Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Hodinář

Odborný směr:

Strojírenství a automobilový průmysl

Odborný podsměr:

montáž, opravy, seřizování strojů, přístrojů a zařízení

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Platové rozmezí:

22 000 Kč - 35 000 Kč

Detailní informace

Alternativní nazvy

Mechanik hodin , Opravář hodin , Seřizovač hodin , Watchmaker , Watch repairer

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

112

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Charakteristika

Hodinář samostatně vyrábí, seřizuje a opravuje hodinářské výrobky.

Pracovní činnosti

 • Zhotovování hodinářských součástí na jednoúčelových strojích nebo zařízeních.
 • Sestavování a seřizování částí i celků všech typů mechanických a elektronických časoměrných přístrojů.
 • Individuální zhotovování součástí při opravách, výroba funkčních vzorků a prototypů mechanických a elektronických časoměrných přístrojů.
 • Opravy všech typů časoměrných přístrojů a jejich seřizování s použitím diagnostických přístrojů.
 • Výměny jednotlivých součástí, např. skla, ručiček, natahovacího pera, výměny baterií atd.
 • Kontrola vykonané práce.
 • Seřízení chronografů.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Oprava a renovace starožitných hodin a hodinek. 7
Zhotovování, opravy a údržba věžních hodin, seřizování a opravy orlojů. 7
Oprava elektronických hodin s mechanickým setrvačníkovým nebo krystalovým oscilátorem a analogovým ukazatelem času. 6
Zhotovování funkčních vzorků a prototypů mechanických a elektronických časoměrných přístrojů, budíků, hodin a náramkových hodinek. 6
Oprava mechanických kombinovaných náramkových hodinek. 6
Oprava náramkových hodinek systému Quartz. 6
Oprava nástěnných mechanických a elektrických hodin. 6
Opravy vestavných kotvových kroků spínacích hodin. 5
Oprava jednoduchých náramkových hodinek. 5
Opravy náramkových hodinek vyřazených výstupní kontrolou včetně seřizování chodu. 5
Oprava mechanických budíků včetně nastavování přesnosti chodu. 4
Oprava quartzových budíků. 4
Montáž řízení chodu analogových náramkových hodinek. 4
Montáž kotvových kroků hodinkových strojků. 4
Montáž datových ukazatelů náramkových hodinek. 4
Zkoušení, opravy a oživování elektrobloků spínacích hodin. 4
Konečné nastavování kroků mechanických nebo elektronických budíků nebo spínacích elektrických hodin včetně buzení nebo spínání. 3
Seřizování kroků kotev náramkových hodinek včetně úprav růžkových a jazýčkových vůlí. 3
Seřizování přesnosti chodu náramkových hodinek na časovém komparátoru. 3
Tvarování křivek vlásků hodinových strojků. 3
Vkládání setrvaček do základen kotvových kroků hodinových strojků. 3
Výměna ruček, vlásků, čištění a mazání hodinkových strojků. 3
Výměny napájecích článků ve všech typech hodinových strojů. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru hodinář, hodinářské práce KKOV 2363H nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Měření a kontrola přesnosti a parametrů dílů a výrobků z oblasti přesné mechaniky vč. elektrických veličin
Orientace v normách a v technické dokumentaci hodin a časoměrných zařízení
Sestavování a montáž různých druhů hodin a časoměrných zařízení
Slícovávání částí strojů, zařízení a konstrukcí
Seřizování a opravy hodin a časoměrných zařízení
Diagnostikování poruch hodin a časoměrných zařízení
Volba postupu práce, potřebných nástrojů a pomůcek pro provádění oprav hodinek a časoměrných zařízení
Opravy kovových náramků hodinek včetně úprav délek
Vyměňování modulů quartzových hodin a hodinek
Zkoušky vodotěsnosti pouzder hodinek do 20 ATM
Opravy a výměny elektrických částí přístrojů, strojů a zařízení vč. výměn elektronických prvků
Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních
Kontrola a provádění funkčních zkoušek hodin a časoměrných zařízení
Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)
součásti a mechanismy jemné mechaniky
elektrotechnika
elektronika obecně
časoměrné přístroje a zařízení

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Lokální zátěž jemné motoriky
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zraková zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Duševní zátěž
Práce ve výškách
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Celková fyzická zátěž
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž chemickými látkami
Zátěž prachem
Zátěž vibracemi
Zátěž hlukem
Zátěž chladem
Zátěž teplem
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Duševní poruchy.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení (CZ-ISCO 7311)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 26 277 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 546 Kč do 34 831 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.