Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Elektromechanik pro slaboproud

Odborný směr:

Elektrotechnika

Odborný podsměr:

montáž a opravy slaboproudé elektrotechniky a rozvodů

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Platové rozmezí:

31 000 Kč - 54 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Electrician,  Provozní elektrikář slaboproudých zařízení,  Montér slaboproudých zařízení,  Elektromechanik elektronických zařízení

Podřízené specializace

Elektromechanik elektrotechnických zařízení , Elektromechanik zabezpečovacích systémů v dopravě , Důlní elektrikář slaboproudých zařízení , Elektromechanik vážících zařízení , Elektromechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení , Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro objektovou bezpečnost , Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro informační technologie

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

103438

Datum zveřejnění

31. 3. 2017

Datum poslední aktualizace

27. 2. 2019

Charakteristika

Elektromechanik pro slaboproud provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při výrobě, montážích, rekonstrukcích, opravách, kontrolách, seřizování, údržbě a obsluze elektronických výrobků a zařízení, elektrických slaboproudých zařízení, sdělovacích a měřicích zařízení, výrobků a zařízení měření, regulace a automatizace technologických procesů.

Pracovní činnosti

 • Montáž a odzkoušení řídicích obvodů a ovládacích prvků.
 • Montáž a oživování slaboproudých obvodů, elektronických prvků a sestav velínů a ovládacích stanovišť.
 • Sestavování, zkoušení, oživování a opravy finálních sestav a systémů spotřební elektroniky, automatizační, organizační a výpočetní techniky.
 • Provádění oprav, údržby, seřizování, renovace a montáže elektronických zařízení.
 • Měření a vyhodnocování elektrických a neelektrických parametrů zařízení, diagnostika závad.
 • Instalování, diagnostika a opravy metalických, optoelektronických a bezdrátových přenosových systémů.
 • Montáž, rekonstrukce, údržba, opravy a seřizování automatizovaných systémů řízení technologických procesů a elektrických zařízení nn.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.
 • Odborné práce ve výrobě elektronických prvků a sestav.
 • Montáž, rekonstrukce, údržba, zkoušení, seřizování a opravy telekomunikačních zařízení.
 • Provádění údržby komplexu slaboproudých zařízení.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Samostatné vykonávání nejnáročnějších speciálních odborných činností při komplexním zajišťování provozu, údržby a oprav včetně montáží a velkých rekonstrukcí rozsáhlých celků elektronických zařízení velmi vysoké technické náročnosti pro zabezpečení nepřetržitého provozu. 7
Montáž, oživování, opravy a údržba přenosových hovorových a datových zařízení provozovaných po optoelektronických trasách. 6
Řízení prací na montážích měřicích, signalizačních, vyhodnocovacích a řídicích zařízení dispečerských center. 6
Sestavování a zapojování atypických rozváděčů včetně propojování jednotlivých polí rozváděčů. 6
Spolupráce při oživování a případném odstraňování závad, po zapojení rozváděčů. 6
Vykonávání prací při sestavování a zapojování prototypových rozváděčů, velínů a ovládacích stanovišť vybavených elektronickými obvody. 6
Měření a nastavování elektrických parametrů jednotek propojení analogových vstupů a výstupů. 5
Nastavování jednotek číslicových a analogových regulačních systémů. 5
Osazování přístrojových desek elektronickými obvody včetně jejich vzájemného propojování dle schématu a proměřování a odstraňování případných závad (např. elektronických indikátorů, převodníků apod.). 5
Ustavování a seřizování kamer průmyslových televizí včetně měření na kabelových sítích, měřicích a regulačních systémech. 5
Pokládání a upevňování ovládacích, signálních a měřicích kabelů bez zapojování. 4
Údržba a opravy slaboproudých rozvodů. 4
Zjišťování závad slaboproudých zařízení a jejich opravy výměnou vadných součástí. 4
Postupné sestavování a zapojování složitých sestav elektronických zařízení podle výkresů. 4

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik elektronických zařízení KKOV 2653H nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik elektrotechnických zařízení KKOV 2652H nejvhodnější
Elektromechanik pro zařízení a přístroje RVP 26-52-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru elektrikář, elektrotechnické práce KKOV 2651H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik zabezpečovací techniky KKOV 2656H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik automatizační techniky KKOV 2655H vhodná
Elektrikář RVP 26-51-H/01 vhodná
Elektrikář -silnoproud RVP 26-51-H/02 vhodná
Elektrikář -silnoproud RVP 26-51-H/02 vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro informační technologie ( 26-052-H )

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 6 – Pracovníci pro samostatnou činnost

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Volba postupu práce, pomůcek a náhradních dílů pro provádění oprav a oživování elektronických přístrojů, zařízení a systémů, včetně výpočetní techniky
Kontrola stavu a fungování elektronických přístrojů, zařízení a systémů, včetně výpočetní techniky
Diagnostikování poruch elektronických přístrojů, zařízení a systémů, včetně výpočetní techniky
Cejchování přístrojů měřicí a automatizační techniky
Měření neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot
Vyhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení nebo opravě slaboproudých zařízení
Čtení technické dokumentace, výkresů a schémat a používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních
Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot
Sestavování, montáž, zapojování a oživování elektronických obvodů, přístrojů, zařízení a systémů, včetně výpočetní techniky
Opravy elektronických přístrojů, zařízení a systémů, včetně výpočetní techniky
Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
zařízení a systémy elektronických komunikací
zdravotnické elektronické přístroje a zařízení
elektrotechnika
elektrotechnické materiály, vodiče, kabely
technické kreslení v elektrotechnice
měření elektrických veličin
elektrické stroje a přístroje
elektronika obecně
elektronické prvky
elektronické a číslicové obvody
spotřební elektronika (televize, videa, CD přehrávače, pračky apod.)
sdělovací a zabezpečovací technika a systémy
časoměrné přístroje a zařízení
bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc při úrazu elektrickým proudem
předpisy a technické normy v elektrotechnice

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Netiketa
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Tvorba digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Tvorba digitálního obsahu
Bezpečnost
Ochrana životního prostředí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zařízení
Řešení problémů
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Řešení technických problémů
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Kooperace (spolupráce)
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Celoživotní učení

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Celková fyzická zátěž
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zátěž chladem
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zátěž teplem
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Elektrotechnici a technici energetici (CZ-ISCO 3113)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 44 996 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 181 Kč do 70 387 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 38 776 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 597 Kč do 54 133 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Ostatní elektrotechnici a technici energetici (CZ-ISCO 31139)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 51 300 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 33 929 Kč do 68 135 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.