Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Malíř skla

Odborný směr:

Sklářská, keramická výroba

Odborný podsměr:

výroba a zušlechťování skla

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Malíř bižuterie,  Smaltér,  Glass decorative painter

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

79

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

27. 2. 2019

Charakteristika

Malíř skla provádí zdobení a zušlechťování skla a bižuterie různými malířskými technikami a různými dekoračními materiály.

Pracovní činnosti

 • Vytváření dekorací všech druhů malbou, tiskem, lazurou, vyškrabováním jehlou, vyťukáváním diamantem, vysokým smaltem a matovacími materiály.
 • Malování bižuterních výrobků a tvarově náročných polotovarů z volné ruky.
 • Malování vánočních ozdob z volné ruky, míchání barev a příprava roztoků.
 • Zušlechťování dekoračního skla náročnými malířskými technikami při použití všech druhů malířských materiálů (např. barev, emailů a emulzí drahých kovů).
 • Kreslení jemných detailních kreseb (krajin a portrétů) na různých výrobcích.
 • Kreslení, vyřezávání a pískování unikátních skleněných výrobků podle vlastních návrhů nebo ve spolupráci s výtvarníkem.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Zušlechťování skla nejnáročnějšími malířskými technikami, provádění detailních kreseb známých obrazů a osobností. 7
Ruční malování portrétů podle výtvarných návrhů. 7
Ruční malování krajinných motivů v detailním provedení. 6
Malování složitých slohových písmen. 6
Malování složitých dekorů reliéfem, vysokým smaltem a figurální malbou. 6
Malování bohaté květinové a krajinné dekorace bez rozdílu používání dekoračních materiálů. 6
Kreslení, vyřezávání a pískování originálů (podle vlastních návrhů nebo podle námětů výtvarníků), bohaté architektury reliéfů, hlubokých portrétů apod. na skleněné výrobky nebo bloky. 6
Plastické dekorování šestidílných květů, kopretin apod. vysokým smaltem v kombinaci s reliéfem. 5
Vytváření kombinovaných dekorů reliéfem a vysokým smaltem na výrobcích s podkladovou vrstvou zlata. 5
Zušlechťování skla malováním, pískováním, vyřezáváním, vysokým smaltem a provádění složitých, kombinovaných a stínovaných dekorů. 5
Kreslení a pískování různých reliéfů třikrát a vícekrát odkrývaných (např. státních znaků, sportovních výjevů apod.) na poháry, plakety, vázy nebo jiné skleněné výrobky. 5
Malování jednoduchých motivů v plošném provedení drahými kovy s předškrábanou nebo předkreslenou kresbou. 4
Dekorování složitými květinovými motivy se stínováním, vyjadřujícím plastičnost kresby. 4
Malování složitých obrazců v barevném provedení na smaltový (latexový) podklad. 4
Malování složitých květinových a podobných dekorů tahovou technikou (stínováním, protlačováním barvy apod.). 4
Malování složitých dekorů v kombinaci drahých kovů, barev a emailu. 4
Vytváření jednoduchých dekorů ve formě reliéfu a modelování jednoduchých květin vysokým smaltem. 4
Kreslení, vyřezávání a pískování různých motivů ptáků, zvířat a ozdobných písmen na hutním skle. 4
Konturování kuličských dekorů emulzí drahých kovů. 4
Vypalování výrobků dekorovaných malováním, sítotiskem a tiskem včetně jejich vkládání a odebírání. 3
Páskování vně i uvnitř výrobků včetně páskování svislých pásek (zlatem) na výrobcích z granátové skloviny a z podobných tmavých barevek. 3
Natírání zlatem větší části ploch výrobků, různě ornamentálně ohraničených, pro vysoký smalt. 3
Natírání celé plochy výrobků barevnou lazurou při dodržování rovnoměrné vrstvy nanášené směsi. 3
Zdobení výrobků náročnými dekory (např. motýly, figurkami apod.) namalovanými na volnou plochu tvarově složitých polotovarů se zřetelem na charakteristické rysy předlohy. 3
Malování vánočních ozdob z volné ruky složitými a výtvarně náročnými dekory. 3
Malování jednoduchých figurek a zvířecích motivů v plošném provedení z volné ruky. 3
Listrování výrobků složitými páskovými dekory v kombinaci barva - drahé kovy - listr. 3
Listrování přesně ohraničených ploch s používáním různých obkrývacích materiálů. 3
Tisk (sítotisk) po celém obvodu výrobku. 3
Malování ráfků vnějších horizontálních nepřerušovaných a svislých linek s použitím rozdělovacích strojků. 2
Matování výrobků s použitím matovacích solí, fondů a kyselinových past. 2
Malování nejjednodušších dekorů a pásků na skleněné výrobky. 2
Malování jednoduchých dekorů vánočních ozdob z volné ruky včetně míchání barev. 2

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru malíř skla a keramiky KKOV 2862H nejvhodnější
Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla RVP 28-58-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce KKOV 8251H vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce KKOV 8251L vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru sklář, sklářské práce KKOV 2858H vhodná
Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list KKOV xxxxC vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Volba postupu práce, volba a příprava barev, dalších surovin a pomůcek pro malbu skla a bižuterních polotovarů
Posuzování kvality polotovarů a hodnot parametrů pro malbu skla a bižuterních polotovarů
Orientace v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla a bižuterních polotovarů
Dekorování skla a bižuterních polotovarů různými technikami
Seřizování, ošetřování, údržba a obsluha zařízení, nářadí a pomůcek pro malbu skla

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
malířské techniky na sklo
sklářské suroviny, jejich vlastnosti

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Zátěž invazivními alergeny
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž chemickými látkami
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž teplem
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

 • Malíři skla a keramiky (CZ-ISCO 73161)