Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Specialista pro obchodní operace na finančních trzích

Odborný směr:

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Odborný podsměr:

bankovnictví a finanční služby

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Platové rozmezí:

37 000 Kč - 66 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Bankovní specialista,  Dealer,  Specialista analýzy finančního trhu,  Specialista bankovních strategií,  Analytik operací na finančních trzích,  Specialista obchodních operací na finančních trzích,  Expert operací na finančních trzích,  Specialista operací na volném trhu,  Specialista prodeje na finančních trzích,  Burzovní makléř Specialist for business and sales operations in financial markets Spezialist für Geschäfts- und Vertriebsaktivitäten auf den Finanzmärkten

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

6976

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Datum poslední aktualizace

17. 6. 2024

Charakteristika

Specialista pro obchodní operace na finančních trzích provádí, koordinuje a zajišťuje nákup a prodej cenných papírů, akcií a obligací na domácím a zahraničním finančním trhu, spravuje investiční / devizová aktiva a provádí expertní analýzy a prognózy.

Pracovní činnosti

 • Posuzování výsledků analýz finančních trhů a dalších skutečností ovlivňujících situaci na finančních trzích.
 • Vyhodnocování výsledků umístění cenných papírů na kapitálovém a devizovém trhu.
 • Průběžné vyhodnocování kurzové a úrokové politiky banky.
 • Provádí intervence na devizovém a kapitálovém trhu.
 • Rozhodování o postupech při správě investičního / devizového portfolia.
 • Analyzování finančních trhů a makroekonomických trendů.
 • Vyhledávání investičních příležitostí a realizace obchodních transakcí.
 • Zpracovávání operativních informací o aktuálním vývoji na trhu a navrhování postupů při správě rezerv.
 • Zveřejňování kurzovního lístku vybraných cizích měn.
 • Obchodování s finančními a investičními nástroji kapitálového a devizového trhu na tuzemských a zahraničních finančních trzích.
 • Analyzování požadavků a potřeb klientů a obchodníků s cennými papíry na finančním trhu.
 • Řízení obchodních vztahů s bankovními a nebankovními finančními institucemi a činnosti depozitáře pro správcovské společnosti.
 • Výkon činnosti depozitáře pro správcovské společnosti.
 • Zpracovávání metodických materiálů a pracovních postupů k tvorbě výkazů.
 • Vypracovávání statistických výkazů a předepsané evidence.
 • Zajišťování analytické, koncepční, řídící a kontrolní činnosti.
 • Vyhledávání a získávání nových klientů banky a obchodních partnerů.
 • Poradenská a konzultační činnost.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání KKOV 6341M nejvhodnější
Ekonomika a řízení obchodních a výrobních firem AKVO/AKSO 6341M003 nejvhodnější
Obchod a podnikání AKVO/AKSO 6341M007 nejvhodnější
Specialista pro obchodní a manažerskou činnost AKVO/AKSO 6341M017 nejvhodnější
Firemní a finanční management AKVO/AKSO 6341M019 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru finančnictví a bankovnictví KKOV 6343M nejvhodnější
Bankovnictví a pojišťovnictví AKVO/AKSO 6343M001 nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Zprostředkovávání obchodů na mezibankovním finančním trhu (forwardové, spotové a další operace)
Realizace investičních záměrů společnosti v oblasti investování na kapitálových trzích
Obchodování se všemi druhy cenných papírů (akcie, obligace, dluhopisy apod.)
Tvorba koncepce, strategie a politiky kapitálového a finančního trhu a zásad emisní a kurzové politiky a politiky měnové a devizové
Vypracovávání plánu kapitálových obchodů na úseku investičního bankovnictví a prognóz vývoje finančních trhů
Zpracovávání strategie, politiky a plánu obchodů s cennými papíry na úseku investičního bankovnictví
Posuzování výsledků analýz finančních trhů a dalších skutečností ovlivňujících situaci na finančních trzích
Vyhodnocování finančních trhů prostřednictvím technické analýzy a analýzy zisků a ztrát útvaru finančního trhu peněžního ústavu
Zjišťování a vyhledávání informací o vývoji na finančních a kapitálových trzích v tuzemsku i v zahraničí
Příprava dat a podkladů pro analýzu k obchodování s cennými papíry včetně aktualizace informací v příslušných databázích
Sestavování periodických zpráv o vývoji na finančních trzích pro zahraniční i tuzemskou klientelu
Vedení požadovaných agend a evidencí (dokumentace o finančních operacích a obchodních transakcích na kapitálových trzích apod. )
Zpracovávání propagačních materiálů o vývoji na kapitálových trzích, o jeho vlivu na jednotlivé produkty apod.

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
bankovnictví obecně a bankovní služby
mezinárodní bankovnictví
investiční bankovnictví
úvěrový obchod
principy obchodování s cennými papíry
kapitálové trhy, makléřská činnost
komerční právo, smluvně-závazkové vztahy, obchodní společnosti, obchodní zákoník
právo v oblasti finančních a kapitálových trhů
bezpečnost práce a požární ochrana

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v češtině
Právní povědomí
Ekonomické povědomí
Numerická způsobilost
Počítačová způsobilost

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Netiketa
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Tvorba digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Tvorba digitálního obsahu
Bezpečnost
Ochrana životního prostředí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zařízení
Řešení problémů
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Řešení technických problémů
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Kompetence ke kreativitě
Kompetence k flexibilitě
Interpersonální kompetence
Kompetence k vedení lidí
Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým
Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních
Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb
Kompetence ke kooperaci
Kompetence k efektivní komunikaci
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Kompetence ke koncepčnímu myšlení
Kompetence k analytickému myšlení
Výkonové kompetence
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k podnikavosti
Kompetence k plánování a organizování práce
Kompetence k aktivnímu přístupu
Kompetence k výkonnosti

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákoníku práce a k nim prováděcích předpisů).
Nastavené zátěže a rizika jsou pouze orientační a vždy je nutno přihlédnout k podmínkám, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání je upraveno zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Vyhláška upravuje organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti, s výjimkou posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu a tělesné výchově a stanovuje rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání nebo specializace povolání je vždy závislá na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií výkonu povolání nebo specializace povolání. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Podmínky zdravotní způsobilosti pro vstup a samotný výkon povolání či oboru nebo skupiny povolání, které podléhá oborové legislativní regulaci (např. lékař, veterinář, učitel, advokát, policista, voják apod.) jsou upraveny specifickou legislativou a nesplnění požadavků definovaných touto legislativou je důvodem k vyloučení nebo k následnému pozbytí pravomoci tuto činnost/povolání vykonávat.

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je pouze orientační.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví (CZ-ISCO 2413)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 54 408 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 33 533 Kč do 106 706 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 48 535 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 36 769 Kč do 66 437 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Metodici a analytici finančního trhu (CZ-ISCO 24131)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 70 548 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 41 975 Kč do 123 794 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

ESCO

Klasifikace ESCO (European Skills, Competences, and Occupations) popisuje a třídí dovednosti, kompetence, kvalifikace a povolání relevantní pro trh práce Evropské unie a pro vzdělávání a odbornou přípravu. ESCO je k dispozici ve 27 jazycích, což uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům umožňuje lépe komunikovat o dovednostech, kompetencích, kvalifikaci a pracovních místech v jakémkoli evropském jazyce. Cílem klasifikace ESCO je podporovat pracovní mobilitu v celé Evropě a vytvořit tak integrovanější a účinnější trh práce. Nabízí totiž „společný jazyk“ v oblasti povolání a dovedností, který mohou různé zúčastněné strany používat v otázkách zaměstnanosti, vzdělávání a odborné přípravy. Klasifikaci vytvořila Evropská komise – Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, ve spolupráci se zúčastněnými stranami a s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop). Iniciativa ESCO je součástí strategie Evropa 2020.

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2413 Finanční analytici http://data.europa.eu/esco/isco/C2413