Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 79

Malíř skla

Malíř skla provádí zdobení a zušlechťování skla a bižuterie různými malířskými technikami a různými dekoračními materiály.

Odborný směr: Sklářská, keramická výroba
Odborný podsměr: výroba a zušlechťování skla
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Malíř bižuterie, Smaltér, Glass decorative painter
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vytváření dekorací všech druhů malbou, tiskem, lazurou, vyškrabováním jehlou, vyťukáváním diamantem, vysokým smaltem a matovacími materiály.
 • Malování bižuterních výrobků a tvarově náročných polotovarů z volné ruky.
 • Malování vánočních ozdob z volné ruky, míchání barev a příprava roztoků.
 • Zušlechťování dekoračního skla náročnými malířskými technikami při použití všech druhů malířských materiálů (např. barev, emailů a emulzí drahých kovů).
 • Kreslení jemných detailních kreseb (krajin a portrétů) na různých výrobcích.
 • Kreslení, vyřezávání a pískování unikátních skleněných výrobků podle vlastních návrhů nebo ve spolupráci s výtvarníkem.

CZ-ISCO

 • 73161 - Malíři skla a keramiky
 • 7316 - Malíři, rytci a příbuzní pracovníci pro zdobení skla, keramiky, kovu, dřeva a jiných materiálů

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7316 Malíři a rytci skla a keramiky a pracovníci v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C7316

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Zátěž invazivními alergeny x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž teplem x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla 28-58-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru malíř skla a keramiky 2862H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru sklář, sklářské práce 2858H
KKOVTypeEnum.1 Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list xxxxC

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Malíř skla dekoratér / malířka skla dekoratérka vánočních ozdob (28-088-H)
 • Malíř skla reliéfní malbou smaltař / malířka skla reliéfní malbou smaltařka (28-089-H)
 • Malíř skla podkladář / malířka skla podkladářka (28-090-H)
 • Malíř skla dekoratér / malířka skla dekoratérka pestrou malbou (28-091-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e61.D.2939 Volba postupu práce, volba a příprava barev, dalších surovin a pomůcek pro malbu skla a bižuterních polotovarů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61.D.3948 Posuzování kvality polotovarů a hodnot parametrů pro malbu skla a bižuterních polotovarů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61.A.2019 Dekorování skla a bižuterních polotovarů různými technikami 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61.A.4013 Seřizování, ošetřování, údržba a obsluha zařízení, nářadí a pomůcek pro malbu skla 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61.D.1010 Orientace v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla a bižuterních polotovarů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e61._.0047 malířské techniky na sklo 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61._.0031 sklářské suroviny, jejich vlastnosti 1 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.