Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Konzervář

Odborný směr:

Potravinářství a krmivářství

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Charakteristika

Konzervář vyrábí konzervované potravinářské výrobky podle předepsaných technologií.

Pracovní činnosti

 • Příjem základních surovin a přísad, odebírání vzorků pro laboratorní stanovení kvality.
 • Kontrola průběhu výroby z hlediska technologie.
 • Třídění a příprava konzervárenských surovin ke zpracování, předběžná úprava.
 • Zpracování základních surovin (ovoce, zeleniny a masa), přísad, polotovarů a pomocných látek.
 • Technologické zpracování surovin na polotovary a výrobky.
 • Řízení a obsluha diskontinuálních i kontinuálních technologických výrobních zařízení a linek.
 • Odebírání vzorků pro laboratorní analýzy meziproduktů nebo hotových výrobků, senzorická kontrola jakosti výrobků.
 • Skladování, expedice a hygienicko-sanitační práce.
 • Vedení provozních záznamů.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Výrobce potravin RVP 29-51-H/01 nejvhodnější

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Obsluha zařízení pro konzervaci potravin zmrazováním ( 29-065-H )
 • Obsluha zařízení pro konzervaci potravin tepelným ošetřením ( 29-066-H )
 • Pracovník výroby ovocných nápojů ( 29-074-H )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.