti v rámci nákupu zboží a materiálu na sklad dle požadovaných kritérií velkoobchodu a ve stanovených časových intervalech
Vytvoření návrhů poptávky při obchodním jednání v rámci podporované psychologie nákupů
Řízení centrálního nákupu, monitoring skladových zásob a jejich porovnávání s plánem organizace a s požadavky zákazníka, včetně řízení logistických a distribučních procesů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
způsoby plateb v obchodním styku
psychologie prodeje
přejímka zboží
inventarizace
postupy při reklamacích, práva spotřebitele
skladování a ochrana zboží
základní ekonomické ukazatele
logistika ve skladovém hospodářství a řízení zásob
zbožíznalství obecně

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Samostatnost
Plánování a organizování práce
Aktivní přístup

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.