Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Dispečer železniční dopravy

Odborný směr:

Doprava a logistika

Odborný podsměr:

železniční doprava a přeprava

Nadřazené povolání:

Samostatný technik železniční dopravy

Kvalifikační úroveň:

Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (NSP 6)

Platové rozmezí:

28 000 Kč - 46 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Koordinátor provozu

Příbuzná povolání

Strojmistr železniční dopravy , Výpravčí , Kontrolor vozby

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

5350

Datum zveřejnění

11. 11. 2011

Charakteristika

Dispečer železniční dopravy řídí, organizuje a kontroluje posunovací a vlakotvorné práce, řídí vlakovou dopravu na uceleném traťovém úseku, řídí a kontroluje hospodaření s nákladními vozy v přidělených železničních stanicích určeného vozového okruhu.

Pracovní činnosti

 • Zabezpečení staničního dispečinku v oblasti zajišťování vlakových náležitostí.
 • Kontrola plnění grafikonu provozních procesů stanice.
 • Obsluha zabezpečovacího zařízení a informačních systémů.
 • Naplňování směnového plánu staničního dispečinku.
 • Řízení vlakové dopravy pomocí dálkové obsluhy zabezpečovacího zařízení na uceleném traťovém úseku.
 • Vedení plánu vozové a nákladové práce.
 • Koordinace činností s provozním dispečerem.
 • Řízení, organizace a kontrola posunu při rozřazování a sestavě vlaků a při obsluze manipulačních míst.
 • Určování vozů k deponování a do operativní zálohy.
 • Sledování doběhu vozů k vykládce, kontrola průběhu vykládky.
 • Zajišťování přistavování vozů k nakládce podle požadavků přepravců a oddělení zvláštních přeprav.
 • Zajišťování vyrovnávkových úkolů nákladních vozů včetně kontroly jejich plnění.
 • Řízení, koordinace a kontrola práce podřízených dispečerů a vozových disponentů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Zadávání a kontrola údajů informačního systému ÚDIV (Ústřední dirigování vozů). 9
Zajišťování přístavby místních vozů, organizace řadicích prací tranzitních vozů se zpracováním. 9
Řízení, organizování a kontrola hospodaření s nákladními vozy v přidělených vozových řadách a ve stanoveném obvodu. 9
Řízení, koordinace a kontrola prací podřízených vozových disponentů a vozových dispečerů. 9
Zajišťování včasného a plnopočetného přistavování vozů k nakládce podle požadavků přepravců a oddělení zvláštních přeprav. 9
Zajišťování součinnosti s nedrážními organizacemi při mimořádných událostech (odstranění havárií, logistika armády). 9
Koordinace činností s provozním dispečerem. 9
Kontrola vstupních údajů CEVIS (Centrální evidenční a informační systém). 9
Zajišťování vlakových náležitostí. 9
Přímé řízení vlakové práce jednoho složitého obvodu železniční stanice pomocí dálkové obsluhy zabezpečovacího zařízení. 9
Organizování přepravní činnosti a rozvozu souprav k nakládce a odjezdu po nakládce, spolupráce s dispečery v uhelných pánvích. 9
Naplňování směnového plánu, vedení splněného grafikonu provozních procesů stanice. 9
Obsluha zabezpečovacího zařízení a informačních systémů. 9
Koordinace práce posunovacích čet a hnacích vozidel v obvodu železniční stanice. 9
Kontrola splněných úkolů, nahlašování potřebných údajů a přebírání příkazů od dispečera vozové služby. 8
Zajišťování prohlídky vozů k nakládce a před odesláním na vyrovnávkový úkol. 8
Vykonávání a zajišťování složitých odborných prací na úseku přepravního plánování, hospodaření a manipulace s vozy. 8
Přejímání a kontrola přihlášek nakládky, včetně vedení její evidence. 8
Organizování přepravní činnosti a vedení směny střediska ÚDIV (Ústřední dirigování vozů). 8
Řízení dispečerské činnosti v železniční dopravě na uhelných pánvích včetně činností navazujících na silniční dopravu. 7

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Vyšší odborné vzdělání v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy KKOV 3741N nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a řízení v dopravě a spojích KKOV 3707R nejvhodnější
Doprava RVP 37-41-N/xx nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy KKOV 3741L vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou KKOV xxxxL vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou KKOV xxxxK vhodná
Vyšší odborné vzdělání KKOV xxxxN vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) KKOV xxxxM vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy KKOV 3741M vhodná
Bakalářský studijní program KKOV xxxxR vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Další vhodná kvalifikace k výkonu povolání

Požadavky na kvalifikační způsobilost, které jsou výhodné pro výkon povolání nebo činností např. dle oborových zvyklostí, ale jejich požadavek není upraven žádnou legislativou.

povinné - Odborná způsobilost k příslušným činnostem podle předpisů dopravce nebo Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení plnění grafikonu
Koordinace činnosti železničních pracovníků podle směnového plánu a grafikonu
Vedení dokumentace provozu železniční stanice
Vyřizování operativních záležitostí v železničním provozu
Orientace v oběhu a technických parametrech železničních souprav a vozidel
Koordinace posunu hnacími vozidly

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
předpisy železniční dopravy a přepravy, pravidla signalizace
struktura a organizace železniční dopravy a přepravy
podmínky přepravy osob a nákladu na železnici
zásady a pravidla sestavování vlakových souprav
činnosti výpravčího
zabezpečovací a sdělovací zařízení v železniční dopravě

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zraková zátěž
Duševní zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Práce ve výškách
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Celková fyzická zátěž
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž teplem
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Pracovníci v dopravě a přepravě (CZ-ISCO 4323)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 36 597 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 867 Kč do 48 996 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 35 192 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 27 724 Kč do 46 184 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Dopravní dispečeři (CZ-ISCO 43232)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 33 251 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 568 Kč do 49 584 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 32 602 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 27 647 Kč do 44 960 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.