Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Montér kotlář a potrubář

Odborný směr:

Strojírenství a automobilový průmysl

Odborný podsměr:

montáž, opravy, seřizování strojů, přístrojů a zařízení

Nadřazené povolání:

Zámečník

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Platové rozmezí:

27 000 Kč - 34 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Kotlář údržbář,  Kladeč potrubí,  Pipe fitter

Příbuzná povolání

Stavební zámečník , Strojní zámečník , Důlní zámečník , Provozní zámečník , Montér ocelových konstrukcí

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

2239

Datum zveřejnění

22. 11. 2017

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Montér kotlář a potrubář provádí práce při montáži, opravách a rekonstrukci kotlů, vzduchovodů, kouřovodů a tlakového potrubí pro všechny druhy médií.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště.
 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Zhotovování, montáž a demontáž potrubního rozvodu.
 • Montáž, demontáž, opravy a rekonstrukce kotlů a zařízení kotelen.
 • Provádění tlakových zkoušek zařízení kotelen a potrubního rozvodu.
 • Revize kotlů a potrubního rozvodu.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Koordinace činnosti pracovních skupin navazující na činnost pracovního okresu a provozu, minimalizovat náklady na opravu a délku trvání opravy. 7
Koordinace činnosti pracovních strojů při opravách na pracovištích pracovních okresů. 7
Řízení a koordinace několika pracovních skupin během pracovní směny včetně odborného vedení. 7
Řízení montáží a rekonstrukcí potrubních celků s výbušným nebo hořlavým médiem o vysokém tlaku se schematicky i prostorově a dispozičně nejsložitějším uspořádáním a koordinace několika montážních skupin včetně řízení tlakových a těstnostních zkoušek a řízení operativních zásahů pro zachování úplného nebo částečného provozu v průběhu rekonstrukce. 7
Řízení montáží, oprav, rekonstrukcí a koordinace práce několika pracovních skupin na montážích parních kotlů o jednotkovém výkonu nad 650 t/h páry a souborů kotelen nad součtový výkon 160 t/h páry včetně samostatných souborů palivového hospodářství, zařízení úpraven vody, parních generátorů, strojoven a potrubí jaderných elektráren s primárním a sekundárním okruhem. 7
Kompletace, provoz, údržba a opravy přístrojů pro vodohospodářský průzkum kanalizačních sítí. 6
Montáž kompletních tras vysokotlakového plynovodního, parního a napájecího potrubí výměníkových stanic a olejového hospodářství včetně rekonstrukcí a výměn potrubí. 6
Montáže a demontáže (se zpětnou montáží) potrubí tranzitních plynovodů o průměru nad 700 mm. 6
Řízení a provádění prací na vodovodních systémech podle provozního řádu včetně kontroly, montáží a uvádění sítí do provozu. 6
Řízení montáží a montáže potrubních souborů, dálkovodů, tepelných rozvodů a redukčních stanic páry a plynu. 6
Řízení montáží, oprav nebo rekonstrukcí jednotlivých úseků spalovacího a palivového hospodářství (např. ohříváků vody, přehříváků páry, výparníků apod.), komplexů jednotlivých parních kotlů a ocelových konstrukcí budov kotelen nebo mlýnic. 6
Samostatné montážní práce ve výškách s osobním jištěním na závěsném laně a montážních lávkách bez lešení a pevných plošin. 6
Vnitřní revize kotlů včetně kontrolních tlakových zkoušek a prohlídek celého zařízení za účelem určení rozsahu oprav. 6
Zaměřování, vyrovnávání a seřizování hořáků kotlů do osy spalovací komory. 6
Zhotovování a montáže potrubních systémů ve strojovnách a v těžko přístupných prostorách bez přesné dokumentace. 6
Zhotovování potrubí pro odvádění kychtových plynů od vysoké pece (plech tloušťky 10 mm o průměru 1 200 mm) s přechody a prostorovými odbočkami včetně přípravy pro svařování. 6
Zhotovování potrubí velkých průměrů, prostorově řešených bez dostatečné dokumentace, pro investiční zařízení cukrovarů, pivovarů, koksoven, plynáren, cementáren, zařízení pro úpravu ropy apod. 6
Zhotovování šablon u 1 kusu sériově vyráběného dílu nebo celku. 6
Zkoušení tlakovzdušných zařízení na těsnost a tlak stlačeným vzduchem nebo plynem a zkoušení těsnosti vnitřních spalovacích prostorů (např. traktů, tahů, kotlů apod.) obarveným vzduchem. 6
Montáž a řízení montáže při opravách roštů kotlů o výkonu nad 8 t/h páry včetně seřizování funkce kompletních roštů. 5
Montáž a řízení oprav mlýnů, třídičů, odlučovačů uhelného prášku, popílku, hořáků a odstruskovacího zařízení u kotlů o výkonu do 350 t/h páry. 5
Montáž lubů a plátů o tloušťce nad 20 mm u vertikálních zásobních nádrží a plynojemů. 5
Montáž tlakových nádob a částí zařízení parních kotlů dodávaných v celku o hmotnosti nad 20 000 kp do 50 000 kp. 5
Montáž, opravy nebo rekonstrukce jednotlivých trubek, trubkových hadů, komor tlakových systémů, trubkových ohříváků vody nebo přehříváků páry, prostorového tlakového potrubí a potrubního příslušenství u parních kotlů o výkonu nad 20 t/h do 350 t/h páry. 5
Montáže spojovacího potrubí tepelných elektráren nebo primárního okruhu nebo spojovacího potrubí jaderných elektráren. 5
Řízení a údržba speciálních kanalizačních vozů. 5
Řízení montážních, provozních, údržbářských a opravárenských prací na vodovodním a kanalizačním potrubí a vodohospodářských objektech včetně zákrokové služby. 5
Sestavování dílců potrubního zařízení vysokotlakového potrubí s přípravou pro svařování. 5
Sestavování tlakových nádob a nádrží s přípravou pro svařování. 5
Zaválcovávání konců trubek tlakových systémů v uzavřených prostorách a ve vnucených pracovních polohách v kotlových tělesech. 5
Zhotovování kovaných osových přechodů prostorových, hladkých a záhybových ohybů o průměru nad 200 mm a řezaných a stáčených přechodů osových i mimoosových o průměru nad 400 mm. 5
Zhotovování, montáže a demontáže (se zpětnou montáží) potrubních celků, dálkovodů, redukčních, výměníkových a chladicích stanic, potrubí olejového hospodářství, turbosoustrojí apod. 5
Zhotovování, montáže a demontáže (se zpětnou montáží) potrubních větví a rozvodů o průměru nad 350 mm nebo potrubních rozvodů ze skla o průměru nad 150 mm nebo svařovaných přechodů a segmentových oblouků o průměru nad 300 mm nebo vysokotlakového a velmi vysokotlakového potrubí nebo tvarovek, armatur a přírubových spojů o průměru nad 150 mm nebo trubkových, vlnových, ucpávkových kompenzátorů o průměru nad 250 mm. 5
Zhotovování, montáže a opravy chladicích systémů, chladičů a armatur vysokých pecí a ohřívacích pecí ve válcovnách. 5
Demontáž zařízení o hmotnosti nad 1 000 kp bez požadavku na další využití a s požadavkem postupného zajišťování demontovaných zařízení v zájmu bezpečnosti práce. 4
Montáž komínů do výšky 25 m. 4
Montáž lubů a plátů o tloušťce plechů do 20 mm u vertikálních zásobních nádrží, plynojemů apod. 4
Montáž tlakových nádob a částí zařízení dodávaného vcelku o hmotnosti do 20 000 kp na základ. 4
Montáž, opravy nebo výměna částí zařízení kotlů a nádrží (jednotlivých trubek, hadů a komor tlakového systému parních kotlů o výkonu do 20 t/h páry). 4
Pouzdření tvarovek a přechodů o průměru nad 500 mm segmentovými dlaždicemi. 4
Zaválcovávání trubek v trubkovnicích ohříváků vzduchu, chladičů, výměníků a kotlů. 4
Zhotovování kovaných osových přechodů o průměru do 200 mm a řezaných přechodů osových i mimoosových o průměru do 400 mm. 4
Zhotovování prostorových ohybů o průměru do 125 mm za studena na ohýbacích strojích. 4
Zhotovování rozdělovačů, tvarovek, segmentových oblouků a odboček o průměru do 350 mm včetně přípravy pro svařování. 4
Zhotovování, montáže a demontáže (se zpětnou montáží) kovaných přechodů o průměru nad 50 mm, svařovaných přechodů a segmentových oblouků o průměru do 300 mm, hladkých ohybů o průměru nad 75 mm, tvarovek, armatur a přírubových spojů o průměru nad 50 mm do 150 mm. 4
Zhotovování, montáže a demontáže (se zpětnou montáží) trubek o průměru nad 350 mm nebo ze skla o průměru do 150 mm nebo dílců sloupů a konstrukcí pod potrubí o hmotnosti nad 50 kg. 4
Zhotovování, montáže a demontáže (se zpětnou montáží) trubkových, vlnových nebo ucpávkových kompenzátorů o průměru do 250 mm, rozdělovačů, odlučovačů, napájecích jader, koncových tlumičů hluku, chladičů, nádrží, středotlakového plynového potrubí apod. 4
Montáž technologického zařízení dodávaného v celku o hmotnosti do 500 kp s osovým zaměřením při ustavování na betonové základy nebo do ocelové konstrukce. 3
Nasouvání trubek o průměru nad 80 mm do trubkovnic včetně ustavování trubkovnic a odfrézovávání konců trubek. 3
Obsluha ručních zvedacích mechanizmů (vrátků, lanových, hřebenových nebo šnekových zvedáků a ručních jednonosníkových jeřábů) při manipulaci s břemeny a jejich přemisťování v montážní zóně. 3
Pouzdření potrubí a tvarovek čedičem do průměru 500 mm. 3
Rozměřování, řezání, rovnání, ohýbání, kalibrování a lícování trubek o průměru do 350 mm. 3
Ruční řezání závitů včetně smontovávání závitových spojů. 3
Řezání profilového materiálu, plechů a trubek kyslíkem s dodržováním předepsaných rozměrů. 3
Řezání trub a profilového materiálu kyslíkem s úpravou pro svařování. 3
Zhotovování různých potrubních větví v rovných dílech s malými ohyby. 3
Zhotovování, montáže a demontáže dílců sloupů a konstrukcí o hmotnosti do 50 kg. 3
Zhotovování, montáže a demontáže závěsů, rámů, roštů a uložení z profilových materiálů. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba KKOV 2351H nejvhodnější
Instalatér RVP 36-52-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru instalatér, instalatérské práce KKOV 3652H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru montér-vodopotrubář KKOV 3658H vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru montáž strojů a zařízení KKOV 2344L vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru servis a opravy strojů a zařízení KKOV 2345L vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba KKOV 2351E vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Montáž a opravy plynových zařízení - odborná způsobilost podle vyhlášky 21/1979 Sb. (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb.), kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Další vhodná kvalifikace k výkonu povolání

Požadavky na kvalifikační způsobilost, které jsou výhodné pro výkon povolání nebo činností např. dle oborových zvyklostí, ale jejich požadavek není upraven žádnou legislativou.

povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz) - úřední zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení dokumentace o provozu, revizích a opravách potrubí, tlakových nádob a kotlů vč. vystavování osvědčení
Orientace v normách a v technických podkladech a dokumentaci pro montáž a opravy potrubí, tlakových nádob a kotlů
Kontrola a provádění funkčních a tlakových zkoušek potrubí, tlakových nádob a kotlů
Diagnostikování poruch potrubních celků, tlakových nádob a kotlů
Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a dílů pro provádění montáže, demontáže a oprav potrubí, tlakových nádob a kotlů
Výroba částí potrubí, tlakových nádob a kotlů ohýbáním, řezáním kyslíkem
Sestavování kovových částí potrubí, tlakových nádob a kotlů a jejich montáž
Provádění údržby, oprav a generálních oprav a rekonstrukcí potrubních celků, tlakových nádob a kotlů
Svařování kovů
Sestavování a montáž skleněných potrubí
Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technologie montáže a oprav vodovodních a odpadních potrubí a zařízení
technologie montáže, oprav a revizí plynových potrubí a zařízení
technologie montáže, oprav a revizí topných zařízení a systémů, kotelen a dalších tlakových zařízení
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)
technologie svařování kovů

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Kompetence k flexibilitě
Kompetence ke kreativitě
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence k vedení lidí
Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb
Kompetence ke kooperaci
Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k aktivnímu přístupu
Kompetence k plánování a organizování práce
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k výkonnosti

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Pracovní doba, směnnost
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Celková fyzická zátěž
Zraková zátěž
Zátěž chemickými látkami
Zátěž prachem
Zátěž vibracemi
Zátěž hlukem
Zátěž chladem
Zátěž teplem
Lokální zátěž jemné motoriky
Duševní zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž invazivními alergeny
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.
 • Duševní poruchy.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Klaustrofobie.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Tinnitus.
 • Chronické záněty středouší.
 • Poruchy sluchu.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Onemocnění ledvin.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění oběhové soustavy.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Pracovníci na zpracování plechu (CZ-ISCO 7213)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 37 544 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 928 Kč do 59 699 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 29 320 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 756 Kč do 33 803 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.