Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Konzervátor a restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl

Odborný směr:

Umění a kultura

Odborný podsměr:

péče o památky, muzejnictví

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Charakteristika

Konzervátor a restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl konzervuje a restauruje figurální a nefigurální uměleckořemeslná nebo umělecká díla, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií a zabezpečuje nejsložitější preparátorské činnosti.

Pracovní činnosti

 • Ochrana před vlivy prostředí a odborné ošetřování uměleckořemeslných nebo uměleckých děl, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Odborný průzkum uměleckořemeslných nebo uměleckých děl včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií z hlediska jejich historického zařazení, použitých technik, technologií a materiálů.
 • Konzervace uměleckořemeslných nebo uměleckých děl, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií, s využitím znalostí historických i současných technik a technologií.
 • Restaurování uměleckořemeslných nebo uměleckých děl, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Stanovení postupů prací pro konzervování a restaurování uměleckořemeslných nebo uměleckých děl a obnovu jejich původního stavu a vzhledu s využitím znalostí historických a současných technik a technologií a rozsahu zásahů, které budou prováděny při konzervování a restaurování uměleckořemeslných a uměleckých děl, včetně dokumentace jejich původního stavu.
 • Rekonstrukční doplnění, rekonstrukce a kopie uměleckořemeslných nebo uměleckých děl.
 • Nejsložitější preparace, zpracování komplexních analýz, ověřování a aplikace nových metod, experimentální laboratorní práce, prezentace výsledků.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace, doporučení následné péče a ochrany, interpretace dosažených výsledků.
 • Ověřování a aplikace nových konzervačních metod a provádění experimentálních laboratorních prací.
 • Zpracovávání dokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a shromažďování dostupných informací z daného oboru.
 • Organizace a koordinace průzkumů.
 • Koncepce konzervátorských a restaurátorských pracovišť.
 • Zpracování komplexních analýz a koncepcí v oboru restaurování uměleckořemeslných a uměleckých děl na základě aplikace výsledků základního výzkumu, včetně prezentace výsledků.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Konzervátorství a restaurátorství RVP 82-42-N/xx nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.