Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Modelář ve slévárenství

Odborný směr:

Hutnictví a slévárenství

Odborný podsměr:

výroba kovových odlitků

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Pattern maker,  Core maker,  Core moulder

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

99

Datum zveřejnění

22. 2. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Modelář ve slévárenství zhotovuje modely a modelová zařízení, podle nichž jsou vyráběny formy pro odlévání odlitků.

Pracovní činnosti

 • Zhotovování složitých modelů, modelových zařízení.
 • Obrábění modelů nebo jejich dílů a jaderníků ze dřeva, plastů a kovů na soustruzích, frézách a dalších obráběcích strojích.
 • Zhotovování speciálních modelů a modelových konstrukcí pro potřeby vývoje nových strojů a součástí nebo nových technologií.
 • Odlévání modelů nebo jejich dílů a jaderníků z licích pryskyřic do forem, laminování.
 • Opravy a úpravy již zhotovených modelů.
 • Kontrola pracovního procesu a výsledků práce.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického a technologického vybavení a provádění jednoduchých oprav.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Výroba složitých modelových zařízení nedělených i dělených s neomezeným počtem dělicích rovin všech tvarů, s neomezeným počtem jaderníků a ostatních dílů. 7
Výroba tvarově náročných technologických zařízení pro laminování, průmyslové lepení, tváření plastů. 7
Velké opravy a úpravy modelových zařízení je (výroba zařazena do 6 TS). 6
Výroba modelů složených nejvýše ze tří částí s jednou až třemi rovnými nebo tvarovými dělicími rovinami a nejvýše patnácti jaderníky všech geometrických tvarů převážně odlehčené konstrukce a s přídavnými tělesy napojenými v různých směrech. 6
Výroba modelů podle vývojových technologií. 6
Velké opravy a úpravy modelových zařízení (výroba zařazena do 7 TS). 6
Výroba jednoduchých technologických zařízení pro laminování, průmyslové lepení, tváření plastů. 6
Výroba modelů nedělených i dělených s jednou až dvěma rovnými nebo tvarovými dělicími rovinami a nejvýše osmi jaderníky všech geometrických tvarů nebo jejich kombinacemi v základních rovinách i mimo ně se známkami, nálitky a žebry všech tvarů. 5
Výroba šablonovacích zařízení s částmi modelů se čtyřmi až osmi jaderníky. 5
Výroba modelů nedělených i dělených s jednou až dvěma rovnými dělicími rovinami základních geometrických tvarů s nejvýše čtyřmi jaderníky včetně známek a nálitků. 4
Odlévání modelů a jaderníků z licích pryskyřic do forem z různých materiálů včetně jejich úpravy na předepsanou přesnost. 4
Provádění středních oprav a úprav modelových zařízení např. rozsáhlejší opravy povrchu, hran apod. 4
Základní odborné modelářské práce ve výrobě nebo při opravě jednoduchých modelů nebo modelových zařízení. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru modelář, modelářské práce KKOV 2153H nejvhodnější
Modelář RVP 21-53-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce KKOV 3356H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zpracování dřeva, výroba kancelářských potřeb, výroba sportovních potřeb KKOV 3357H vhodná
Technik modelových zařízení RVP 21-44-L/01 vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Další vhodná kvalifikace k výkonu povolání

Požadavky na kvalifikační způsobilost, které jsou výhodné pro výkon povolání nebo činností např. dle oborových zvyklostí, ale jejich požadavek není upraven žádnou legislativou.

doporučené - Vázání a zavěšování břemen - odborná způsobilost podle ČSN ISO 12480-1 a ČSN ISO 8792

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Technologie výroby kovových odlitků
Volba technologického postupu výroby modelu pro slévárenskou výrobu
Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků podle třídy přesnosti a jakosti povrchu
Výroba a opravy modelových zařízení
Povrchové úpravy a opravy zhotovených modelových zařízení
Seřizování, ošetřování a údržba technického vybavení modelárny
Práce s ručním nářadím (např. elektrickým)
Obsluha strojního zařízení (např. konvenčních frézek, soustruhů, vrtaček apod.)
Obsluha strojů a zařízení modelárny

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
dřevěné materiály a polotovary
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
technologie zhotovování slévárenských forem a slévárenských modelových zařízení
plastové a termoplastové materiály a jejich vlastnosti
nátěrové hmoty, spojovací materiál, tmely a jiné

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Kompetence k flexibilitě
Kompetence ke kreativitě
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence ke kooperaci
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k aktivnímu přístupu
Kompetence k plánování a organizování práce
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k výkonnosti

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž hlukem
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zraková zátěž
Lokální zátěž jemné motoriky
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž vibracemi
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Modeláři, formíři, jádraři a slévači ve slévárnách (CZ-ISCO 7211)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 31 357 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 23 574 Kč do 40 951 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.