Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Mechanik opravář motorových vozidel

Odborný směr:

Strojírenství a automobilový průmysl

Odborný podsměr:

montáž, opravy a seřizování dopravních prostředků

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Automechanik,  Autoopravář

Podřízené specializace

Servisní technik klimatizace osobních automobilů , Mechanik pneuservisu , Mechanik osobních vozidel , Mechanik nákladních vozidel a autobusů , Mechanik motocyklů

Příbuzná povolání

Svobodník ozbrojených sil ČR

Další odborné směry S2

služby pro domácnosti a firmy

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102898

Datum zveřejnění

31. 3. 2017

Datum poslední aktualizace

27. 2. 2019

Charakteristika

Mechanik opravář motorových vozidel provádí údržbářské, opravárenské a seřizovací práce na silničních motorových vozidlech.

Pracovní činnosti

 • Nastavovací a seřizovací práce kompletních skupin (např. seřizování chodu motoru, geometrie náprav atd.).
 • Zhotovení jednotlivých součástí nebo jejich renovace.
 • Montáž dílů automobilového příslušenství.
 • Kontrola vlastní vykonané práce.
 • Stavba prototypových a speciálních vozidel, jejich úpravy a zkoušení ve spolupráci s vývojovou konstrukcí a specializovanou oborovou zkušebnou.
 • Testování prototypových vozidel a zkušebních vzorků.
 • Opravy a výměny jednotlivých součástí, podskupin a skupin součástí vozidla.
 • Nastavovací a seřizovací práce na mechanických, hydraulických a pneumatických dílech vozidel.
 • Posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz, možnost zatížení a doporučení k preventivní opravě.
 • Stanovení diagnózy poruchy prozkoumáním závad s používáním diagnostických měřicích přístrojů a stanovení způsobu opravy.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Zajíždění, zkoušení a testování prototypových vozidel nebo zkušebních vzorků. 7
Provádění stavby nebo příslušných úprav speciálních soutěžních a závodních nákladních vozů a jejich hlavních skupin včetně nastavení příslušných parametrů a provádění zkoušek. 7
Celková renovace historických nákladních vozidel a autobusů a všech jejich celků bez dochované technické dokumentace se stanovením postupu renovace, použitých materiálů a technologie zpracování. 7
Provádění konečné funkční kontroly a kontroly úplnosti na konečné montáži pomocí diagnostických přístrojů včetně testování na zkušebních válcích nebo zkuš. polygonu, celkové vyhodnocení testu, případné určení závady a způsob odstranění. 6
Kontrola chodu motorů a dalších funkcí vozidel na diagnostických přístrojích. 6
Opravy převodovek včetně následného sestavování a ustavování vůlí řazení. 5
Instalace tenzometrů, držáků snímačů vibrací zdvihu, montáž snímačů tlaku a teplot do rozvodu, instalace průtokoměru. 5
Montáž a opravy zážehových nebo vznětových motorů a měření výkonu na dynamometrech různého druhu včetně seřizování jejich chodu. 4
Spolupráce při náročnějších opravách, např. montáž a demontáž funkčních celků, opravy převodovek apod. 4
Montáž a demontáž karosářských dílů, např. kapot, dveří, přední masky apod. 3
Vulkanizace průrazů plášťů a poškození dezénu. 3
Kontrola funkčnosti brzdového systému silničních vozidel a motocyklů. 3
Výměna vadných ložisek nábojů kol. 3
Výměna vadných dílů řízení a závěsů kol. 3
Seřízení geometrie náprav vozidel. 3
Kontrola těsnosti a čištění autoklimatizací. 3
Kontrola funkcí vozidel – jízdní zkouška. 3
Doporučení vhodné pneumatiky dle předpisů výrobce a druhu provozu silničních vozidel a motocyklů. 3
Demontáž a montáž tlumičů včetně pružin. 3
Výměna žárovek a autobaterií. 2
Huštění pneumatik na předepsaný tlak. 1

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v autoservisu KKOV 2368H nejvhodnější
Mechanik opravář motorových vozidel RVP 23-68-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce KKOV 2366H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v autoservisu KKOV 2368E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru opravář zemědělských strojů, opravářské práce KKOV 4155E vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Mechanik podvozkových systémů osobních automobilů ( 23-100-H )
 • Mechanik kabiny, karoserie a příslušenství nákladních vozidel a autobusů ( 23-092-H )

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
doporučené - Řízení nákladních automobilů - řidičský průkaz sk. C podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
doporučené - Řízení autobusů - řidičský průkaz sk. D podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
doporučené - Řízení motocyklů - řidičský průkaz sk. A podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Další vhodná kvalifikace k výkonu povolání

Požadavky na kvalifikační způsobilost, které jsou výhodné pro výkon povolání nebo činností např. dle oborových zvyklostí, ale jejich požadavek není upraven žádnou legislativou.

doporučené - Způsobilost pro zacházení s fluorovanými skleníkovými plyny dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 842/2006, o některých fluorovaných skleníkových plynech

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Volba postupu práce, potřebných diagnostických přístrojů, měřidel, pomůcek a náhradních dílů pro provádění oprav a seřizování silničních motorových vozidel a jejich agregátů
Odzkoušení funkčnosti opraveného stroje, zařízení nebo vozidla
Měření technických parametrů jednotlivých součástí, dílů a konstrukčních skupin motorových vozidel
Orientace v problematice technických materiálů používaných v automobilovém průmyslu
Diagnostikování poruch nákladních vozidel a autobusů
Ruční, mechanizované a strojní dělení, obrábění a zpracovávání materiálů používaných v automobilovém průmyslu
Volba rozebíratelných spojů, spojovacích součástí, utěsňování spojů a jejich opravy a renovace
Montáže a demontáže součástí, dílů (včetně karosářských) a celků motorových vozidel, volba postupů jednoduchých oprav, použití potřebného nářadí, nástrojů, strojů a zařízení
Montáže a demontáže dílů a agregátů nákladních vozidel a autobusů
Demontáž a montáž pneumatik vozidel a motocyklů, demontáž a montáž plášťů na ráfky a huštění dle předpisů výrobce
Vyvážení pneumatik a montáž na nápravu vozidla, včetně předepsaných utahovacích momentů
Výměna akumulátorů a seřízení světlometů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky
strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)
strojní mechanismy
části motorových vozidel
diagnostika motorových vozidel
technologie oprav a seřizování motorových vozidel
elektrotechnika
technologie oprav a protektorování pneumatik

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Kooperace (spolupráce)
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zátěž chemickými látkami
Zátěž prachem
Zátěž vibracemi
Zátěž hlukem
Práce ve výškách
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Lokální zátěž jemné motoriky
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zraková zátěž
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž chladem
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.