Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Klempíř strojní

Odborný směr:

Strojírenství a automobilový průmysl

Odborný podsměr:

montáž, opravy a seřizování dopravních prostředků

Nadřazené povolání:

Klempíř

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Platové rozmezí:

21 000 Kč - 30 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Plumber,  Brazier,  Tinsmith,  Metalworker

Příbuzná povolání

Klempíř drakař , Stavební klempíř , Letecký sestavář - nýtař

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

2807

Datum zveřejnění

1. 1. 2015

Charakteristika

Klempíř strojní vykonává odborné klempířské práce při zhotovování plechových výrobků.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Ohýbání rozvinutých tvarů dílců podle orýsování a maket.
 • Obsluha jednoúčelových strojů a linek.
 • Zhotovení rovných a tvarových klempířských výrobků nebo dílců.
 • Slícování, smontování a instalování konstrukcí z tenkých plechů.
 • Oplechování dveří, oken.
 • Ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů.
 • Montáž vzduchotechnického zařízení včetně provádění funkčních zkoušek.
 • Sestavování a dokončení složitých svařovaných celků.
 • Sestavování a spojování částí a dílů draků letadel.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Náročné zástavby na prototypových letounech bez přípravkového zajištění. 7
Zhotovení velmi složitých výrobků z plechu s požadavkem na vysokou kvalitu, např. tvarově složité kryty leteckých motorů, zhotovení prototypů krytů a přechodů mezi křídlem a trupem letedla, zhotovení palivových a olejových nádrží letadel aj. 7
Výroba dílenských přípravků dle šablon a výkresu. 6
Zhotovování atypických součástí karoserie osobních automobilů podle požadavků zákazníka. 6
Zhotovování vícepotrubních rozboček. 6
Stáčení a ohýbání potahových plechů trupů letadel. 6
Sestavení a dokončení svařovaných a nýtovaných sestav za pomocí dílenských přípravků. 6
Opravy krytů a nádob z plechu. 6
Zhotovování ovládacích panelů stanovišť strojvedoucích železničních motorových vozů. 5
Zhotovování rozvodných kusů větrání s vývody osazenými pevnými přírubami a dělicím plechem uvnitř rozvodu zajišťování spojů zaklepáváním. 5
Zhotovování tvarově složitých krytů ozubených soukolí. 5
Zhotovování a slícovávání rozváděčů spalovacích turbín a tenkostěnných žáruvzdorných materiálů. 5
Zaklepávání a úprava zámků. 4
Zhotovování krytů soustružnických automatů včetně lisování žaluzií, přivařování závěsů a vrtání otvorů. 4
Zhotovování potrubí, odboček, kolen. Spojování nástavců pájením. 4
Vyrovnávání zvlněných stěn dveří vyklepáváním bez znatelných stop po kladivu. 3
Oprava těles chladičů pájením naměkko s požadavkem těsnosti. 3
Zhotovování násypek z plechu. 3
Zhotovování odpadních trubek. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru klempíř, klempířské práce ve strojírenství KKOV 2355H nejvhodnější
Klempíř RVP 23-55-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru klempíř, klempířské práce ve strojírenství KKOV 2355E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce KKOV 2364H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba KKOV 2351H vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí, pomůcek, přístrojů
Obsluha strojů a zařízení na dělení, zkružování, ohýbání a tváření plechů a profilů
Kontrola a provádění funkčních zkoušek vzduchotechnických zařízení
Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu forem a jader
Slícovávání dílů z plechu včetně vyrovnání po svaření
Povrchové úpravy plechových dílů základním nátěrem
Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při výrobě a opravách plechových součástí, výrobků a konstrukcí
Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování plechových součástí, výrobků a konstrukcí
Úprava a sestavování plechových součástí a dílů do celků a jejich spojování
Orientace v normách a ve strojírenské technické dokumentaci
Volba postupu práce, pracovních prostředků, pomůcek, materiálů a dílů pro zhotovování plechových součástí, výrobků a konstrukcí
Spojování plechových součástí a dílů
Ruční obrábění a zpracovávání plechů a profilů z kovů řezáním, stříháním, sekáním, pilováním, vrtáním, rovnáním a ohýbáním

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)
klempířská technologie
technologie svařování kovů

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Pracovní doba, směnnost
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Celková fyzická zátěž
Zraková zátěž
Zátěž chemickými látkami
Zátěž prachem
Zátěž vibracemi
Zátěž hlukem
Zátěž teplem
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž chladem
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Pracovníci na zpracování plechu (CZ-ISCO 7213)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 32 283 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 18 325 Kč do 60 578 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 26 494 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 325 Kč do 30 194 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.