Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Kosmetička

Odborný směr:

Služby provozní a osobní

Odborný podsměr:

péče o tělo

Nadřazené povolání:

Kosmetička, vizážistka

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Platové rozmezí:

17 000 Kč - 26 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Cosmetician,  Esthéticienne,  Beautician,  Cosmetic specialist

Příbuzná povolání

Vizážistka ,

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30870

Datum zveřejnění

31. 1. 2012

Charakteristika

Kosmetička provádí odborné ošetřování pleti a pokožky, její regeneraci, zkrášlování a úpravu, včetně fantazijního líčení a tvorby speciálních masek.

Pracovní činnosti

 • Diagnostika pleti a určení kosmetického postupu ošetření.
 • Povrchové čištění pleti, peeling, napařování pleti, odstraňování komedonů a mílií.
 • Úprava obočí.
 • Depilace a epilace chloupků místní i plošná.
 • Aplikace kosmetických přípravků.
 • Použití odpovídajících kosmetických přístrojů.
 • Aplikace kosmetických masáží v oblasti obličeje, krku a dekoltu - s vyloučením masáže oční bulvy přes oční víčko.
 • Příprava a aplikace pleťových masek a zábalů.
 • Barvení řas a obočí.
 • Konečná úprava líčení obličeje, krku a dekoltu.
 • Odborné denní a večerní líčení.
 • Lepení řas.
 • Poradenské služby pro kosmetické ošetřování pleti.
 • Poradenství barevné typologie.
 • Testování a vyhodnocení nových přípravků.
 • Prodej pěstících a kosmetických přípravků.
 • Líčení pro modeling a fotografii.
 • Tvorba fantazijního líčení a speciálních masek, např. pro film, divadlo a televizi.
 • Kosmetická korekce vzhledových vad.
 • Objednávání kosmetických přípravků, pracovního materiálu a pomůcek.
 • Úklidové a hygienicko-sanitární činnosti dle provozního řádu.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Řízení skupin odborných pracovníků v kosmetické péči o pleť, rozhodování o postupech a podmínkách, realizace kosmetických úkonů, aplikace poznatků odborných zdravotnických orgánů nebo pracovišť kožního lékařství a testování a hodnocení nových vývojových přípravků pro péči o pleť. 7
Ovládání fantazijního líčení, líčení pro modeling, fotografii, film, televizi a divadlo. 6
Poradenství v dekorativní kosmetice a barevné typologii. 6
Určování způsobů kosmetických zásahů a provádění složitých atypických kosmetických ošetření. 6
Depilace depilačními vosky za tepla i za studena popř. jinými chemickými přípravky včetně odbarvování chloupků. 5
Klasické a speciální manuální i přístrojové masáže obličeje i těla, aplikace obkladů a masek, včetně speciálních masek. 5
Korekce vzhledových vad. 5
Poradenské služby v kosmetickém ošetřování a úpravě pleti, používání vhodných přípravků podle stavu pleti, věku i pracovního prostředí včetně prodeje. 5
Příprava klientů pro kosmetické ošetřování podle hygienických předpisů např. odlíčení, povrchové čištění pleti. 5
Provádění speciálních úkonů jakými jsou barvení řas a obočí, korekce obočí, napařování kompresí i přístroji, hluboké čištění (odstraňování komedonů a mílií). 5
Úprava pleti podle příležitosti (denní aj.). 5
Zhodnocení aktuálního stavu pleti a vedení kartotéčního záznamu. 5

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru osobní služby KKOV 6941L nejvhodnější
Kosmetické služby RVP 69-41-L/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru osobní služby KKOV 6941M vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Poskytování poradenství v oblasti dekorativní kosmetiky, vizážistiky a barevné typologie
Poskytování poradenství v oblasti kosmetického ošetřování pleti
Provádění denního, večerního a fantazijního líčení
Provádění hloubkového čištění pleti
Provádění povrchového čištění pleti, napařování nebo změkčování pleti
Odbarvování chloupků, barvení řas a obočí
Provádění ruční kosmetické masáže obličeje, krku a dekoltu
Aplikace pleťových masek a zábalů
Vykonávání hygienicko-sanitární činnosti podle provozního řádu
Objednávání přípravků, pracovního materiálu a pomůcek pro péči o pleť
Provádění vyúčtování služeb
Posuzování stavu pleti
Odstraňování chloupků
Korekce kosmetických vad pomocí laseru

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
kosmetika
líčení
vizážistika

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Lokální zátěž jemné motoriky
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zraková zátěž
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž invazivními alergeny
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Práce ve výškách
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Celková fyzická zátěž
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž chemickými látkami
Zátěž prachem
Zátěž vibracemi
Zátěž hlukem
Zátěž chladem
Zátěž teplem
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech (CZ-ISCO 5142)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 20 441 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 13 350 Kč do 27 701 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 24 331 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 861 Kč do 29 016 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Kosmetici a maskéři (CZ-ISCO 51421)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 26 787 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 256 Kč do 32 432 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.