Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Hutník valcíř kovů

Odborný směr:

Hutnictví a slévárenství

Odborný podsměr:

tváření kovů v hutní výrobě

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Metal roller,  Dělník válcovny,  Dělník úpraven,  Strojník válcoven,  Valcíř kovů

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

95

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Charakteristika

Hutník valcíř kovů provádí odborné činnosti spojené s obsluhou, řízením a seřizováním agregátů při válcování kovových materiálů.

Pracovní činnosti

 • Rovnání profilů, plechů a trubek včetně seřizování rovnacího zařízení.
 • Vybrušování a vypalování povrchových vad válcovaných materiálů.
 • Tvarové a rozměrové třídění materiálů na strojním zařízení.
 • Řízení ohřevu ingotů, bram a předvalků v ohřívacích pecích.
 • Válcování kovů na válcovacích tratích nebo stolicích.
 • Obsluha tvářecího, děrovacího, rovnacího, kalibrovacího, spirálového a svařovacího stroje.
 • Řízení procesu kontinuálního válcování materiálů.
 • Průběžná kontrola výrobního procesu, kontrola jakosti výrobků, určování příčin vad a realizace opatření pro jejich odstranění.
 • Běžná údržba a drobné opravy používaných strojů a zařízení, příprava kalibrů a dalších pomůcek.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Řízení válcování na vícestolicové tandemové trati zastudena (přední valcíř). 7
Řízení kontinuálního válcování profilů všech jakostních tříd zatepla (např. čtvercové oceli, ploché oceli, ráfků, T-, U- a I-profilů, pražců, kolejnic, štětovnic, přírub, bandáží, pluhového ostří apod.). 7
Řízení válcování na vícežilných kontidrátových tratích včetně určování příslušných hodnot při spouštění a zastavování tratí a seřizování válcovacích rychlostí (přední valcíř). 7
Řízení válcování ingotů na blokovnách. 7
Řízení válcování bezešvých trub za tepla průtlačným způsobem (přední valcíř). 7
Řízení válcovacího procesu zatepla ve výrobě bezešvých trub (přední valcíř). 7
Řízení válcování pásů všech jakostí za tepla na spojitých a polospojitých pásových tratích (přední valcíř). 7
Řízení válcování pásových ocelí o šířce do 1 000 mm na kvartostolicích za studena včetně jejich seřizování (I. valcíř). 6
Řízení válcování za studena na několika válcovacích stolicích ve výrobě svařovaných trub o průměru od 22 mm (přední valcíř). 6
Řízení výměny válců, ložisek a válcovenské armatury při uzlových výměnách včetně seřízení na I.zkoušku. 6
Řízení zpracovávání výrobků v hutních úpravnách s několika spojitými úpravárenskými linkami, vybavenými velkokapacitními agregáty na dělení, vysokorychlostní rovnání, magnetické ukládání, třídění, kompletaci, konzervaci, svazkování, ochranu balením, značkování apod. s využíváním informací terminálů od řídicího počítače. 6
Seřizování hotovní stolice na profilové a universální válcovací trati (I.valcíř). 6
Dálkové řízení technologického procesu kontinuálních linek na zušlechťování pásů plechu (např. pozinkování a elektrolytické pocínování) o šířce nad 700 mm. 6
Stavění válců a ovládání pohonů, případně dalších válcovenských technologických zařízení na reverzních a spojitých válcovacích tratích včetně nastavení úběru. 6
Řízení válcování na drátotratích při válcování do tří žil (přední valcíř). 6
Řízení procesu válcování na elongátoru před průtlačným válcováním trub včetně seřizování a přestaveb válcovací stolice. 6
Řízení průběhu válcování na předvalkových pořadích. 6
Řízení redukování a rozšiřování trub za tepla včetně přestavby a seřizování stolice. 6
Řízení stavění válců a ovládání pohonů na reverzních a spojitých válcovacích tratích. 6
Řízení technologického procesu automatické zušlechťovací linky na tepelné zpracovávání hutních výrobků z ušlechtilých ocelí všech jakostí včetně programování všech režimů tepelného zpracovávání a seřizování linky. 6
Řízení válcování jemných plechů za studena na reverzních kvartostolicích 1 200 včetně jejich seřizování podle technologie. 6
Řízení ohřevu ingotů a předvalků v ohřívacích pecích na válcovacích tratích (I. pecař). 6
Řízení válcování za studena při válcování otevřených i uzavřených tenkostěnných profilů vč. přestavby a seřízení tratí (přední valcíř). 6
Ovládání pojezdu a zdvihu válcovacích stolů nebo vozů, dopravníků do válců podle stehových plánů. 6
Řízení nebo seřizování podélné a příčné dělící linky ocelových pásů. 5
Řízení nakládacích čet při třídění, signování, svazkování, ukládání a nakládání válcovaného materiálu do železničních vagónů a vedení příslušné evidence (neřídí mistr výpravny). 5
Válcování bezešvých trub za studena na trnu na speciálních válcovacích strojích (včetně typu MEERAG a CHPT) a jejich seřizování. 5
Stříhání plechů velkých formátů včetně seřizování podélných nebo příčných nůžek (I. střihač). 5
Řízení a regulace chodu mechanizovaných a poloautomatizovaných výrobních zařízení kombinované rovnací a svářecí linky na úpravu svitků pásové oceli (vystřihování částí svitků s vadným povrchem a svařování do vícenásobných délek pásů) při zpracovávání širokého sortimentu materiálů. 5
Rovnání všech profilů včetně seřizování kotoučových rovnaček (přední rovnač). 5
Rovnání těžkých profilů a kruhové oceli nad průměr 81mm na rovnacích lisech nebo rovnacích strojích s mimoběžnými válci dle požadovaných tolerancí včetně seřízení rovnacího zařízení. 5
Výměna válců ve stojanech na místě podle výrobních programů jednotlivých válcovacích tratí. 5
Příprava ingotů, předvalků a sochorů pro válcovací tratě podle výrobních programů (tj. podle rozměrů, jakostních tříd a sortimentu) a zajišťování jejich přísunu k ohřívacím pecím a válcovacím tratím. 5
Řízení rovnání dlouhých těžkých trub o průměru od 150 mm na hydraulickém lisu včetně jeho přestavby a seřizování (I. rovnač). 5
Výroba podélně svařovaných trub o průměru od 14 mm do 118 mm z ocelí běžných jakostí pro všeobecné použití včetně seřizování výrobní linky a následné defektoskopické kontroly. 5
Řízení válcování pásové oceli za studena na duo- a kvartostolici o válcovací rychlosti do 3 m/s včetně jejího seřizování (I. valcíř). 5
Výroba spirálově svařovaných trub z vysokopevnostních ocelí pro plynovody o průměru nad 300 mm na výrobní lince včetně jejího seřizování a následné RTG kontroly. 5
Řízení lisování na hydraulických lisech při úpravě (kalibrování) a tvarování (pěchování) konců trub za tepla i za studena včetně přestavby a seřizování lisů (I. lisař). 5
Ohřev ingotů, sochorů a předvalků a ruční pokulování u ohřívací pece na válcovací trati (II. pecař). 5
Řízení finálního zpracování hotových výrobků v úpravnách se složitým výrobním programem (dělení, rovnání, třídění, zkoušení, kompletace, konzervace, svazkování, označování apod.) a vedení příslušné evidence , příp. se zaměřením na předávku materiálu do expedice a přejímku materiálu. 5
Operativní řízení přísunu a přesunu hutních surovin a polotovarů a odsun produktů výrobního procesu (např. žhavé ingoty a hutní polotovary) pomocí kolejových a bezkolejových dopravních prostředků v závislosti na průběhu technologického procesu ve válcovnách (předák technologické dopravy). 5
Obsluha agregátů pro lisování na hydraulickém průtlačném lisu při lisování čtvercového profilu ve výrobní lince v protlačovací válcovně včetně seřizování. 5
Kontrola činnosti agregátů, zařízení pro odstřik okují z bram, zařízení pro odstřik okují z pracovních válců, správného chodu válcovací stolice 3,5 kvarto a kontrola doválcovací teploty při válcování plechů (II. valcíř). 5
Kontrola dodržování technologie ohřevu při hutním tváření včetně kontroly tvářecího procesu, kontrola povrchu polotovarů ušlechtilých ocelí, komplexní kontrola prvních výrobních dávek (tvaru, povrchu a tolerance) a kontrola technologického procesu různých druhů tepelného zpracovávání a zušlechťování tvářených výrobků. Uvolňování hotových hutních výrobků s atestací odběratelům se zajišťováním předepsané evidence pro případné reklamační řízení (kontrolor). 5
Zavádění provalků do válcovací stolice ručně nebo pomocí zvedacích stolů, valníků, vlečníků a hranidel včetně seřizování a přestavby válců. 5
Řízení tlakového zkoušení rour průměru nad 50 mm vodním tlakem dle normy API a DIN s využitím výpočetní techniky, včetně seřízení a přestavby zkušebního lisu. 5
Dělení bloků, sochorů, těžkých profilů, tlusté a široké pásové oceli za tepla ve válcovacím procesu včetně seřízení dělícího zařízení. 5
Obsluha dělicích linek při podélném a příčném dělení svitků uhlíkatých a legovaných pásových ocelí válcovaných za tepla i za studena. 4
Řízení stanoviště II. reverzního kvarta 1 200 pro válcování za studena, řízení válcovací stolice při reverzaci na druhou stranu kvartostolice a práce při výměnách pracovních a opěrných válců. 4
Odstraňování povrchových vad vývalků vybrušováním brousícími stroji (např.kyvadlové brusky, brousící stroje typu Centromaskin, Saxpr, Noritake apod.) včetně klasifikace vad, následné kontroly kvality povrchů a rozměrů materiálu. 4
Řízení ohřevu konců trub na předepsané tvářecí teploty v ohřívacích pecích na úpravu a tvarování (I. pecař). 4
Řízení předválcovávání pásové oceli za studena na duostolicích o rychlosti do 3 m/s včetně seřizování (I. valcíř). 4
Řízení tlakového zkoušení rour o průměru nad 50 mm vodním tlakem podle normy API a DIN včetně seřizování a přestavby zkušebního lisu (I. zkoušeč). 4
Příprava vsázky pro válcovací tratě. 4
Sestavování a příprava vsázky a zajišťování jejího přísunu k jednotlivým výrobním zařízením za účelem technologického zpracovávání v rámci výrobního mezioperačního cyklu. 4
Řízení kompletace zakázek vč. řízení signování, svazkování a nakládky válcovaných výrobků do železničních vagónů a jiných dopravních prostředků podle zakázkových celků, zajištění podle příslušných přepravních řádů a vedení evidence. 4
Obsluha pil na řezání žhavých vývalků všech profilů na válcovacích tratích. 4
Nasazování trnů a kroužků na poutní a děrovací stolici včetně přípravy hutního nářadí podle výrobních programů (špiček, trnů, kroužků, stíracích desek apod.). 4
Kontrola válcovaných výrobků, monobloků, kotoučů, obručí a náprav pomocí šablon a měřidel podle výkresových tolerancí a označování vad. 4
Finální zpracování hotových výrobků v úpravnách se složitým výrobním programem ( dělení, rovnání, třídění, kompletace, konzervace, svazkování, označování atd). 4
Dělení vývalků ve válcovacím procesu střihem nebo řezem za tepla na středních a jemných profilových tratích včetně určování odstřihu začátku a konce vývalku. 4
Třídění vývalků v průběhu válcovenského a úpravárenského procesu podle rozměrů, jakostí, jednotlivých zakázek, příp. způsobu dalšího zpracování pomocí strojního zařízení (např. tlaček, vlečníků, valníků, zvedacích stolů, shazovačů aj.). 4
Dělení předvalků rozpalováním na přesné délky v minimální toleranci speciálním řezacím strojem s možností použití tavidla (MESSER) včetně seřizování a nastavení pálicího stroje. 4
Obsluha rovnací a frézovací linky na rovnání a frézování trubek. 4
Obsluha sázecího a vytahovacího zařízení, úprava pecní půdy ohřívacích pecí pro ohřev ingotů, sochorů a předvalků včetně příp. vážení předvalků. 4
Odstraňování povrchových vad ingotů a bram plamenem nebo speciálním autogenním hořákem v předepsaných hloubkových a tvarových tolerancích převážně zatepla. 4
Válcování pásové oceli zastudena na hotovních duo-kvartostolicích o válcovací rychlosti do 3 m/s (II. valcíř). 4
Třídění vývalků podle jakostních tříd, povrchových vad, profilů a rozměrů. 4
Vedení vylisovaného materiálu od matrice a jeho řezání na předepsanou délku během průtlačného lisování polotovarů (trubek, profilů apod.). 3
Vážení, měření, kontrola a evidence předvalků a válcovaných výrobků dle výrobního programu ve válcovnách, vedení výrobních podkladů pro automatizované zpracování údajů výpočetní technikou. 3
Dělení materiálu pálením nebo řezáním na kotoučových a rozbrušovacích pilách. 3
Úprava pat ingotů pálením nebo sekáním, středěním a navrtáváním důlků. 3
Upichování trubek všech jakostí na upichovačkách a rozpichovačkách včetně jejich seřizování. 3
Obsluha navíjecích a odvíjecích zařízení u svařovací, mořicí nebo dělicí linky. 3
Odstraňování povrchových vad plechů, ingotů a předvalků ručně, broušením nebo vysekáváním pneumatickým kladivem. 3
Odtahování vývalků od válcovací stolice při válcování za tepla ručně pomocí kleští. 3
Ruční odstraňování okují a odpadu v kanálech pod válcovacími tratěmi v průběhu válcování zatepla. 3
Odokujování pásové oceli na odokujovacích strojích se zvlněnými válci. 3
Obsluha valníků a vlečníků ve válcovnách zatepla. 3
Řízení zkoušení rour vodním tlakem na zkušebních lisech včetně jejich seřizování a přestavby na daný průměr a požadovaný tlak (práce I. zkoušeče). 3
Obsluha strojních zařízení tukové, olejové a emulzní stanice s příslušenstvím na válcovací trati včetně řízení chodu strojních zařízení a provádění běžné údržby čerpadel, uzavíracích kohoutů, ventilů, ucpávek, rozvodného potrubí apod. 3
Obsluha poloautomatických strojů na výrobu nátrubků při vícestrojové obsluze (vrtání, frézování a řezání závitů). 3
Obsluha poloautomatických průběžných žíhacích pecí při žíhání pásových ocelí s ochrannou atmosférou. 3
Obsluha odvíjecích a navíjecích zařízení válcovacích stolic kvarta při válcování pásů z neželezných kovů za studena. 3
Lisování trubek a profilů z různých druhů kovů, obsluha krokového roštu a odkládání materiálu na určené místo. 3
Obrábění válcovacích trnových tyčí (o délce cca 16 m, průměru cca 130 mm a hmotnosti od 1 600 kg do 1 700 kg), upínání do soustruhu a provádění předepsaných operací. 3
Odstraňování okují z tyčové a profilové oceli tryskáním ocelovými broky v průběžném tryskacím stroji včetně jeho seřizování. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce KKOV 2152H nejvhodnější
Hutník RVP 21-52-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce KKOV 2152E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů KKOV 2365H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní kovář, kovářské práce KKOV 2357E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní kovář, kovářské práce KKOV 2357H vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru hutní výroba a druhovýroba KKOV 2143L vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu pracovní pozice – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Obsluha plynových zařízení - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 21/1979 Sb. (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb.), kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Další vhodná kvalifikace k výkonu povolání

Požadavky na kvalifikační způsobilost, které jsou výhodné pro výkon povolání nebo činností např. dle oborových zvyklostí, ale jejich požadavek není upraven žádnou legislativou.

doporučené - Vázání a zavěšování břemen - odborná způsobilost podle ČSN ISO 12480-1 a ČSN ISO 8792

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Ruční odstraňování okují a odpadu v kanálech pod válcovacími tratěmi v průběhu válcování za tepla
Ruční odstraňování povrchových vad plechů, ingotů a předvalků pneumatickým kladivem nebo autogenním hořákem
Obsluha válcovacích stolic, žíhacích pecí, olejových a emulzních stanic, dělicích a frézovacích linek
Obsluha zařízení na dokončovací úpravy vývalků (rovnací, frézovací, řezací, tryskací a další stroje a linky)
Posuzování jakosti hutních válcovaných výrobků, určování příčin vad a realizace opatření pro jejich odstranění
Normalizace při tváření (válcování) kovů
Volba technologických podmínek lisování, válcování trubek a profilů, řezání žhavých vývalků, válcování bezešvých trub, pásové oceli a plechů
Příprava ingotů pro válcovací tratě
Seřizování, ošetřování a údržba válcovacích stolic, dělících, rovnacích frézovacích a úpravárenských linek při výrobě válcovaných kovových materiálů
Obsluha valníků a vlečníků ve válcovnách za tepla, strojní odstraňování okují

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)
technologie válcování kovů

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zátěž prachem
Zátěž hlukem
Zátěž teplem
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Celková fyzická zátěž
Zraková zátěž
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž chemickými látkami
Zátěž vibracemi
Duševní zátěž
Práce ve výškách
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž chladem
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Raynaudův syndrom.
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Obsluha zařízení na zpracování kovů (CZ-ISCO 8121)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 31 460 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 787 Kč do 42 011 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Obsluha zařízení na tváření kovů ve válcovnách (CZ-ISCO 81215)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 34 407 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 368 Kč do 41 487 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.