Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Kalič

Odborný směr:

Strojírenství a automobilový průmysl

Odborný podsměr:

povrchová úprava kovů i nekovových materiálů

Nadřazené povolání:

Zušlechťovač kovů

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Hardener,  Strojník kalení kovů,  Strojník tepelného zpracovní kovů

Příbuzná povolání

Galvanizér , Smaltér

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

2159

Datum zveřejnění

31. 1. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Kalič provádí tepelné zpracování dílců z oceli, neželezných kovů a jejich slitin v příslušných tepelných zařízeních.

Pracovní činnosti

 • Výběr a příprava vstupního materiálu a vybavení, nástrojů a pomocných materiálů potřebných k tepelnému zpracování oceli podle dané technické dokumentace.
 • Řízení, monitorování a kontrola výrobního provozu z měřicích stanic, kontrolních místností a plošin.
 • Průběžné hodnocení a kontrola výrobního procesu, zásahy do průběhu procesu.
 • Řízení a obsluha automatizovaných procesů tepelného zpracování.
 • Základní údržba zařízení a pomoc při opravách a opětném spouštění zařízení.
 • Zaznamenávání technických údajů a výrobních výsledků dle technických kritérií uvedených v technické dokumentaci.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Kalení opracovaných dílců ve vakuových kalicích centrech včetně programování technologického sledu operací. 6
Kalení a popouštění opracovaných dílců, nářadí a nástrojů náchylných na deformaci s požadavkem dodržování pevnostních hodnot, např. přetahovacích trhů a řezných desek. 6
Řízení kalicích čet. 6
Cementování nebo nitrocementování dílců na stanovenou tloušťku cementační vrstvy v ochranných atmosférách. 5
Povrchové kalení dynamicky namáhaných součástek nebo vysokofrekvenční kalení vedení lože. 5
Vertikální kalení zalomených hřídelí od hmotnosti 2 000 kg v olejových lázních. 5
Žíhání hutních výrobků různých jakostních tříd v ochranné atmosféře při současné obsluze více poloautomatických plynových nebo elektrických pecí. 5
Kalení a popouštění speciálního nářadí na požadovanou tvrdost, např. hřebenových nožů, úhlových a tvarových fréz a trapézových závitníků. 5
Seřizování a obsluha víceúčelových kalicích cementačních a žíhacích linek a zařízení, např. Birlec. 5
Řízení tepelného zpracovávání válcovaných výrobků všech jakostních tříd žíháním, kalením a popouštěním v zušlechťovacích pecích. 5
Obsluha agregátů na výrobu ochranné dusíko-vodíkové atmosféry čpavkovým způsobem pro více žíhacích pecí. 5
Žíhání dílců a nástrojů v ochranném zábalu s požadavkem dodržování pevnostních hodnot. 5
Řízení a seřizování zařízení na regeneraci HCl (kyseliny solné) z využité mořicí lázně systémem Ruthner včetně obsluhy pražicí pece, odlučovače absorpční kolony a redukčního tlakového systému. 5
Řízení žíhání nebo kalení ocelových drátů, spojovacích součástí, výlisků, pružin, svařovaných sít a speciálních drátů jakostní třídy 11 a vyšší v plynových a elektrických pecích (např. Grunnewald, Ebner, BBC apod.) o obsahu vsázky od 900 kg do 4 000 kg. 4
Obsluha průběžných žíhacích pecí při rekrystalizačním a normalizačním žíhání trub, profilů a plechů. 4
Žíhání dílců ze železných a neželezných kovů a jejich slitin náchylných na deformaci s požadavkem dodržování pevnostních hodnot. 4
Patentování (izotermické kalení) vysokouhlíkatých drátů o obsahu uhlíku cca 1 % v olověných lázních na průběžných plynových nebo elektrických nahřívacích pecích včetně jejich seřizování a obsluhy hybných zařízení. 4
Normalizační žíhání odlitků z nízkouhlíkové oceli a ocelolitiny v elektrických pecích, svařenců a plechů v peci nebo solné lázni, velkých odlitků a výkovků v komorových, šachtových a vozových pecích a průběžných linkách. 4
Kalení válcových a kotoučových fréz a zápustek středních velikostí. 4
Kalení opracovaných součástek v pecích, olejových a solných lázních s požadavkem dodržování předepsané tvrdosti. 4
Cementování, nitridování nebo nitrocementování různých součástek a dílců na stanovenou tloušťku cementační, resp. nitridační vrstvy v pecích v pevném, kapalném nebo plynném prostředí. 4
Vysokofrekvenční kalení opracovaných součástek a jejich funkčních částí v kalicích strojích s případným poloautomatickým nebo automatickým řízením. 4
Popouštění součástek z ocelí tříd 12 a 14 v komorových, hlubinných nebo šachtových pecích, solných lázních a zařízeních na vysokofrekvenční ohřev s požadavkem dodržování pevnostních hodnot. 3
Vysokofrekvenční kalení součástek v induktorech s automatickou časovou regulací nebo kalení částí součástek plamenem. 3
Cementování, kalení a popouštění ozubených součástek v seřízených průběžných agregátech nebo cementování součástek v cementačních pecích bez zvláštních požadavků. 3
Kalení a popouštění běžných součástek v komorových a střásacích pecích a v solných lázních s běžnými požadavky na tvrdost. Řízení kalicích čet. 3
Žíhání odlitků, výkovků, výlisků a obrobků s požadavkem dodržování pevnostních hodnot nebo žíhání opracovaných dílců náchylných na deformaci bez požadavku dodržování pevnostních hodnot. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru úpravář kovů, úpravářské práce KKOV 2358H nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru kovotepec, kovotepecké práce, výroba kovové bižuterie KKOV 2354H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru slévač, slévačské práce KKOV 2155H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce KKOV 2152H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní kovář, kovářské práce KKOV 2357H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru klempíř, klempířské práce ve strojírenství KKOV 2355H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru úpravář kovů, úpravářské práce KKOV 2358E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba KKOV 2351H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru povrchová úprava, práce při povrchové úpravě KKOV 2359H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru kovář, podkovář, kovářské a podkovářské práce KKOV 4154H vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

doporučené - Obsluha plynových zařízení - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 21/1979 Sb. (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb.), kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Další vhodná kvalifikace k výkonu povolání

Požadavky na kvalifikační způsobilost, které jsou výhodné pro výkon povolání nebo činností např. dle oborových zvyklostí, ale jejich požadavek není upraven žádnou legislativou.

doporučené - Vázání a zavěšování břemen - odborná způsobilost podle ČSN ISO 12480-1 a ČSN ISO 8792

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Konečná úprava tepelně zpracovaných polotovarů a součástí (odmaštění, tryskání, rovnání)
Manipulace s kovovými polotovary, ručními manipulačními pomůckami, ovládání jednoduchých manipulačních prostředků
Seřizování, obsluha a údržba strojů, zařízení, nářadí a pomůcek pro tepelné a chemicko-tepelné zpracování kovů
Obsluha zařízení pro ohřev a ochlazování polotovarů a součástí
Řízení průběhu ohřevu a ochlazování polotovarů a výrobků na kontinuálních linkách při tepelném a chemicko-tepelném zpracování
Orientace v normách a v technických podkladech pro tepelné a chemicko-tepelné zpracování
Měření a kontrola výsledků tepelného zpracování pomocí přístrojů na měření tvrdosti
Volba ohřívacích zařízení, ochlazovacích lázní a technologických podmínek tepelného a chemicko-tepelného zpracování kovů
Posuzování snímků mikrostruktur tepelně zpracovávaných materiálů, posuzování vad tepelného zpracování
Posuzování snímků mikrostruktur tepelně zpracovávaných materiálů, posuzování vad tepelného zpracování kovů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)
technologie tepelného zpracování kovů

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž vibracemi
Zátěž chemickými látkami
Celková fyzická zátěž
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž prachem
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Obsluha zařízení na zpracování kovů (CZ-ISCO 8121)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 31 460 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 787 Kč do 42 011 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Obsluha zařízení na tepelné zpracování kovů (CZ-ISCO 81213)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 31 685 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 529 Kč do 41 028 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.