Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Logistik v dopravě a přepravě

Odborný směr:

Doprava a logistika

Odborný podsměr:

logistika, skladování, balení

Nadřazené povolání:

Logistik

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Platové rozmezí:

25 000 Kč - 53 000 Kč

Detailní informace

Příbuzná povolání

Specialista bezpečnosti přepravy , Specialista pro pojištění a reklamace , Logistik výroby , Logistik skladových operací

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

100074

Datum zveřejnění

22. 11. 2017

Datum poslední aktualizace

11. 10. 2021

Charakteristika

Logistik v dopravě a přepravě zajišťuje činnosti spojené s optimalizací dopravně přepravního procesu.

Pracovní činnosti

 • Navrhování unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace v dopravně přepravním procesu na mezinárodní úrovni.
 • Posuzování a vyhodnocování efektivnosti dopravně přepravního procesu.
 • Zpracování cenových nabídek a tarifů.
 • Spolupráce se skladovým a výrobním logistikem.
 • Vedení příslušné dokumentace a evidence.
 • Akviziční činnosti spojené se zajišťováním přepravní činnosti.
 • Navrhování nejvhodnějších manipulačních a mechanizačních prostředků.
 • Navrhování optimálního druhu dopravy a dopravních prostředků.
 • Stanovení harmonogramu nasazení a využití dopravních a manipulačních prostředků.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Uplatňování systému managementu kvality a jeho zlepšování. 7
Rozhodování o přijetí objednávek exportních a importních přeprav. 7
Kontrola měsíčního výkonu řidiče, včetně spotřeby nafty a ujetých km. 7
Poskytování informací jízdním pracovníkům o aktuálních dopravních informacích. 6
Sledování ekonomiky jednotlivých přeprav dle podkladů analytika nebo výstupů ze softwaru. 6
Zpracovávání evidence provozu služebního vozidla a zajištění jeho údržby. 6
Vyhodnocování ukončené přepravy a předání potvrzení o dodání zboží. 6
Zajišťování provozuschopnosti, oprav a údržby dopravních prostředků. 6
Organizace pravidelných a nepravidelných jízd vozidel a posádek podle objednávek uživatelů dopravy. Plánování a optimalizace tras. 6
Kontrola činnosti a dodržování pracovních postupů jízdních pracovníků. 5
Personální vedení jízdních pracovníků (kontrola docházky, přesčasových hodin, navrhování výkonových prémií, rozhodování o uzavírání a ukončení pracovních smluv aj.). 5
Zajišťování nahlášení vozidel na trajekty. 5
Administrativní vybavení jízd doklady o přepravě nákladu a jízdním vozidle. 5

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy KKOV 3741M nejvhodnější
Logistické a finanční služby RVP 37-42-M/01 nejvhodnější
Logistické a finanční služby RVP 37-42-L/51 vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Stanovování průběhu a vazeb dílčích dopravních a přepravních činností
Koordinace dopravy, stanovení harmonogramů a koordinace využívání dopravních, manipulačních a mechanizačních prostředků
Řízení (optimalizace) dopravně přepravních procesů v rozsáhlých dopravně přepravních systémech, optimální využívání dopravních prostředků apod.
Uplatňování základů managementu kvality
Zajišťování optimálního druhu dopravy, dílčích dopravních procesů; zajišťování manipulačních a mechanizačních prostředků
Navrhování a koordinace procesů unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace v dopravně přepravních procesech
Posuzování a vyhodnocování efektivnosti dopravně přepravních procesů
Provádění ekonomických rozborů pro stanovení dopravních ukazatelů
Zpracovávání cenových nabídek a tarifů dopravně přepravních procesů
Vedení příslušné dokumentace a evidence dopravně přepravních procesů, používaných prostředků a zařízení
Orientace v právních a ostatních předpisech, technických normách BOZP a jejich aplikace v praxi

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technologie ložných operací
logistika obecně
logistika v dopravě
silniční doprava - technicko organizační zabezpečení
struktura a organizace železniční dopravy a přepravy
management kvality

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Vedení lidí (leadership)
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Zátěž prachem
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž vibracemi
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Pracovníci v dopravě a přepravě (CZ-ISCO 4323)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 38 351 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 129 Kč do 53 301 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 39 271 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 31 096 Kč do 50 363 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Operátoři dopravy a přepravy, vozoví disponenti (CZ-ISCO 43234)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 34 991 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 23 798 Kč do 47 347 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 38 402 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 117 Kč do 52 789 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.