Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Detektiv specialista

Odborný směr:

Ochrana majetku, osob a zdraví

Odborný podsměr:

technické bezpečnostní služby

Nadřazené povolání:

Samostatný bezpečnostní pracovník

Kvalifikační úroveň:

Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (NSP 6)

Platové rozmezí:

24 000 Kč - 47 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Samostatný detektiv s možností speciálního odborného zaměření

Příbuzná povolání

Samostatný bezpečnostní referent , Bezpečnostní systémový analytik , Detektivní technik , Samostatný instruktor výcviku , Detektiv pro prošetřování událostí , Detektiv zpravodajský pracovník

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30862

Datum zveřejnění

15. 3. 2012

Charakteristika

Detektiv specialista zabezpečuje poskytování služeb spojených s hledáním majetku a osob, zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem, získáváním informací týkajících se fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů, získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledáváním protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství, sběrem dat a jejich vyhodnocováním pro subjekty, které prokáží právní zájem.

Pracovní činnosti

 • Pátrání po osobách a věcech s využitím speciálních metod soukromé detektivní činnosti a kriminalistických metod a techniky.
 • Prošetřování souvislostí a událostí spojených se vznikem škod a skutečností svědčících o právním zájmu klienta.
 • Monitorování relevantních jednání, činností, pohybu, režimu dne a styků zájmových osob a činností a vozidel, které jsou podstatné pro prokázání právního zájmu klienta.
 • Zajišťování informací o důkazech, svědectví, stop aj. indicií pro potřeby soudních a správních kauz.
 • Zajišťování režimové ochrany, detektivní ochrany a dohledu k ochraně majetku a osob v živnostenských provozovnách.
 • Prověřování osobních, rodinných a majetkových poměrů osob pro potřeby právního zájmu klienta.
 • Zajišťování spolupráce s veřejnými a soukromými subjekty.
 • Provádění operativně-pátrací činnosti a organizování kolektivu podřízených detektivů.
 • Vedení evidence o případech a zpracování závěrečných zpráv včetně fotodokumentace.
 • Zpracování dokumentace pro vymáhání pohledávek, vedení soudních sporů, trestní řízení apod.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Samostatné organizování a vedení případů detektivní praxe s nasazením detektivů a komplexu věcných bezpečnostních prostředků včetně zpracování závěrečné zprávy, dokumentace a zobecnění zkušeností. 9
Samostatné pátrání a pořizování dokumentace v problematice rodinných, obchodních, majetkových a občanskoprávních záležitostí a vztahů s využitím věcných bezpečnostních prostředků. 9
Samostatné pátrání po osobách a věcech, odhalování a dokumentace trestné činnosti s využitím věcných bezpečnostních prostředků. 9
Samostatné prověřování spolehlivosti osob a podnikatelských subjektů aj. organizací a zpracování příslušné dokumentace. 9
Spolupráce při vykonávání koncepčních systémových, řídících, metodických a organizačních činností v detektivní kanceláři. 9
Organizování práce a řízení pracovní skupiny detektivů nebo vedení detektivní kanceláře. 8
Zpracovávání výstupů detektivní činnosti pro klienta. 8

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Bakalářský studijní program v oboru bezpečnostně právní studia KKOV 6806R nejvhodnější
Vyšší odborné vzdělání v oboru bezpečnostně právní činnost KKOV 6842N nejvhodnější
Bezpečnostně právní činnost RVP 68-42-N/xx nejvhodnější
Vyšší odborné vzdělání KKOV xxxxN vhodná
Bakalářský studijní program KKOV xxxxR vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Monitorování pohybu, činnosti, styků osob a vozidel pro potřeby ostatních soukromě detektivních činností
Prověřování osobních, rodinných a majetkových poměrů osob pro potřeby soudních civilních i trestních kauz
Organizování práce a řízení pracovní skupiny detektivů nebo vedení malé detektivní kanceláře
Vedení evidence o případech, zpracování zpráv, fotodokumentace apod.
Zajišťování spolupráce s policií a s orgány činnými v trestním řízení
Pátrání po osobách a věcech s využitím kriminalistických metod a techniky a věcných bezpečnostních prostředků
Prošetřování souvislostí a událostí spojených se vznikem škod a skutečností svědčících o právním zájmu klienta, shromažďování informací o důkazech, prověřování spolehlivosti osob a subjektů
Zajišťování důkazů, svědectví, stop aj. indicií
Zajišťování ochrany majetku a osob
Zpracování dokumentace pro vedení soudních sporů včetně trestních řízení, správních kauz apod.

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
metody, prostředky a oprávnění soukromé bezpečnostní služby, soukromého detektiva
metody a postupy pátrání a vyšetřování, práce s informacemi
ochrana a ostraha objektů, osob a majetku
osobní ochrana, ozbrojený doprovod
ochrana a ostraha bankovních objektů a transportů
držení, nošení a používání střelných zbraní

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech (CZ-ISCO 3411)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 32 744 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 23 654 Kč do 47 451 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.