Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Lesní technik lesník

Odborný směr:

Lesní hospodářství

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Podřízené specializace

Lesní technik školkař , Lesní technik myslivec , Lesní technik taxátor , Lesní technik lesník pro pěstební činnost , Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dříví , Lesní technik lesník pro těžební činnost

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101769

Datum zveřejnění

15. 1. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Lesní technik lesník plánuje lesnické činnosti na spravovaném úseku při dodržení lesního hospodářského plánu (závazných ustanovení lesního hospodářského plánu), dále zejména lesního zákona a zákona o ochraně přírody a dalších předpisů vztahujících se k předmětnému oboru. Řídí podřízené specialisty pro lesnické činnosti tak, aby tyto činnosti byly provedeny s maximální efektivností při dodržení zásad principů trvale udržitelného hospodaření v lesích.

Pracovní činnosti

  • Vedení personální agendy podřízených.
  • Vedení docházky a evidence provedených činností podřízených zaměstnanců.
  • Návrh a realizace ročního plánu lesnických činností podle množstevních technických jednotek včetně určení časovosti provedení jednotlivých činností s ohledem na finanční plán.
  • Návrh a realizace ročního plánu mysliveckého hospodaření.
  • Vedení lesní hospodářské evidence.
  • Uzavírání smluv na prodej dříví popř. těžebních zbytků a sadebního materiálu v souladu s vypracovaným lesním hospodářským plánem a ročními projekty lesnických činností. Koordinace činnosti taxátorů při vyhotovení lesních hospodářských plánů.
  • Vyhotovení lesních hospodářských plánů dle platné legislativy a zadání zadavatele.
  • Pravidelné proškolení podřízených zaměstnanců v oblasti BOZP.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Lesnictví RVP 41-46-M/01 nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.