Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Mlynář

Odborný směr:

Potravinářství a krmivářství

Odborný podsměr:

výroba mouky a pečiva

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Mládek

Podřízené specializace

Obsluha mlýnských strojů , Pracovník skladování, balení a expedice mlýnských výrobků , Obsluha zařízení sil

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102167

Datum zveřejnění

15. 3. 2012

Charakteristika

Mlynář samostatně ovládá, kontroluje a seřizuje stroje a linky na potravinářské čištění obilí před mlýnským zpracováním, na mletí a na míchání mlýnských výrobků. Organizuje práci směny, hygienickou údržbu prostředí mlýna i vnitřní čištění strojů a zařízení. Dále organizuje provádění běžné údržby, drobných oprav strojů a zařízení, výměnu sít, filtračních tkanin, mlecích válců a dalších funkčních částí technologie.

Pracovní činnosti

 • Příjem a předčištění obilí před jejich uložením do sil.
 • Skladování obilí v silech, jejich příprava a míchání na zámel.
 • Sušení obilí.
 • Potravinářské čištění obilí před mlýnským zpracováním.
 • Kondicionování obilí před mletím, dávkování vody.
 • Mlýnské zpracování.
 • Dávkování zlepšovacích přípravků podle pokynů technika řízení výroby.
 • Míchání mlýnských výrobků.
 • Skladování, pytlování a expedice mlýnských výrobků.
 • Monitorování funkce strojů a zařízení a kontrola parametrů výrobních procesů.
 • Odebírání vzorků ke kontrole kvality.
 • Smyslové posuzování surovin, meziproduktů a výrobků (zejména z hlediska přítomnosti škůdců a zjevných vad).
 • Provádění základních kontrol surovin, meziproduktů a výrobků na speciálních měřidlech a přístrojích - vlhkoměry, NIR analyzátory.
 • Organizování a provádění drobných oprav strojů a zařízení – mazání, rozebírání a zpětná montáž při vnitřním čištění, spolupráce při opravách.
 • Výměny sít u strojů, výměny mlecích válců a dalších pracovních prvků.
 • Organizování a provádění hygienické údržby strojů a zařízení i celého vnitřního prostředí provozovny mlýna.
 • Vedení stanovených záznamů o činnostech a kontrolách.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Výrobce potravin RVP 29-51-H/01 nejvhodnější

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.