Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Chemik pro obsluhu zařízení

Odborný směr:

Chemie

Odborný podsměr:

výroba chemických produktů

Nadřazené povolání:

Chemik

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Obsluha zařízení chemické výroby,  Chemik výroby chemických vláken,  Chemik zpracování ropy,  Pomocný operátor chemické výroby,  Provozní chemik,  Chemik operátor,  Chemik farmaceutického průmyslu,  Chemik tukového průmyslu a kosmetiky,  Chemik papírenského průmyslu,  Chemik v gumárenské a plastikářské výrobě,  Chemik kožedělného průmyslu,  Chemik ve výrobě výbušnin,  Chemik ve farmacii a zdravotnické výrobě,  Chemist

Příbuzná povolání

Chemik pro vzorkování , Chemik laborant , Operátor zpracování dílů z kompozitů

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30982

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Charakteristika

Chemik pro obsluhu zařízení provádějící širokou škálu odborných prací, zejména kontrolu a obsluhu technologického zařízení.

Pracovní činnosti

 • Provádění činností při nájezdu a odstavení provozu dle pokynů.
 • Odstraňování drobných závad na strojním a technologickém zařízení.
 • Obsluha dílčích i komplexních zařízení jednotlivých chemických procesů ve výrobě.
 • Pomocné práce při řízení chemických procesů výrobní technologie.
 • Kontrola chodu správné funkce aparátů výrobní linky a podobně.
 • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Řízení složitých zařízení a pracovních procesů při syntéze čpavku. 7
Řízení komplexu extrakce aromatických uhlovodíků. 7
Řízení části komplexu vícestupňové destilace pyrolýzního plynu na čisté složky. 7
Řízení velkokapacitních skladů nenasycených a aromatických uhlovodíků včetně jejich mísení. 6
Obsluha komprese pyrolýzního plynu. 6
Řízení čistírny exhalací. 6
Řízení komplexu upravování ropných uhlovodíkových plynů (vypírky, rektifikace, rafinace, mísení a skladování). 6
Obsluha zkapalňování, chlazení a nízkoteplotního skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů. 6
Samostatná obsluha aparátů technologických linek výrobních provozů chemického průmyslu k realizaci procesů a jednotkových operací s pevnými, kapalnými a plynnými materiálovými proudy. 6
Obsluha aparátů technologických linek výrobních provozů chemického průmyslu k realizaci procesů a jednotkových operací s pevnými, kapalnými a plynnými materiálovými proudy. 5
Obsluha výroby fenolformaldehydových, melaminových, krezolformaldehydových, polyesterových a epoxidových pryskyřic širokého sortimentu kondenzací a polykondenzací. 5
Obsluha extruze, granulace a sušení polyolefinů. 5
Obsluha filtrace. 5
Obsluha destilací. 5
Výroba čistících a speciálních chemikálií chemickými syntézami od dvou do tří stupňů za používání různých druhů chemických reakcí. 5
Provádění jednoduchých dílčích operací v poloprovozu a obsluha příslušných zařízení pod vedením. 4
Elektrolytický rozklad směsí. 4
Obsluha souboru zařízení na katalytické štěpení uhlovodíků. 4
Příprava výrobních zařízení, nastavování základních parametrů, příprava roztoků, najíždění a odstavování provozu dle pokynů nebo dle pracovních instrukcí. 4
Nakládání s materiály (shromažďování, třídění, separace a zneškodňování) zbytků surovin, meziproduktů, výrobků a odpadu s cílem minimalizace odpadů k zajištění „Čistší produkce“. 4
Provádění pravidelné kontroly funkce jednotlivých aparátů technologického zařízení. 4
Obsluha kontinuálních mlecích souprav s úpravou účinné látky. 4
Obsluha sušáren fluidních, proudových, rozprašovacích apod. 4
Provádění drobných oprav na technologickém zařízení. 4
Provádění činností při nájezdu a odstavení provozu dle pokynů (např. kontrola technologického zařízení před nájezdem, nastavení klapek, ventilů a dalších součástí technologického zařízení). 3
Provádění manipulace s látkami ohrožujícími životní prostředí podle zásad a pravidel BOZP a ochrany životního prostředí. 3
Provádění zarážkových a čistících prací. 3
Vedení předepsané provozní dokumentace. 3
Destilace, filtrace na tlakových filtrech. 3
Dávkování, rozpouštění, zahušťování, krystalizace, odstřeďování, odpařování, neutralizace a úprava koncentrace chemických látek. 3
Obsluha lisů a sekacích strojů, mletí, drcení, homogenizace, třídění surovin. 3
Obsluha aparátů technologických linek výrobních provozů chemického průmyslu k realizaci procesů a jednotkových operací s pevnými, kapalnými a plynnými materiálovými proudy. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik, práce v chemické výrobě KKOV 2852H nejvhodnější
Chemik RVP 28-52-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik-laborant, práce v chemické laboratoři KKOV 2851H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru farmaceutická výroba KKOV 2853H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru gumař-plastikář, práce v gumárenské a plastikářské výrobě KKOV 2855H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik, práce v chemické výrobě KKOV 2852E vhodná
Chemik operátor RVP 28-42-L/01 vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu pracovní pozice – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

doporučené - Obsluha tlakových nádob a tlakových zařízení (také topičský průkaz) - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 18/1979 Sb. (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003), kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
doporučené - Obsluha plynových zařízení - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 21/1979 Sb. (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb.), kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha technologických zařízení ve výrobě čisticích a speciálních chemikálií chemickými syntézami za používání různých druhů chemických reakčních mechanismů
Obsluha technologických zařízení na přečerpávání širokého sortimentu chemických kapalných látek, nastavování potrubních cest s členitým rozvodem
Obsluha chemického technologického zařízení při výrobě platiny, india, paladia a ostatních platinových kovů loužením a žíháním v muflových pecích
Obsluha technologických zařízení jednotlivých chemických výrobních procesů - alkalického tavení, katalické hydrogenace, perzé kopolymerace, polysulfonace
Obsluha technologických zařízení jednotlivých chemických výrobních procesů – vakuové frakční destilace, fenolace, nitrace, aminace, diazotace, pulace, redukce apod.
Obsluha chemického technologického zařízení na zpracování kalů po elektrolýze stříbra tavením a elektrolytickým loužením, včetně separace zlata od stříbra
Orientace v normách a v provozní dokumentaci pro obsluhu a řízení technologických procesů ve výrobě chemických produktů
Volba technologických podmínek a parametrů pro obsluhu a řízení technologických procesů ve výrobě chemických produktů
Posuzování hodnot a parametrů při obsluze a řízení technologických procesů ve výrobě chemických produktů, samostatné provádění výstupní kontroly a vyhodnocování závad
Vyplňování a vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace obsluhy a řízení technologických procesů ve výrobě chemických produktů
Příprava chemických roztoků a surovin pro procesy chemických výrob podle výrobní a analytické dokumentace
Obsluha a řízení technologických zařízení chemické výroby
Řízení ovládacích panelů chemických procesů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
anorganická chemie
organická chemie
základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž prachem
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Pracovní doba, směnnost
Zátěž vibracemi
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zraková zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Obsluha strojů a zařízení pro chemickou výrobu (CZ-ISCO 8131)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 31 011 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 797 Kč do 45 301 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Obsluha strojů a zařízení pro zpracování chemikálií drcením, mícháním, teplem, filtrováním a destilací (CZ-ISCO 81311)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 31 448 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 23 189 Kč do 41 317 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Obsluha strojů a zařízení pro zpracování ropy a zemního plynu (CZ-ISCO 81312)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 44 768 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 31 831 Kč do 67 260 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Obsluha strojů a zařízení pro farmaceutickou výrobu (CZ-ISCO 81313)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 28 766 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 23 145 Kč do 40 781 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Obsluha strojů a zařízení na výrobu kosmetických, toaletních a čisticích výrobků (CZ-ISCO 81314)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 32 502 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 23 095 Kč do 40 447 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Obsluha strojů a zařízení na zpracování radioaktivního a jiného nebezpečného materiálu (CZ-ISCO 81315)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 25 619 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 23 296 Kč do 39 341 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Obsluha strojů a zařízení na výrobu koksu (CZ-ISCO 81316)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 35 370 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 863 Kč do 41 913 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Obsluha strojů a zařízení na výrobu střeliva a výbušnin (CZ-ISCO 81317)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 29 574 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 15 591 Kč do 53 933 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Obsluha ostatních strojů a zařízení pro chemickou výrobu (CZ-ISCO 81319)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 30 632 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 906 Kč do 39 387 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.