Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

§ Regulované povolání

Lékař se zvláštní specializovanou způsobilostí

Odborný směr:

Zdravotnictví a farmacie

Odborný podsměr:

lékařská povolání

Kvalifikační úroveň:

Doktorský studijní program (NSP 8)

Platové rozmezí:

50 000 Kč - 162 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Algeziolog,  Dětský dermatovenerolog,  Dětský endokrinolog a diabetolog,  Dětský gastroenterolog a hepatolog,  Dětský gynekolog,  Dětský kardiolog,  Dětský nefrolog,  Dětský onkolog a hematolog,  Dětský otorinolaryngolog,  Dětský pneumolog,  Dětský radiolog,  Dětský revmatolog,  Dětský urolog,  Dorostový lékař,  Epidemiolog,  Foniatr,  Gerontopsychiatr,  Hrudní chirurg,  Hygienik dětí a dorostu,  Hygienik obecný a komunální,  Hygienik výživy a předmětů běžného užívání,  Lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v hyperbarické a letecké medicíně,  Intenzivista,  Intervenční radiolog,  Klinický farmakolog,  Klinický osteolog,  Nutricionista,  Koloproktolog,  Korektivní dermatolog,  Maxilofaciální chirurg,  Lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v medicíně dlouhodobé péče,  Lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v návykových nemocech,  Neonatolog,  Neuroradiolog,  Onkogynekolog,  Onkochirurg,  Onkourolog,  Ortopedický protetik,  Lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v paliativní medicíně,  Lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v perinatologii a fetomaternální medicíně,  Lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v popáleninové medicíně,  Posudkový lékař,  Psychosomatik,  Lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v reprodukční medicíně,  Sexuolog,  Spondylochirurg,  Tělovýchovný lékař,  Vaskulární intervenční radiolog,  Lékař se zvláštní odbornou způsobilosti ve veřejném zdravotnictví,  Urogynekolog,  Doctor Specialist,  Physician Specialist,  Arzt Spezialist,  Doktor

Regulované povolání

Ano

Předpis regulující výkon povolání:

Povolání je vykonáváno v rámci zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

ID jednotky práce

103474

Datum zveřejnění

2. 10. 2018

Datum poslední aktualizace

2. 10. 2018

Charakteristika

Lékař se zvláštní specializovanou způsobilostí samostatně poskytuje v rozsahu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, preventivní, diagnostickou, léčebnou, léčebně rehabilitační, dispenzární a paliativní péči v oboru získané specializace a dále vykonává revizní, metodickou, koncepční, výzkumnou a vzdělávací činnost v oblasti zdravotnictví a vzdělávací, posudkovou a řídící činnost u poskytovatele zdravotních služeb.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru všeobecné lékařství KKOV 5103T nejvhodnější
Specializační vzdělávání lékařů v základním kmeni dle Přílohy 1 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, v platném znění vydaném Věstníkem Ministerstva zdravotnictví ČR, zakončené zkouškou a certifikátem o absolvování základního kmene.
Specializační vzdělávání lékařů ve vlastním specializovaném výcviku dle Přílohy 1 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, v platném znění vydaném Věstníkem Ministerstva zdravotnictví ČR, zakončené atestační zkouškou a diplomem o specializované způsobilosti v oboru.
Vzdělávání v nástavbovém oboru lékařů dle vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, v platném znění vydaném Věstníkem Ministerstva zdravotnictví ČR, zakončené závěrečnou zkouškou a certifikátem o zvláštní specializované způsobilosti v oboru.

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Odborná způsobilost podle § 4 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
povinné - Specializovaná způsobilost podle § 5 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
povinné - Zvláštní specializovaná způsobilost získaná úspěšným absolvováním vzdělávání v nástavbovém oboru lékařů podle § 21e zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
povinné - Členství v České lékařské komoře opravňující k výkonu lékařského povolání na území ČR dle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.

Další vhodná kvalifikace k výkonu povolání

Požadavky na kvalifikační způsobilost, které jsou výhodné pro výkon povolání nebo činností např. dle oborových zvyklostí, ale jejich požadavek není upraven žádnou legislativou.

povinné - Povinnost celoživotního vzdělávání lékařů dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
doporučené - Funkční kurzy dle § 21i zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
povinné - Funkční licence k výkonu odborných diagnostických a léčebných metod dle stavovského předpisu č. 12 České lékařské komory.
doporučené - Uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta získané v jiném členském státě EU než v České republice nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci se řídí částí sedm zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta – tj. tzv. automatickým uznáváním odborné kvalifikace (viz. Sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR č. 275/2007), dále na základě nabytých práv, popř. v rámci řízení o uznání způsobilosti k výkonu povolání lékaře (viz. zákon č. 18/2004 Sb., zákon o uznávání odborné kvalifikace).
doporučené - Uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta získané v jiném než členském státě EU nebo mimo státy smluvním státy Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci se řídí částí osm zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta – tj. úspěšným složením aprobační zkoušky (viz. vyhláška 188/2009 Sb., o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Poskytování preventivní péče
Poskytování diagnostické péče
Poskytování léčebné péče
Poskytování léčebně rehabilitační péče
Poskytování dispenzární péče
Poskytování paliativní péče
Aplikování odborných dovedností v příslušném základním kmeni lékařů
Aplikování odborných dovedností v příslušném oboru specializačního vzdělávání lékařů
Aplikování odborných dovedností v příslušném nástavbovém oboru specializačního vzdělávání lékařů
Provádění revizní činnosti podle zákona o veřejném zdravotním pojištění
Provádění výzkumné a vzdělávací činnosti ve zdravotnictví
Provádění posudkové činnosti v oblasti lékařství
Vedení zdravotnické dokumentace
Vedení požadovaných výkazů a evidencí v lékařství
Provádění metodické a koncepční činnosti ve zdravotnictví
Odborné vedení zdravotnického týmu
Řízení kvality poskytované zdravotní péče a zajištění bezpečí pacientů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
všeobecné lékařství
farmakologie ve všeobecném lékařství
znalosti v příslušném základním kmeni lékařů
znalosti v příslušném oboru specializačního vzdělávání lékařů
znalosti v příslušném nástavbovém oboru vzdělávání lékařů
vědecké metody v lékařství
preventivní metody v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví
radiační ochrana ve všeobecném lékařství

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence ke kooperaci
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k výkonnosti
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k řešení problémů

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání je upraveno zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Vyhláška upravuje organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti, s výjimkou posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu a tělesné výchově a stanovuje rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání nebo specializace povolání je vždy závislá na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií výkonu povolání nebo specializace povolání. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Podmínky zdravotní způsobilosti pro vstup a samotný výkon povolání či oboru nebo skupiny povolání, které podléhá oborové legislativní regulaci (např. lékař, veterinář, učitel, advokát, policista, voják apod.) jsou upraveny specifickou legislativou a nesplnění požadavků definovaných touto legislativou je důvodem k vyloučení nebo k následnému pozbytí pravomoci tuto činnost/povolání vykonávat.

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je pouze orientační.

Poznámka:

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena vyhláškou č. 271/2012 Sb., o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Praktičtí lékaři (CZ-ISCO 2211)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 32 941 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 890 Kč do 62 635 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 75 124 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 50 195 Kč do 118 141 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Lékaři specialisté (CZ-ISCO 2212)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 64 411 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 954 Kč do 116 730 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 91 716 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 57 307 Kč do 144 766 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Praktičtí lékaři pro dospělé (CZ-ISCO 22111)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 32 941 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 890 Kč do 62 635 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 75 711 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 50 718 Kč do 122 119 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Lékaři v interních oborech (CZ-ISCO 22121)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 65 121 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 900 Kč do 118 414 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 100 519 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 66 850 Kč do 153 070 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Lékaři v chirurgických oborech (CZ-ISCO 22122)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 54 364 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 14 633 Kč do 123 699 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 112 575 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 69 638 Kč do 162 424 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Lékaři v gynekologii a porodnictví (CZ-ISCO 22123)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 97 706 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 56 375 Kč do 156 045 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Lékaři v psychiatrických oborech (CZ-ISCO 22124)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 83 065 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 60 004 Kč do 119 529 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Lékaři v pediatrii (CZ-ISCO 22125)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 83 674 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 52 326 Kč do 124 682 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 95 301 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 67 063 Kč do 142 661 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Lékaři v anesteziologických oborech (CZ-ISCO 22126)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 103 201 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 65 607 Kč do 146 488 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 123 828 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 83 842 Kč do 161 455 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Lékaři v radiologických oborech (CZ-ISCO 22127)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 88 774 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 64 051 Kč do 140 542 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 96 774 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 70 838 Kč do 141 660 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Ostatní lékaři specialisté (CZ-ISCO 22129)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 56 006 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 905 Kč do 105 124 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

ESCO

Klasifikace ESCO (European Skills, Competences, and Occupations) popisuje a třídí dovednosti, kompetence, kvalifikace a povolání relevantní pro trh práce Evropské unie a pro vzdělávání a odbornou přípravu. ESCO je k dispozici ve 27 jazycích, což uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům umožňuje lépe komunikovat o dovednostech, kompetencích, kvalifikaci a pracovních místech v jakémkoli evropském jazyce. Cílem klasifikace ESCO je podporovat pracovní mobilitu v celé Evropě a vytvořit tak integrovanější a účinnější trh práce. Nabízí totiž „společný jazyk“ v oblasti povolání a dovedností, který mohou různé zúčastněné strany používat v otázkách zaměstnanosti, vzdělávání a odborné přípravy. Klasifikaci vytvořila Evropská komise – Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, ve spolupráci se zúčastněnými stranami a s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop). Iniciativa ESCO je součástí strategie Evropa 2020.

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2212 Lékaři s odbornou specializací (kromě praktických lékařů, stomatologů, dietologů a audiologů) http://data.europa.eu/esco/isco/C2212