Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Důlní elektrikář silnoproudých zařízení

Odborný směr:

Elektrotechnika

Odborný podsměr:

výroba a opravy elektrotechnických zařízení

Nadřazené povolání:

Elektromechanik pro silnoproud

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Platové rozmezí:

25 000 Kč - 40 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Heavy current electrician,  Mine electrician,  Mines wireman,  Důlní elektromontér

Příbuzná povolání

Elektromontér fotovoltaických systémů , Montér kabelových technologií pro silnoproud , Montér inteligentních elektroinstalací , Montér izolovaných vedení

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

2070

Datum zveřejnění

31. 3. 2017

Datum poslední aktualizace

2. 2. 2018

Charakteristika

Důlní elektrikář silnoproudých zařízení provádí samostatné práce při opravách a údržbě nevýbušných elektrozařízení v dole, včetně montáží, seřizování a výměn samostatných funkčních částí elektrického vybavení důlních strojů a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Běžné opravy a údržba nevýbušných elektrozařízení v dole (jističů, stykačů, rozváděčů, transformátorů).
 • Montáž a demontáž elektrických kabelů a běžná údržba a oprava osvětlovacího zařízení, zhotovování kabelových souborů všeho druhu.
 • Montáž, demontáž, seřizování a výměna uzlů u vybraných strojů a zařízení, např. důlních transformátorů, stacionárních elektromotorů čerpadel a vysokonapěťových a výkonových zařízení těžních strojů.
 • Provádění prací při montáži, seřizování a výměně samostatných funkčních částí vybraných strojů a zařízení.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Řízení a provádění generálních oprav elektrické vybavenosti a zabezpečovacích zařízení dobývacích, razicích a nakládacích strojů včetně jejich uvádění do provozu. 7
Řízení pracovníků při měření a seřizování elektrických zařízení složitých těžních strojů včetně souvisejícího zařízení v těžní věži, nárazištích a jámě. 7
Řízení a provádění prací při montáži, demontáži, seřizování, výměně uzlů, prohlídkách vybraných strojů, vybraných a vyhrazených elektrických zařízení, (např. dobývacích a razicích kombajnů, vrtacích vozů, nadproudových ochran). 7
Řízení prací i samostatné vykonávání nejnáročnějších speciálních odborných činností při komplexním zajišťování provozu, údržby, oprav, montáží a velkých rekonstrukcí rozsáhlých celků elektrických důlních zařízení velmi vysoké technické náročnosti pro zabezpečení nepřetržitého provozu. 7
Řízení a provádění prací při montáži, demontáži, seřizování, výměně uzlů, prohlídkách elektrických zařízení do 1000 V. 6
Montáž kabelových souborů (koncovek a spojek) všech typů. 6
Údržba a opravy vybraných strojů, vybraných a vyhrazených elektrických zařízení (např. razicích a dobývacích kombajnů, vrtacích strojů, kompaktních skříní, nadproudových ochran). 6
Řízení odborných elektromontážních prací v dílně. 6
Zhotovování kabelových souborů všeho druhu. 6
Řízení pracovníků při lokalizaci a likvidaci poruch elektrických důlních zařízení. 6
Opravy a seřizování složitých elektrických zařízení těžních strojů s pohony WARD - LEONARD nebo pohony s tyristorovou regulací včetně pomocných ovládacích a zabezpečovacích obvodů v rozsahu celého těžního zařízení. 6
Opravy a seřizování elektrických nevýbušných zařízení pro plynující doly nebo chemické provozy s nebezpečím výbuchu, např. nevýbušných jističů, stykačů apod. 5
Montáž, demontáž, výměna uzlů a prohlídky vybraných strojů, vybraných a vyhrazených elektrických zařízení do 1000 V. 5
Vykonávání dílčích prací pod dohledem při řízení chodu a obsluze, popř. kontrole činnosti a zjišťování a odstraňování závad elektrických důlních zařízení, které při samostatně vykonávané činnosti odpovídají sedmému stupni. 5
Zhotovování kabelových souborů do 1000 V. 5
Provádění preventivních prohlídek, pravidelných revizí a kontrol provozních souborů důlních strojů a zařízení. 5
Připojování a uvádění do provozu náhradních zdrojů elektrické energie o výkonu do 75 kVA včetně oprav a údržby jejich soustrojí. 5
Běžná údržba a opravy vybraných strojů, vybraných a vyhrazených elektrických zařízení do 1000 V. 5
Vykonávání dílčích prací pod dohledem při zjišťování a odstraňování závad elektrických důlních zařízení (při samostatně vykonávané činnosti odpovídají šestému stupni). 4
Spolupráce při montáži, demontáži, výměně jednoduchých uzlů a prohlídkách důlních strojů, vybraných a vyhrazených elektrických zařízení (např. el. motorů čerpadel, návěstí). 4
Spolupráce při zhotovování kabelových souborů všeho druhu. 4
Spolupráce při běžné údržbě a opravách důlních strojů, vybraných a vyhrazených elektrických zařízení (např. el. motorů čerpadel, návěstí, jističů, stykačů a transformátorů). 4
Zjišťování místa poruchy napájecích kabelů v prostorech s nebezpečím výbuchu. 4
Opravy elektrických zařízení pásových dopravníků v technologické dopravě, např. opravy a výměna všech druhů spínačů, motorů apod. 4
Montáž prvků ochrany před nebezpečným dotykovým napětím (např. proudových chráničů, oddělovacích transformátorů apod.). 4
Montáž kabelových vedení a kabelových souborů. 4
Kontroly a opravy elektrických spotřebičů, pohyblivých přívodů a elektrického ručního nářadí, např. ručních elektrických vrtaček, brusek, pájecích souprav apod. 4
Dílčí elektromontážní práce v dílně. 4
Opravy a zapojování jednoduchých obvodů, přístrojů a zařízení. 3
Oprava podružných rozvaděčů a přechodových skříní k elektromotorům. 3
Montáž a zapojování elektrických jisticích a kontrolních zařízení podle schémat. 3
Vykonávání dílčích prací pod dohledem při řízení, chodu a obsluze, popř. kontrole činnosti, a zjišťování a odstraňování závad elektrických důlních zařízení, které při samostatně vykonávané činnosti odpovídají pátému stupni. 3
Zapojování částí elektrických instalací, např. pojistek, jističů, svítidel, přepínačů apod. 3
Kladení, montáž a demontáž silnoproudých kabelů. 3
Běžná údržba a opravy osvětlovacího zařízení v dole. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru elektrikář, elektrotechnické práce KKOV 2651H nejvhodnější
Elektrikář -silnoproud RVP 26-51-H/02 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika KKOV 26xxL vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik elektrotechnických zařízení KKOV 2652H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika KKOV 26xxH vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru montér elektrorozvodných sítí KKOV 2654H vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem
povinné - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 6 – Pracovníci pro samostatnou činnost

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Diagnostikování poruch elektrických zařízení, popřípadě jejich rozvodů a součástí
Volba postupu práce pro provedení montáže, zapojování, oprav a kontroly důlních silnoproudých zařízení a rozvodů
Revize a kontrola stavu důlních silnoproudých rozvodů a zařízení
Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních
Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot
Vyhotovení záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo revizi elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí
Montáž, rekonstrukce a zapojování důlních silnoproudých rozvodů a zařízení
Údržba a opravy důlních silnoproudých rozvodů a zařízení
Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technologie údržby a oprav důlních strojů a zařízení
zařízení, systémy a mechanismy důlní kolejové dopravy
elektrotechnická zařízení v dolech
elektrotechnika
elektrotechnické materiály, vodiče, kabely
technické kreslení v elektrotechnice
měření elektrických veličin
vnitřní elektrické rozvody a silnoproudá zařízení
elektrické stroje a přístroje

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zátěž teplem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Zátěž chladem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Klaustrofobie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Raynaudův syndrom.
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Elektromechanici (CZ-ISCO 7412)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 34 399 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 404 Kč do 48 985 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 31 080 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 909 Kč do 40 430 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Provozní elektromechanici (CZ-ISCO 74123)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 34 978 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 480 Kč do 50 184 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 30 737 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 241 Kč do 40 251 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.