Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Mechanik sportovních potřeb

Odborný směr:

Služby provozní a osobní

Odborný podsměr:

služby pro domácnosti a firmy

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Mechanik lyží a snowboardů,  Mechanik jízdních kol,  Opravář jízdních kol,  Mechanik skiservisu,  Mechanik volnočasových potřeb,  Mechanik elektrokol,  Mechanik elektro-koloběžek,  Die Mechaniker von Sportartikeln,  Der Monteur von Sportartikeln,  Mechnaic of sporting goods,  Mechanician of sporting goods,  Rigger of sporting goods

Další odborné směry S2

sport

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102716

Datum zveřejnění

1. 6. 2015

Datum poslední aktualizace

11. 5. 2020

Charakteristika

Mechanik sportovních potřeb diagnostikuje závady, provádí opravy, seřízení a montáž sportovních potřeb popřípadě elektropohonu jízdního kola a koloběžky a popřípadě provádí půjčování sportovních potřeb a sportovního vybavení.

Pracovní činnosti

 • Poskytování poradenství v oblasti volby vhodného sportovního prostředku a potřeb dle typu klienta s ohledem na terén.
 • Upravování sportovních potřeb ke zvýšení bezpečnosti zákazníka a tělesných parametrů zákazníka.
 • Diagnostika závad u sportovních potřeb.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod pro servis sportovních potřeb.
 • Sestavení nových sportovních potřeb podle technické dokumentace a poskytování záručního servisu.
 • Seřízení a nastavení všech komponentů a dílů sportovních potřeb.
 • Kalibrování a opravy sportovních potřeb.
 • Testování konstrukčních částí sportovních potřeb.
 • Vizuální a mechanická kontrola sportovního vybavení.
 • Odstraňování drobných závad na laku a její přelakování u sportovních potřeb.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Montáž elektropohonu jízdního kola nebo koloběžky. 5
Opravování děr a poškození plastových kajaků a kánoí svařováním. 5
Zapletení a centrování výpletů jízdního kola a koloběžky. 5
Opracování rámu jízdního kola. 4
Výměna pružících systémů včetně výměny těsnění a náplní 4
Seřizování bezpečnostního vázání na lyže a snowboardy. 4
Opracovávání přední vidlice pro montáž kotoučových brzd u jízdních kol a koloběžek. 4
Broušení a tvarování nožů u ledních bruslí. 4
Zalepování nafukovacích lodí oděruvzdornou CR fólií. 4
Broušení hran a voskování skluznic lyží a snowboardů. 3
Výměna koleček u in-line bruslí. 3
Očišťování a odmaštění skluznice lyží a snowboardů. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Stroj.mech.-stroje a zař. AKVO/AKSO 2351H003 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba KKOV 2351H nejvhodnější
Strojní mechanik RVP 23-51-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce KKOV 2366H vhodná
Mechanik opravář AKVO/AKSO 2366H001 vhodná
Mech opr.-stroje,zařízení AKVO/AKSO 2351H007 vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Volba postupu práce a nástrojů pro opravy sportovních potřeb a zhotovování jejich částí
Volba a výběr materiálu, kompatibilních komponentů a náhradních dílů sportovních potřeb
Diagnostika závady sportovních potřeb a volba vhodného způsobu opravy
Diagnostika závad elektropohonu a elektronické výbavy jízdního kol, navržení způsobu opravy a nastavení potřebných parametrů
Výběr vhodného produktu dle požadavků a parametrů zákazníka
Sestavování a provádění montáže, demontáže sportovních potřeb
Seřízení bezpečnostního vázání
Provádění oprav sportovních potřeb včetně seřízení a nastavení potřebných parametrů
Broušení hran lyží a snowboardů na servisních strojích, případně ruční broušení
Voskování skluznic lyží a snowboardů
Ošetřování a provádění pravidelných prohlídek sportovních potřeb a jejich příslušenství ke zvýšení bezpečnosti
Příprava a sestavení sportovních potřeb a sportovního vybavení pro prodej
Zajišťování a poskytování doplňkových služeb spojených s prodejem a přípravou sportovních potřeb
Sestavení sportovních potřeb a sportovního vybavení a jejich příprava pro prodej
Provádění údržby a servisu technických zařízení a pomůcek určeného sportovcům

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
montáž a seřizování sportovních potřeb
sportovní terminologie
technologie oprav a konstrukční specifika sportovních potřeb
bezpečnost práce a požární ochrana
čtení technické dokumentace v oblasti sportu

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Uspokojování zákaznických potřeb
Samostatnost
Řešení problémů
Celoživotní učení

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy vidění.
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

 • Mechanici a opraváři jízdních kol a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 72340)