Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Montér hydroizolací plochých střech

Odborný směr:

Stavebnictví a zeměměřictví

Odborný podsměr:

stavební technické činnosti

Nadřazené povolání:

Montér hydroizolací

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Příbuzná povolání

Montér hydroizolací spodní stavby ,

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

100860

Datum zveřejnění

5. 10. 2012

Charakteristika

Montér hydroizolací plochých střech zhotovuje, opravuje a udržuje tepelněizolační a hydroizolační vrstvy střešního pláště plochých střech.

Pracovní činnosti

 • Návrh pracovních postupů zhotovování tepelných izolací a hydroizolací plochých střech.
 • Příprava materiálů pro izolace a jejich doprava na střechu.
 • Volba, používání a ošetřování nářadí a pracovních pomůcek.
 • Úprava podkladu pro izolace.
 • Zhotovování tepelných izolací a hydroizolací včetně řešení detailů – úprava izolací u nástřešních těles, odvodnění střech aj.
 • Konečná úprava izolací ochrannými vrstvami.
 • Kontrola provedených prací.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Kompletní montáž podle jednotlivých technologií vodotěsných izolací (plocha včetně detailů) asfaltové pásy (jednovrstevné a vícevrstevné, oxidované, modifikované samolepící atd.), fóliové izolace (PVC, TPO, EPDM, HDPE, jednovrstvé, vícevrstevné (s kontrolními systémy), stěrkové izolace (PMMA, PUR atd.). 6
Montáž izolací detailů plochých střech mechanického kotvení, ukončení na svislých konstrukcích, opracování kruhových a různě tvarovaných prostupů, ukončení na dilatačních uzávěrech. 6
Montáž hydroizolací (asfaltových, fóliových, stěrkových, stříkaných). 6
Montáž ochranných vrstev vodotěsných izolací. 6
Montáž parotěsné zábrany (asfaltové, fóliové aj.). 6
Montáž tepelné izolace (z pěnových plastů, minerálních vláken, pěnového skla). 6
Montážní podkladních vrstev pod vodotěsnými izolacemi. 6
Opravy celé skladby střešního pláště. 6
Opravy vodotěsné izolace a detailů. 6
Opravy střešních plášťů plochých střech. 5
Montáž plochých střech bez tepelné izolace. 5
Montáž plochých střech s tepelnou izolací. 5
Příprava plochy pro montáž plochých střešních plášťů. 4
Příprava vodotěsných izolací, manipulace s nimi a jejich skladování. 4
Skladování a příprava pracovní nástrojů a strojů (kontrola, seřizování a bezpečnost práce). 4

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru izolatér, izolatérské práce KKOV 3653H nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem KKOV xxxxH vhodná
Střední vzdělání s výučním listem KKOV xxxxE vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Montér hydroizolací plochých střech ( 36-038-H )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace ve stavební dokumentaci a technických podkladech hydroizolací plochých střech
Orientace v technologických postupech montáží a oprav hydroizolací plochých střech
Prokazování znalostí základních technologických postupů pro provádění hydroizolací plochých střech
Návrh pracovních postupů, nářadí, pracovních pomůcek a materiálů pro montáže a opravy hydroizolací plochých střech
Výpočet ploch plochých střech a potřeby materiálů pro hydroizolace střech
Posuzování kvality materiálů pro montáže a opravy hydroizolací plochých střech
Posuzování podkladů pro hydroizolace plochých střech
Příprava izolačních materiálů pro provádění hydroizolací plochých střech
Obsluha svařovacích přístrojů a nástrojů
Doprava izolačních a ostatních materiálů a jejich ukládání, obsluhování dopravních prostředků
Provádění hydroizolací plochých střech
Opracování konstrukčních detailů plochých střech
Prokazování znalostí provádění tepelných izolací a parozábran plochých střech
Prokazování znalostí kontroly, ochrany, údržby a předávání provedených hydroizolací
Nakládání s odpady a dodržování BOZP při provádění izolací

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie provádění stavebních izolací
technické kreslení ve stavebnictví
pozemní stavby
materiály pro stavební izolace

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž ionizujícím zářením
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.